Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help

Mae derbynneb ar ben pentwr o siopa.

Dewiswyd gwasanaeth iechyd meddwl i bobl ifanc ar gyfer cynllun cyllido cymunedol Tesco’s Bags of Help.

Hyd at Fawrth 31, gall siopwyr bleidleisio dros y gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (EIP) i dderbyn rhodd o hyd at £ 2,000.

Bob tro y bydd cwsmer yn defnyddio til yn Tesco Port Talbot, cynigir tocyn glas iddynt i bleidleisio dros un o dri phrosiect.

Bydd y prosiect sy'n derbyn y nifer fwyaf o docynnau yn cael £ 2,000, tra bydd y ddau gynllun arall yn cael £ 1,000 neu £ 500, yn dibynnu ar y pleidleisiau a gronnwyd.

Mae'r gwasanaeth EIP yn helpu pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed a allai fod yn profi symptomau cynnar seicosis.

Blaenoriaeth yn eu triniaeth a'u gofal yw eu cefnogi i fynd i'r afael â phroblemau sefyllfaol - fel cynhwysiant cymdeithasol ac ansawdd bywyd - a allai fod yn cyfrannu at eu materion iechyd meddwl.

Mae'r tîm yn gwneud hyn trwy weithio gyda'r bobl ifanc mewn ffyrdd nad ydynt yn stigma sy'n teimlo'n ystyrlon iddynt, gan ddefnyddio technegau fel therapi antur - math o seicotherapi sy'n gweld cyfranogwyr yn gwneud gwahanol weithgareddau awyr agored gan gynnwys cerdded, garddio, syrffio a hwylio.

Mae'r tîm Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis yn gofyn am lun grŵp.

Yn y llun o'r chwith: Katie Cole, ymarferydd iechyd meddwl cymunedol; Dr Mandy Newman, seicolegydd clinigol; Heidi McGregor (yn gwisgo cot goch), rheolwr tîm; Bronya Osborne, rheolwr, a ymarferydd iechyd meddwl cymunedol Simon Davies.

Esboniodd Heidi McGregor, rheolwr tîm EIP: “Mae therapi antur yn ffordd o gynnig therapi i bobl ifanc mewn ffordd allweddol isel.

“Maen nhw'n cael hwyl ond maen nhw hefyd yn cymysgu â phobl eraill, yn ennill sgiliau newydd, yn datblygu gwytnwch ac yn magu hyder a hunanymwybyddiaeth - gall pob un ohonyn nhw helpu eu hiechyd meddwl.

“Fodd bynnag, nid oes cyllideb ar gyfer pethau fel costau cludiant na sicrhau bod gan y bobl ifanc yr offer cywir i'w helpu i gymryd rhan.

“Mae gan ein rheolwyr gofal yr holl syniadau hyn i gefnogi pobl ifanc, ac mae cyfleoedd yn y gymuned, ond yn aml nid ydym yn gallu eu gwneud oherwydd bod cyfyngiadau personol.

“Bydd unrhyw arian a dderbyniwn o’r cynllun bagiau cymorth yn rhoi hyblygrwydd inni, felly os ydym yn nodi rhywbeth a fydd o gymorth mawr i’r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw, gallwn sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan.”

Un person ifanc sydd eisoes wedi elwa o therapi antur gyda’r tîm EIP yw Daniel, a atgyfeiriwyd ym mis Gorffennaf 2017.

Cymerodd Daniel ran mewn rhaglen 16 wythnos gyda'r prosiect Down to Earth, sy'n seiliedig ar Gŵyr, a'i helpodd i ddysgu sut i wneud pethau allan o bren, coginio, garddio a thueddu i'r tir.

Meddai Daniel: “Pan euthum i Brosiect Down to Earth am y tro cyntaf roeddwn yn swil iawn a byddwn yn bryderus o amgylch pobl nad oeddwn yn eu hadnabod.

“Rwy’n teimlo fy mod wedi dod yn fwy hyderus dros yr 16 wythnos y cymerais ran yn gymdeithasol ac mae aelodau staff wedi nodi sut yr wyf wedi gwella.

“Fe wnes i fwynhau’r garddio, y gwaith coed a’r coginio yn fawr iawn a byddwn i wrth fy modd yn gwneud rhywbeth tebyg neu Gwrs Down to Earth arall yn y dyfodol i barhau i ddatblygu fy hyder ymhellach.”