Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwaith ysbytai maes yn symud ymlaen - gyda'r un cyntaf bron yn barod

Delwedd o ysbyty maes Llandarcy yn cael ei adeiladu.

Mae'r cyntaf o ddau ysbyty maes sy'n darparu hyd at 1,340 o welyau dros dro i drigolion Abertawe a Castell-nedd Port Talbot i gefnogi ein hymdrechion i ymateb i Coronafeirws bron yn barod.

Mae ymdrech arloesol wedi gweld contractwyr yn gweithio o gwmpas y cloc ers diwedd mis Mawrth i drawsnewid Academi Chwaraeon Llandarcy a Bay Studios yn Fabian Way.

Mae disgwyl i Ysbyty Maes Llandarcy, uchod, gael ei drosglwyddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe o fewn dyddiau, er mai dim ond pan ddaw ysbytai Treforys, Singleton a Castell-nedd Port Talbot y bydd yn dechrau derbyn cleifion fesul cam.

Delwedd o ysbyty maes y Bae yn cael ei adeiladu. Mae gwaith yn Ysbyty Bae'r Bae, ar y chwith , wedi'i leoli mewn rhan o Bay Studios yn Fabian Way, hefyd yn bwrw ymlaen, a bwriedir iddo fod ar gael yn fuan ar ôl Llandarcy.

Mae'r sectorau cyhoeddus, iechyd a phreifat, ynghyd ag addysg bellach, yn cydweithio'n agos mewn ymateb digynsail i ddiogelu iechyd a lles pobl yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Yn wahanol i ysbytai Nightingale yn Lloegr, ni fydd dau ysbyty maes Bae Abertawe yn darparu gofal i'r cleifion COVID-19 sâl iawn. Bydd y cleifion hyn yn parhau i gael eu trin yn ein prif ysbytai.

Yn lle bydd y ddau ysbyty maes ar gyfer cleifion sydd angen lefelau is o ofal clinigol - gan gynnwys y rhai a fydd yn aros am gyfnod byr iawn cyn mynd adref.

Bydd hyn yn sicrhau bod lle yn y prif safleoedd ar gyfer y rhai sydd angen gofal dwys, gofal brys neu therapi ocsigen os oes ganddynt COVID-19 neu gyflyrau brys eraill.

Dywedodd Hilary Dover, cyfarwyddwr gofal sylfaenol a chymunedol ac ysbytai maes y bwrdd iechyd:

“Cyflawnir hyn trwy sicrhau y gall ein hysbytai maes dynnu cleifion allan o'n prif ysbytai cyn gynted â phosibl - y targed yw tair awr ar ôl cael ei nodi fel un sy'n addas i'w drosglwyddo.

“Bydd ein hysbytai maes yn dod i rym pan fydd angen unwaith y bydd y bwrdd iechyd wedi defnyddio ei holl gyfleusterau, gan gynnwys y gallu cynyddol yr ydym wedi'i roi yn ein prif ysbytai.”

Dywedodd Tracy Myhill, prif weithredwr y bwrdd iechyd:

“Mae’n anghredadwy faint o gynnydd sydd wedi’i wneud wrth drawsnewid y ddau adeilad hyn yn ysbytai maes mewn ychydig wythnosau yn unig. Hoffwn ddiolch i'r awdurdodau lleol a'r contractwyr am yr amser a'r ymdrech enfawr a wnaed i wneud hyn yn bosibl. "

Dywedodd Emma Woollett, cadeirydd y bwrdd iechyd:

“Mae'n hyfryd gweld y cydweithrediad a'r gwaith tîm hwn ar draws sefydliadau sydd wedi arwain at ddatblygiad yr ysbytai maes hanfodol hyn yn yr amser gorau erioed."

Disgwylir i'r gwaith yn Ysbyty Maes Llandarcy gael ei gwblhau o fewn dyddiau, gyda 340 o welyau ar gael. Bydd yr ysbyty maes yn gofalu am gleifion nad oes angen y lefel uchel iawn o gefnogaeth y gall y prif ysbytai eu darparu.

Yn y cyfamser, bydd Ysbyty Maes y Bae yn gofalu am gleifion sydd angen lefel llai dwys o gefnogaeth na Llandarcy. Ni fydd angen iddynt fod yn un o'r prif ysbytai chwaith, ond bydd angen cymorth ychwanegol arnynt gan gynnwys paratoi ar gyfer eu rhyddhau.

Delwedd 3D o'r awyr o sut fydd ysbyty maes y Bae yn edrych. I ddechrau, bydd gan Bay Studios 420 o welyau ar gyfer y rhai sydd angen arhosiad byr, a lolfa rhyddhau gydag 80 sedd i bobl sy'n barod i fynd adref, a all ehangu i ymateb i'r angen cynyddol.

Disgwylir i'r gwaith ar y rhain ddod i ben ddiwedd mis Ebrill, gyda'r gwelyau a'r lolfa ollwng ar gael ym mis Mai. Bydd gan Ysbyty Maes y Bae y gallu i ddarparu 540 o welyau pellach os bydd angen.

