Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwirfoddolwyr yn helpu fferyllfeydd i gyflawni

Ble fyddem ni hebddynt? Wrth i'r wlad nodi Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, mae pawb a roddodd eu hamser i helpu i sicrhau bod pobl ym Mae Abertawe yn derbyn eu presgripsiynau o dan y cyfyngiadau symud yn cael eu gwerthfawrogi.

Gyda'r henoed a'r rhai yr ystyrir eu bod mewn mwy o berygl oedd yn gorfod dilyn cyfyngiadau symud llym am 12 wythnos ar ddechrau'r pandemig, gellid bod wedi maddau i lawer am ofni'r gwaethaf, ond mae grŵp o wirfoddolwyr wedi dod i'r golwg.

Mewn ôl-fflachiau i Dunkirk, penderfynodd pobl oedd ar absenoldeb ffyrlo gynnig eu gwasanaethau i sicrhau bod presgripsiynau'n cael eu casglu a meddyginiaeth ddilynol yn cael ei dosbarthu.

Dywedodd Sharon Miller, Pennaeth Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: "Rydym yn ddiolchgar i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i helpu eraill yn y gymuned ac i gefnogi'r cyflenwad parhaus o feddyginiaeth ar yr adeg hynod brysur hon.”

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS) wedi helpu i gydlynu llawer o'r gwirfoddolwyr.

Dywedodd Amy Meredith-Davies, Rheolwr Partneriaethau Iechyd a Lles ar gyfer SCVS: "Mae wedi bod mor gadarnhaol gweld y gymuned yn dod at ei gilydd i gefnogi unigolion yn ystod y sefyllfa hon.

"Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ymateb 4x4 Cymru, yn ogystal â recriwtio gwirfoddolwyr ein hunain, i gefnogi dosbarthiadau, ac mae hyn, ynghyd â'r enghreifftiau gwych eraill o gefnogaeth a gweithredu cymunedol mewn cymunedau lleol yn Abertawe wedi bod yn achubiaeth i bobl sydd heb unrhyw deulu, ffrindiau na chymdogion i wneud hyn drostynt.

"Ni fyddai'r gwasanaeth hwn wedi bod yn bosibl heb ymroddiad y gwirfoddolwyr sydd wedi dod ymlaen yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng – Rydym am gymryd ar y cyfle hwn i'w diolch, yn enwedig gan ei bod yn Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl ac sy'n parhau i wneud gwahaniaeth o ddydd i ddydd i'r bywydau." 

Dywedodd Jayne Howard o Fferyllfeydd Cymunedol Cymru: "Mae fferyllwyr cymunedol yn gwerthfawrogi'r camau y mae gwirfoddolwyr ar draws ardal Bae Abertawe yn eu cymryd i gefnogi gwasanaethau fferylliaeth ar hyn o bryd. Maent wedi gweithio'n galed i sicrhau bod pob cais am gyflwyno presgripsiwn wedi'i fodloni yn ystod yr achos COVID-19, ac mae hynny'n rhywbeth y gall pawb ymfalchïo ynddo.

"Ar ran fferyllfeydd cymunedol, hoffem ddiolch i'r holl wirfoddolwyr."

Ychwanegodd Chris Perrington, o Fferylliaeth Gymunedol Dda: "Mae ymdrech gyfunol gwirfoddolwyr a fferylliaeth i ofalu am y rhai yn eu cymunedau sydd ag angen hanfodol ar hyn o bryd, wedi bod yn arwrol ac yn enghraifft o werth y gymuned a dylai'r gwirfoddolwyr yn eu cymuned ymfalchïo yn yr ymdrech wych hon i ofalu am ei gilydd."

Suzanne McKnight Dywedodd un gwirfoddolwr SCVS, Suzanne McKnight, sydd ar absenoldeb ffyrlo ar hyn o bryd: "Rwy'n ffodus fy mod yn gallu gyrru ac rwy'n ffit ac yn iach, felly gallwn i wneud rhywbeth i'r rhai sy'n llai ffodus na finnau.

