Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae Arddangosfa Radiotherapi yn tynnu sylw at ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud ym Mae Abertawe

Mae myfyriwr sydd wedi cael diagnosis o diwmor ar yr ymennydd yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol sydd wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer gradd meistr wedi canmol staff “anhygoel” y GIG.

Disgrifiodd Nic Cumplido eu bod fel ail deulu pan siaradodd yn ystod y drydedd arddangosfa radiotherapi flynyddol a gynhaliwyd gan Ganolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Abertawe.

Cafodd Nic, 25 oed, yn y llun ar ôl yn ystod ac ar ôl ei driniaeth, ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd o'r enw astrocytoma yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe - lle cynhaliwyd y digwyddiad arddangos.

Cafodd ddiagnosis cychwynnol o diwmor ar yr ymennydd ac epilepsi yn 2015, ar ôl profi llawdriniaeth a chwydu.

Cynhaliwyd triniaeth gychwynnol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ond ym mis Mawrth 2017 roedd y tiwmor wedi symud ymlaen i gam mwy datblygedig a chyfeiriwyd Nic at Singleton i gael radiotherapi.

Cafodd driniaeth radiotherapi ym mis Ebrill 2017, gyda chyfanswm o 33 sesiwn, bum niwrnod yr wythnos am saith wythnos ac yna blwyddyn o gemotherapi.

Yn ystod yr arddangosfa, amlygodd sut mae gofal cleifion gymaint yn fwy na darparu meddyginiaeth yn unig, gan ganmol staff am y ffordd yr oeddent yn ei gefnogi ef a'i deulu.

Meddai: “Gwnaeth y staff yn yr adran radiotherapi sefyllfa ofnadwy gymaint yn well.

“Fe wnaethant ateb fy holl gwestiynau, ac roeddent yn wych gyda fy nheulu hefyd, nid oedd dim yn ormod o drafferth.

“Fe wnaethant ddelio ag unrhyw fater a gododd yn gyflym iawn. Cefais losgiadau tebyg i losg haul ar fy mhen ar ôl y driniaeth, ac o fewn diwrnod i ddweud wrthyn nhw fe wnaethant ddarparu hufen a oedd yn ei leddfu. ”

 Chwith: Nic yn annerch yr arddangosfa.

Mae Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton yn darparu gwasanaethau canser arbenigol ar gyfer poblogaeth o fwy na 900,000.

Yn ôl Cancer Research UK bydd tua hanner y bobl yn cael radiotherapi ar ryw adeg yn ystod eu triniaeth canser.

Yn 2018, cafodd 2,141 o gleifion driniaeth yng nghanolfan Abertawe. Hyd at ddiwedd mis Hydref eleni, roedd 1,827 o gleifion wedi cael triniaeth yno.

Mae'r arddangosfa radiotherapi yn cael ei chynnal yn flynyddol i dynnu sylw at yr ymchwil gyffrous ac arloesol sy'n cael ei chynnal yn gyffredinol.

Rhannwyd eleni yn bedwar maes allweddol; cynllunio ffiseg a radiotherapi, datblygiadau yn y dyfodol, treialon clinigol, ac arloesi ac addysg gwasanaeth.

Dywedodd Dr Sarah Gwynne, oncolegydd clinigol ymgynghorol: “Lansiodd Canolfan Ganser De Orllewin Cymru strategaeth ar gyfer ymchwil ac arloesi radiotherapi ddwy flynedd yn ôl, gyda gweledigaeth i gynhyrchu ymchwil wreiddiol ac arloesol yn gysylltiedig â radiotherapi.

“Rydym yn dyrnu uwchlaw ein pwysau ar gyfer canolfan ganolig, gyda gweithgaredd ymchwil ac allbwn yn debyg i ganolfannau mwy o faint yn y DU.

“Mae cleifion yn elwa o gael eu trin mewn amgylchedd o’r fath.”

“Mae ein diwrnod arddangos yn rhoi cyfle i’r rheini sydd wedi gwneud gwaith yn y meysydd hyn dros y 12 mis diwethaf gyflwyno eu gwaith.

“Rydw i mor falch o’r tîm yma a phopeth rydyn ni wedi’i gyflawni gyda’n gilydd er budd cleifion De Orllewin Cymru.”

Mae Nic bellach yn gwellhad, ac yn astudio ar gyfer gradd meistr mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai: “Mae'r GIG yn anhygoel. Roeddwn i'n gwybod fy mod mewn dwylo diogel.

“Mae’r staff yn anhygoel, a dydyn nhw ddim yn cael digon o gredyd. Diolch iddyn nhw rydw i mewn maddau, ac yn ôl yn y brifysgol yn gwneud fy Meistr.

“Rydw i mor ddiolchgar.”