Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth gardiaidd arferol wedi'i hatal dros dro yn Ysbyty Treforys oherwydd achos Covid-19

Mae llawfeddygaeth gardiaidd arferol wedi'i chynllunio yn Ysbyty Treforys wedi'i hatal dros dro yn dilyn achos lleol Covid-19.

Rydym yn blaenoriaethu staff i barhau i ofalu am gleifion cardiaidd a chardioleg brys, gan weithio o fewn trefniadau rheoli heintiau llym.

Fodd bynnag, mae hyn yn golygu ein bod wedi atal achosion cardiaidd arferol dros dro. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi i gleifion, a bydd eu triniaeth yn cael ei haildrefnu cyn gynted â phosibl. Cysylltir yn uniongyrchol â chleifion yr effeithir arnynt.

Mae deg o gleifion a phum aelod o staff wedi profi'n bositif am y feirws fel rhan o'r achosion yn Nhreforys dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, gyda'r rhan fwyaf o'r achosion o fewn gwasanaethau cardiaidd.

Rydym wedi gweithredu'n gyflym i gychwyn ymateb cadarn i reoli heintiau, ynghyd â chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hyn wedi cynnwys olrhain cyswllt, profi staff yn ehangach, a chamau lliniaru llym gyda'r nod o atal heintiau pellach, gan gynnwys cau pedair ward.

Mae staff sydd wedi profi'n bositif a'u cysylltiadau yn ynysu gartref, ac mae cleifion sydd wedi profi'n bositif yn cael eu rheoli'n ofalus, gyda mesurau rheoli heintiau llym ar waith.

Yn Ysbyty Singleton, profodd naw aelod o staff mamolaeth yn bositif am Covid-19 ac maent yn ynysu. Ni chafwyd adroddiadau am unrhyw achosion wedi'u cadarnhau neu eu hamau yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Nid oes unrhyw gleifion wedi profi'n bositif, ac mae wardiau a gwelyau i gyd ar agor fel arfer.

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol BIP Bae Abertawe, yr Athro Richard Evans:

“Mae diogelwch ein cleifion a’n staff yn hollbwysig ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal lledaeniad y firws wrth leihau’r effaith ar ein gwasanaethau.

“Fodd bynnag, fel rhagofal, mae gweithdrefnau cardiaidd dewisol yn Ysbyty Treforys yn cael eu haildrefnu. Byddwn yn parhau i fonitro a rheoli'r sefyllfa'n agos. "

O ystyried lefel yr haint yn y gymuned, hoffem atgoffa pawb o gamau syml i leihau lledaeniad Coronafeirws:

  • Arsylwch bellter corfforol bob amser (dau fetr).
  • Gwisgwch fwgwd neu orchudd wyneb pan fyddwch chi mewn mannau cyhoeddus dan do fel siopau.
  • Golchwch eich dwylo yn rheolaidd. Mae glanweithydd dwylo yn wych pan rydych chi allan.
  • Mae cyfyngiadau lleol gwell yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn golygu na allwch ymweld na chymysgu ag aelwydydd eraill y tu fewn (ag eithrio oedolion sy'n byw ar ben ei hun).

Arhoswch adref a threfnwch i gael prawf os byddwch chi'n datblygu unrhyw un o'r symptomau canlynol: tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholli neu newid blas neu arogl. Ewch yma am fanylion ar sut i drefnu prawf.

Cwestiynau Cyffredin

C. Pryd wnaethoch chi ddarganfod gyntaf fod achos yn Ysbyty Treforys?

A. Mynegwyd pryderon ar ddydd Gwener 9 Hydref ynghylch uned y galon a chadarnhaodd achos ar ddydd Llun 12 Hydref yn dilyn ymchwiliadau pellach.

C. A yw achos Treforys wedi'i gysylltu â'r un yn adran famolaeth Singleton?

A. Na, nid oes cysylltiad rhwng y ddau achos

C. A yw'r achos hwn yn gysylltiedig â'r materion yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg?

A. Na, nid oes unrhyw gysylltiad â'r achosion yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

C. Mae disgwyl i mi gael triniaeth gardiaidd - pa mor hir fydd yn rhaid i mi aros nawr?

A. Yn gyntaf, rydym yn ymddiheuro am yr oedi, a'r anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi. Diogelwch ein cleifion a'n staff yw ein prif flaenoriaeth, ond byddwch yn sicr y byddwn yn aildrefnu eich triniaeth cyn gynted ag y gallwn. Yn anffodus nid ydym yn gallu cynnig dyddiad penodol ar hyn o bryd, ond rydym yn awyddus i gadw cyn lleied o oedi ag y bo modd.

