Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol

UNICEF award outside pic

Prif deitl y llun: Rheolwr Grŵp Gwasanaethau Plant Sam Williams, canol, gyda gwobr UNICEF. Yn y llun mae hi y tu allan i'r Bloc Mamolaeth a Phlant yn Ysbyty Singleton, Abertawe, gyda Chyfarwyddwr Gwasanaeth Ysbyty Singleton, Jan Worthing, yr wythfed o'r dde, aelodau o dîm NICU a mamau Rhiannon Purchase, yr ail o'r dde, ac Emma Rees, y trydydd o'r dde, yn y llun gyda'r efeilliaid Ollie a Sophie, sydd bellach yn 13 mis oed, a anwyd yn gynamserol ac a gafodd ofal yn yr NICU.

Uned ysbyty ar gyfer babanod cynamserol sydd angen y lefel uchaf o ofal yw'r cyntaf yng Nghymru i ennill cydnabyddiaeth fyd-eang ar ôl dyblu cyfraddau bwydo ar y fron bron.

Mae saith deg chwech y cant o fabanod sy'n cael eu rhyddhau o uned gofal dwys newydd-anedig Ysbyty Singleton (NICU) bellach yn derbyn llaeth y fron diolch i gefnogaeth staff.

Dim ond 40% oedd y gyfradd bedair blynedd yn ôl.

Mae wedi arwain at yr uned yn dod yn unig NICU lefel tri yng Nghymru i ennill achrediad Cyfeillgar i Fabanod llawn gan UNICEF (Cronfa Blant y Cenhedloedd Unedig) a Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae'r fenter yn cydnabod arfer gorau wrth hyrwyddo bwydo ar y fron yn seiliedig ar dystiolaeth ei fod yn arbed bywydau babanod, yn gwella iechyd y baban a'r fam ac yn y pen draw yn lleihau costau gofal iechyd.

Dywedodd yr Athro Newydd-anedig Ymgynghorol Geraint Morris fod eu cyflawniad yn fwy trawiadol o gofio bod cyfraddau bwydo ar y fron yn y gymuned ymhlith yr isaf yn y DU.

Mae ffigurau swyddogol yn dangos mai dim ond 33% o famau yn ardal cyn Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg sy'n cwmpasu Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr oedd rhwng bwydo ar y fron yn unig am 10 diwrnod ar ôl yr enedigaeth.

Dyma'r trydydd gyfradd isaf allan o saith bwrdd iechyd Cymru ac yn is na chyfartaledd Cymru, sef 34.5%.

Mae Cymru gyfan yn llusgo y tu ôl i Loegr a'r Alban o ran bwydo ar y fron.

Dywedodd Dr Morris: “Mae cyflawni ein newid diwylliant yn drawiadol ar sail hynny yn unig.

“Cyfeiriodd un o'r tadau at laeth y fron ei wraig fel meddyginiaeth hud.”

Mae llaeth y fron yn amddiffyn babanod rhag ystod eang o afiechydon difrifol gan gynnwys gastroenteritis, heintiau anadlol, asthma, clefyd cardiofasgwlaidd a diabetes yn ddiweddarach mewn bywyd. Yn ogystal, ar gyfer babanod a anwyd yn gynamserol, mae llaeth y fron yn cynnig amddiffyniad yn erbyn cyflyrau hyd yn oed yn fwy difrifol, gan gynnwys heintiau, llid y coluddyn a difrod.

Ond, fodd bynnag, mae rhieni'n dewis bwydo eu baban, gallant fod yn sicr o gefnogaeth gref yn yr NICU.

Fel rhan o'r ymgyrch i gyflawni statws llawn cyfeillgar i fabanod UNICEF, roedd yn rhaid i'r uned ddangos ei bod yn hyrwyddo perthnasoedd teuluol agos a chariadus mewn nifer o ffyrdd.

Mae wedi newid y rheolau ynghylch ymweld er mwyn caniatáu i rieni â phlant ddod â hwy i mewn fel y gallant dreulio mwy o amser gyda'i gilydd fel teulu.

Mae hyn wedi arwain at frodyr a chwiorydd yn dod i mewn am straeon amser gwely ac am gofleidio gyda'u babanod bach yn ystod y dydd.

Gall agweddau ar rianta y gellir eu cymryd yn ganiataol fod yn heriol pan fydd baban angen gofal dwys newydd-anedig. Trwy'r rhaglen Gofal Integredig i Deuluoedd, a sefydlwyd yn NICU Singleton am y tair blynedd diwethaf, caiff rhieni eu galluogi i fod yn bartneriaid ym mhob agwedd ar ofal eu babanod.

Dywedodd Gaynor Jones, cydlynydd bwydo babanod, fod swyddogion o UNICEF UK wedi cyfweld tua 40 o deuluoedd yr oedd eu babanod wedi derbyn gofal yn yr uned fel rhan o'r broses achredu.

“Mae'r adborth a gawn gan rieni yn anhygoel,” meddai.

“Rydym yn eu grymuso i ofalu am eu babanod yn yr amgylchedd dwys a llawn straen hwn."

Ganwyd merch Rhiannon Purchase, Luna, am 25 wythnos a phedwar diwrnod ac mae'n derbyn gofal yn yr NICU, sef cyfleuster rhanbarthol sy'n cwmpasu ardal fawr sy'n ymestyn o Ben-y-bont ar Ogwr ar draws gorllewin Cymru gyfan ac i Aberystwyth.

“Mae'r gefnogaeth wedi bod yn wych. Mae'n wir, ” meddai.

“Mae'r tîm cyfan yn annog ac yn cefnogi rhieni i gymryd rhan ym mhob agwedd ar ofal eu baban. Roedd hyn yn enfawr o ran fy nghlymu gyda fy merch. ”

Ac er gwaethaf problemau iechyd cymhleth a olygai nad oedd yn gallu bwydo ar y fron, roedd llaeth Owain Conibeer, a anwyd am 28 wythnos (12 wythnos yn gynnar), wedi cael llaeth ei fam Hedydd Barker wrth i'r tîm ei chefnogi i fynegi.

Pan aeth Hedydd a'i bartner Chris Conibeer ag Owain adref i Ystalyfera bum mis yn ddiweddarach roedd yn bwydo ar y fron. Mae bellach yn 19 mis oed.

“Mae wedi bod yn anhygoel. Roedd y staff yno ac roeddent yn gwrando, ” meddai Chris.

“Cawsom ddigon o gefnogaeth oddi wrth Gaynor gyda bwydo ar y fron. Byddai wedi bod yn llawer anoddach pe na baem wedi cael y lefel o gefnogaeth a wnaethom. ”

Dywedodd Sam Williams, Rheolwr y Gwasanaeth: “Rwy'n falch iawn o'r uned newydd-anedig y mae ei harweinyddiaeth a'i hethos tîm yn parhau i ddisgleirio wrth iddynt weithio'n agos gyda theuluoedd i ddarparu'r gofal gorau posibl.”

Dywedodd cyfarwyddwr y rhaglen menter cyfeillgar i fabanod, Sue Ashmore: “Rydym yn falch iawn bod NICU Ysbyty Singleton wedi cyflawni statws llawn cyfeillgar i fabanod.”