"Mae wedi bod yn werthfawr i gasglu presgripsiynau i eraill, yn osgoi rhag rhoi eu hunain mewn perygl. Yna, i'w gollwng, gan wybod bod ganddynt bellach y feddyginiaeth sy'n hanfodol iddynt a gweld pa mor ddiolchgar ydynt am y gwasanaeth a ddarparwyd gennyf.

"Roedd un fenyw hyd yn oed wedi dweud fy mod yn angel, a oedd hynny wir wedi fy symud, fe wnes i grio pan gyrhaeddais adref ac yn dweud wrth fy mhlant, sy'n falch iawn ohonof. Rwyf hefyd yn ddiolchgar am y cyfle hwn gan fy mod yn gosod esiampl wych i fy mhlant ynglŷn â helpu eraill a thynnu ynghyd mewn sefyllfaoedd. "

Ychwanegodd Steve Lock, gwirfoddolwr arall SCVS: "Mae'n hynod braf gwybod y gallaf helpu eraill yn ystod y cyfnod ofnadwy hwn. Mae'r derbyniad diolchgar a gafwyd gan bobl yn atgyfnerthu imi ba mor bwysig yw dod ynghyd a gwneud yr hyn a allwn ni i oresgyn y feirws hwn. Mae'n werth chweil gwybod fy mod yn helpu i gadw pobl eraill yn ddiogel. "

Gwyn Thomas Gan ddiolch i'r gwirfoddolwyr, dywedodd Gwyn Thomas, sy'n 82 oed ac yn byw mewn cartref yng Nghlydach: "Mae gen i hanes hir o broblemau gyda'r galon ac rwy'n dibynnu ar amrywiaeth o feddyginiaethau ac roeddwn i'n dechrau poeni wrth i'r cyflenwad redeg allan.

"Meddyliais am anwybyddu'r cyfyngiadau symud, dim ond i fynd i'r fferyllfa, ond cefais fy synnu pan ddaeth rhywun â swp newydd ataf. Rwy’n ei werthfawrogi'n fawr ac mae pwysau enfawr wedi codi oddi ar fy meddwl. "

Dywedodd Dr Iestyn Davies, o Grŵp Meddygol Cwmtawe yng Nghwm Tawe Isaf: "yn anffodus, mae'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein plith yn cael eu taro'n galetach ac mae'n siŵr eu bod yn poeni am sut y gallen nhw gasglu eu presgripsiynau. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd Iechyd, meddygfeydd a fferyllfeydd wedi gweithio'n galed iawn i sicrhau na amharwyd ar eu cyflenwad.

"Rydym wedi cael help gyda'r dasg bwysig hon gan wirfoddolwyr ar draws y gymuned sydd wedi rhoi eu hamser i helpu eraill.

"Hoffwn ddiolch iddynt ar ran pob un o'n cleifion am eu gweithredoedd o garedigrwydd."

Dywedodd Karen Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Mae gweld sut mae pobl leol wedi camu ymlaen i helpu cymdogion sydd angen aros gartref i ddiogelu eu hiechyd yn ysbrydoliaeth.

"Yng Nghastell-nedd Port Talbot Mae dros 500 o bobl wedi cofrestru'n wirfoddolwyr gyda'n Cynllun Safe and Well Castell-nedd Port Talbot i helpu pobl i gael bwyd, i gasglu meddyginiaethau ac i helpu gyda thasgau dyddiol eraill. Mae cannoedd o'n staff ni ein hunain hefyd wedi ymuno â'r ymdrech anferth hon gan wirfoddolwyr i ddod â thawelwch meddwl i filoedd o bobl sydd heb unrhyw fath arall o gymorth.

"Diolch i chi gyd – rydyn ni'n gwerthfawrogi popeth rydych chi'n ei wneud."