C. Roeddwn i'n glaf cardiaidd yn Nhreforys yn ddiweddar, a ddylwn i gael prawf am Covid-19?

A. Cysylltir â chleifion a allai fod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 a bod trefniadau'n cael eu gwneud ar gyfer prawf. Os na chysylltir â chi, nid oes angen eich profi.

Fodd bynnag, os fel unrhyw un arall, rydych chi'n datblygu symptomau Covid-19: peswch newydd, parhaus, tymheredd uchel, colli / newid arogl / blas, arhoswch adref a threfnu i gael prawf. Ewch yma am fanylion ar sut i drefnu prawf.

C. A yw'n ddiogel dod i Ysbyty Treforys?

A. Ydw. Fel llawer o ysbytai eraill, mae rhai o'r cleifion y mae Morriston yn gofalu amdanynt wedi profi'n bositif am Covid-19. Fodd bynnag, mae mesurau rheoli heintiau llym ar waith ac mae cleifion sy'n profi'n bositif am Covid-19 yn cael eu nyrsio i ffwrdd o gleifion eraill.

Os oes gennych apwyntiad yn Nhreforys mae'n bwysig eich bod chi'n mynychu fel y trefnwyd, ac yn gweithio mewn partneriaeth â ni i gadw pawb yn ddiogel. Ewch yma i gael mwy o fanylion am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod i Dreforys a'n safleoedd eraill.

C. Pa wardiau sydd wedi cau ac ydyn nhw ar gyfer cleifion cardiaidd yn unig?

A. Mae pedair ward a ddefnyddir yn benodol ar gyfer cleifion cardiothorasig a chardioleg wedi cau. Y wardiau yw Cyril Evans, Ward C, Cardiac HDU a Dan Danino.

C. Sut ydych chi'n rheoli'r cleifion sydd wedi profi'n bositif am Covid-19?

A. Mae rhai cleifion sydd wedi profi'n bositif wedi cael eu rhyddhau adref gan nad oes angen gofal ysbyty arnynt mwyach. Mae'r rhai sy'n parhau i fod angen gofal ysbyty wedi'u hynysu ac yn cael eu rheoli yn unol â'u hanghenion gofal iechyd.

C. Pa ragofalon ychwanegol ydych chi wedi'u rhoi yn Ysbyty Treforys?

A. Mae'r holl gleifion a fu mewn cysylltiad ag achosion cadarnhaol nas nodwyd yn flaenorol wedi cael eu hysbysu a'u cynghori i hunan-ynysu yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Profwyd yr holl staff yn yr wardiau yr effeithiwyd arnynt ac mae'r rhai sy'n arddangos symptomau wedi cael cyfarwyddyd i aros adref a hunan-ynysu. Er bod staff yn parhau i fod yn wyliadwrus gyda'r defnydd o PPE a'r angen i gynnal pellter cymdeithasol, mae'r canllawiau wedi'u hatgyfnerthu.

C. Disgwylir i mi ddod i Ysbyty Treforys i gael prawf / gweithdrefn, a ddylwn i ddod o hyd?

A. Mae'r achos wedi effeithio ar rai wardiau yn unig, ac mae gweithdrefnau arferol yn yr ardaloedd hyn wedi'u gohirio am y tro, ac mae'r cleifion y mae hyn wedi effeithio arnynt wedi cael eu cysylltu. Os oes gennych apwyntiad yn Nhreforys, ac nad ydych wedi clywed gennym ei fod wedi'i ohirio, yna mae'n bwysig eich bod yn mynychu fel y trefnwyd.

Pan gyrhaeddwch, gweithiwch mewn partneriaeth â ni i gadw pawb yn ddiogel. Ewch yma i gael mwy o fanylion am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod i Dreforys a'n safleoedd eraill.