Gwirfoddolwyr i helpu mamau sy'n bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe

Mae cefnogwyr bwydo ar fron a fydd yn gweithio ar wardiau ôl-enedigol Ysbyty Singleton yn dangos eu tystysgrifau gyda balchder.

Uchod: Y gwirfoddolwyr bwydo ar y fron newydd Kerry Pillai, Katie Partin, Samantha Hopkins, Sarah Berry, Abigail Palmer, Elika Alves da Silva, Suzanne Sullivan, Gemma Allnatt, Karema Kraim.

Mae grŵp newydd o wirfoddolwyr ar fin helpu mamau sy’n cychwyn ar eu taith bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe.

Mae cefnogwyr cymheiriaid eisoes yn gweithio yn y gymuned i helpu menywod sydd wedi dewis bwydo eu babi ar y fron. Nawr byddant yn gweithio'n uniongyrchol gyda mamau yn ysbytai'r bwrdd iechyd.

Mae'r grŵp o wyth o ferched o bob rhan o Abertawe a Castell-nedd Port Talbot i gyd wedi bwydo eu plentyn neu eu plant eu hunain ar y fron.

Wrth baratoi ar gyfer y rôl, cwblhaodd pob mam sawl wythnos o hyfforddiant cefnogwyr cymheiriaid yr Ymddiriedolaeth Geni Plant Cenedlaethol, gyda chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe, a'i hwyluso gan gynghorydd NCT Heidi Orrell.

Nawr bydd y cefnogwyr cymheiriaid yn glust i wrando ar ferched, ac yn cynnig gwybodaeth a syniadau ymarferol i helpu mamau eraill i fwydo eu babanod ar y fron.

Bydd eu cefnogaeth yn grymuso'r mamau sy'n bwydo ar y fron, ac yn adeiladu ar yr help a gânt gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Penderfynodd mam i ddau o Abi Palmer ddod yn gefnogwr cymheiriaid ar ôl profi anhawster ei hun wrth fwydo ar y fron.

Meddai Abi, “Roedd gen i broblemau gyda bwydo fy mhlant yn y dechrau ond doeddwn i ddim yn gwybod ble i ddod o hyd i gefnogaeth.

“Roedd fy mhrofiad bob amser yn gwneud i mi fod eisiau helpu mamau eraill a phan welais y cyfle hwn roeddwn i'n gwybod ei fod yn rhywbeth y byddwn i wrth fy modd yn ei wneud.

“Rydw i wrth fy modd yn gwirfoddoli. Mae hi mor braf gwneud y gwahaniaeth lleiaf, a chefnogi'r bydwragedd ar y wardiau.”

Dywedodd Susan Jose, Pennaeth Bydwreigiaeth dros dro: “Rydym yn falch o groesawu’r grŵp newydd hwn o gefnogwyr i weithio ochr yn ochr â’n tîm mamolaeth.

“Profwyd gwerth y gefnogaeth y gall gwirfoddolwyr fel y rhain ei rhoi mewn nifer o astudiaethau ac rydym wedi ei weld yn ein cymunedau o’r blaen.

“Nawr byddant yn helpu mamau yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf gyda'u babanod i sicrhau eu bod yn cael y dechrau gorau wrth fwydo ar y fron.”

Yn ddiweddar, ail-achredwyd gwasanaeth mamolaeth Bae Abertawe o dan fenter UNICEF sy'n addas i fabanod.

Mae'r rhaglen hon yn ceisio sicrhau bod staff gofal iechyd yn cael eu galluogi i gefnogi pob mam i fwydo, a helpu rhieni i adeiladu perthynas agos a chariadus â'u babi.