Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Mae arloesedd Bae Abertawe yn arwain at Wobrau GIG Cymru

Early years team award

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau GIG Cymru eleni.

Roedd ein gweithwyr yn fuddugol mewn dau gategori o'r gwobrau blynyddol, a ddyluniwyd i ddathlu unigolion a thimau ledled Cymru y mae eu gwaith arloesol wedi trawsnewid profiad a chanlyniadau eu cleifion.

O'r enillwyr, enillodd tîm Lles Plant a Theuluoedd Gofal Sylfaenol Bae Abertawe gategori Gwella Iechyd a Lles Gwobrau GIG Cymru 2019, ochr yn ochr â Chyngor Abertawe, am eu gwaith i leihau effaith profiadau niweidiol plentyndod yn ward Penderi, sy'n cymryd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas.

Tra enillodd Rhwydwaith Gofal Clefyd Motor Neurone De Cymru, sy'n rhychwantu chwe bwrdd iechyd ledled De Cymru, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, y wobr Darparu Gwasanaethau mewn Partneriaeth ar draws GIG Cymru o'r gwobrau arddangos am ei waith yn gwneud taith ei gleifion ychydig yn haws trwy well gofal a chefnogaeth.

Mae tri phrosiect arall sy'n cynnwys staff Bae Abertawe hefyd yn haeddu canmoliaeth ar ôl colli allan o drwch blewyn ar ôl cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau.

MND team award

Uchod; Tîm buddugol Rhwydwaith MND

Yn dilyn y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd nos Iau, llongyfarchodd Tracy Myhill, prif weithredwr Bae Abertawe, ac Emma Woollett, cadeirydd interim y bwrdd iechyd, yr enillwyr ar y cyd.

Dywedodd eu datganiad: “Am noson fendigedig a gawsom yn cydnabod ac yn dathlu gwaith gwych GIG Cymru a pha mor falch oeddem o weld y gydnabyddiaeth i Fae Abertawe i’r enillwyr a’r rheini ar y rhestr fer ac, wrth gwrs, i’n holl bobl yn Abertawe Bae am yr ymdrechion rhagorol a'r cyfraniadau maen nhw'n eu gwneud, o ddydd i ddydd, i wella iechyd y boblogaeth rydyn ni'n ei gwasanaethu ac wrth ddarparu gofal i'n cleifion pan maen nhw ein hangen ni. "

O fuddugoliaeth tîm datblygu clwstwr Bae Abertawe, Tony Kluge, dywedodd: “Mae’r rhaglen hon wedi cael cymaint o effaith newid bywyd i gynifer o bobl yn Penderi. Dim ond o ganlyniad i waith caled ymroddedig rhyfeddol gan y tîm cyflenwi a rheolwyr, PHW, Tîm Gwella Gwasanaeth 1000 Lives, Clwstwr Penderi a'n hadran ein hunain y llwyddwyd i ennill gwobr mor fawreddog. Rydyn ni ar ben fy nigon! ”

Dywedodd Idris Baker, ymgynghorydd meddygaeth liniarol yn Nhŷ Olwen a chyd-gyfarwyddwr Rhwydwaith Gofal MND De Cymru: “Roeddwn yn falch iawn o weld y gydnabyddiaeth hon am waith caled y tîm. Maent yn ei haeddu’n fawr. Maent wedi gwireddu'r weledigaeth i'n cael yn agosach at wasanaeth teg i bobl sy'n byw gyda MND p'un a ydynt yn byw yn Llandaf neu Llandeilo. Mae yna lawer mwy i'r Rhwydwaith ei wneud, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at helpu i ledaenu'r gair am y math hwn o ddull fel y gall mwy o bobl ag MND a  chyflyrau eraill elwa ohono.”

Er bod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi dweud: “Bob blwyddyn rwy'n cael fy llethu gan ymroddiad, dyfeisgarwch a gyriant staff ein GIG i wneud newid cadarnhaol ar ran pobl Cymru. O ystyried yr ansicrwydd digynsail ein bod yn byw trwy'r angen am obaith ac ysbrydoliaeth hyd yn oed yn fwy na'r arfer. Mae'r gwobrau'n ddathliad o'ch ymrwymiad a'ch gwaith caled. Rwy'n estyn fy llongyfarchiadau i bob un o'r enillwyr. "

Mae Gwobrau GIG Cymru yn arddangosiad cenedlaethol am ragoriaeth ac yn dathlu arfer da wrth ddarparu gofal gwell o ansawdd uchel i gleifion ledled Cymru. Lansiwyd y Gwobrau yn 2008 i ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu'r GIG.

Bellach yn ei unfed flwyddyn ar ddeg, mae Gwobrau GIG Cymru yn agored i dimau a sefydliadau, gyda'r nod o ddatgelu, cydnabod a dathlu arfer da sydd wedi helpu i drawsnewid gofal cleifion.

Y tri phrosiect arall ym Mae Abertawe a gyrhaeddodd y rhestr fer yw:

Gwella iechyd a lles

Optimeiddio Cyn-driniaeth a Chyn-sefydlu mewn Canser yr Ysgyfaint

Gwella diogelwch cleifion

Arloesi Digidol mewn Gofal Arennau: Rhagnodi Electronig a Gweinyddu Meddyginiaethau (EPMA) ar gyfer Hemodialysis

Darparu gwasanaethau mewn partneriaeth ar draws GIG Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Phwll Risg Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i leihau difrod pwysau y gellir ei osgoi ledled GIG Cymru.

Darganfod mwy am ein henillwyr

MND Network https://tinyurl.com/yxh9a7a4

Early Years’ Programme  https://tinyurl.com/yxbs33qu