Dde: Golygfa o'r awyr 3D o sut olwg fydd ar Ysbyty Maes y Bae

Mae cynghorau Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn rheoli ac yn goruchwylio gwaith adeiladu ar y ddau safle ysbyty maes.

Mae trawsnewid Academi Chwaraeon Llandarcy yn Ysbyty Maes Llandarcy yn ganlyniad cydweithredu agos rhwng y bwrdd iechyd, tîm dylunio a phensaernïol Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Grŵp Colegau NPTC sy'n berchen ar y safle, a chontractwr Port Talbot, Andrew Scott Ltd.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi bod yn dylunio, rheoli a goruchwylio'r gwaith adeiladu.

Dywedodd arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Rob Jones:

“Mae cyfuno arbenigedd tîm dylunio a phensaernïaeth y cyngor â chwmni lleol fel Andrew Scott Ltd. wedi ein galluogi i gwblhau Ysbyty Maes Llandarcy mewn llai na mis, a bydd yn cael ei drosglwyddo i’r bwrdd iechyd o fewn yr wythnos nesaf. . Hoffwn ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig sydd wedi bod yn gweithio'n ddiflino i gwblhau'r cyfleuster hwn.

“Dyma enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth yn ystod argyfwng. Rydym i gyd yn falch o fod yn gwneud ein rhan wrth ddarparu gwelyau ychwanegol i'r GIG i'w cefnogi yn eu hymdrechion i achub bywydau. "

Mae Cyngor Abertawe wedi goruchwylio'r trawsnewidiad rhyfeddol o adeilad Bay Studios o hen uned ffatri ceudodol o'r 1950au i ysbyty swyddogaethol.

Gan weithio gyda'r contractwyr Kier a TRJ, mae'r cyngor yn trosi hen adeilad Elba, oddi ar Fabian Way, yn ysbyty maes sydd â'r potensial i gael mwy na 1,000 o welyau ychwanegol i'r GIG.

Erys cragen allanol yr adeilad, ond mae contractwyr yn adeiladu blwch newydd o fewn y strwythur i greu lleoliad ysbyty dros dro addas.

Dechreuodd y gwaith ddiwedd mis Mawrth ac, ers dydd Gwener y Groglith, mae wedi cael ei wneud o gwmpas y cloc. Mae'r safle mor fawr â sawl cae pêl-droed.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rob Stewart: “Rydyn ni wedi tynnu ein gorau glas i lwyddo yn y dasg enfawr hon.

“Mae gwaith gwych yn cael ei wneud ar y safle gan ein staff a’n contractwyr - a diolchaf iddynt i gyd ynghyd â’r bwrdd iechyd; mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd yn aruthrol o dda, gan gefnogi ein cymuned ar yr adeg hynod heriol hon.

“Rydyn ni’n ddiolchgar i berchnogion y safle Llywodraeth Cymru a Roy Thomas am fod o gymorth wrth drefnu i brydlesu’r adeilad i’r cyngor - ac i Gyngor Castell-nedd Port Talbot gan fod y safle ychydig dros y ffin o Abertawe.”

Dywedodd Phil Roberts, prif weithredwr Cyngor Abertawe: “Mae hon yn ymdrech anhygoel. Diolch i'n holl staff sy'n ymwneud â thynnu'r prosiect hwn at ei gilydd. Mae eu hymdrech, eu harbenigedd a'u hymroddiad yn dangos eu bod nhw yma i Abertawe - fel maen nhw bob amser. ”

Mae cefnogaeth yr awdurdodau lleol wedi golygu y gall y bwrdd iechyd ganolbwyntio ar ddelio â materion iechyd COVID-19 gan gynnwys staffio ac ehangu ei wasanaethau, yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud, megis darparu cyfleusterau gofal dwys ychwanegol ac Uned Asesu Anadlol yn Nhreforys, a wardiau COVID-19 pwrpasol yn ysbytai Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r bwrdd iechyd bellach yn cwblhau ei gynlluniau i alluogi'r ddau ysbyty maes i weithredu'n effeithiol pan fydd gofyn iddynt gefnogi prif ysbytai yr ardal.

Mae'r cynlluniau hyn yn ymwneud â gwasanaethau cymorth fel arlwyo, glanhau, porthorion a diogelwch, yn ogystal â rheoli meddyginiaethau, cyfleusterau staff, ystadau, trafnidiaeth a rheoli gwastraff.

Mae gwaith hefyd ar y gweill i sicrhau bod y bwrdd iechyd yn gallu staffio'r cyfleusterau hyn yn effeithiol. Heb os, bydd hyn yn her, ond mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau bod y cyfleusterau ychwanegol hyn ar gael ac y byddant yn weithredol pan fydd y prif ysbytai eu hangen, ac os bydd eu hangen arnynt.