Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Grŵp cerdded yn elwa ar roi'r gwaith coes i mewn

Llansamlet walking group 1

Ucaf: (chwith i'r dde)Dianne Lewis, Barton Vertrees a Ryland Doyle

Weithiau mae mynd allan yn yr awyr iach a gwneud ffrindiau newydd mor hawdd â mynd am dro yn y parc.

Yn sicr, gall Cerddwyr Dydd Mercher Llansamlet dystio i hyn, ar ôl ffurfio yn ôl yn y gwanwyn i fedi buddion cerdded i iechyd a lles unigolyn.

Ac er gwaethaf dyfodiad yr hydref glawog nid yw'r grŵp yn dangos unrhyw arwydd o arafu ac mae'n chwilio am aelodau newydd i ddod draw i fwynhau mynd am dro gyda nhw.

Sefydlwyd y grŵp gan y cerddwr brwd Ryland Doyle, gyda chefnogaeth gan gydlynydd ardal leol Llansamlet, Anne Robinson, y mae ei rôl yn golygu helpu pobl i adeiladu perthnasoedd yn eu cymuned.

Dywedodd Mr Doyle: “Fe wnaethon ni ffurfio nôl ym mis Mawrth gyda chymorth Anne. Roedd hi'n ymwybodol bod yna bobl â diddordeb mewn mynd allan o'r tŷ, gwneud ychydig o gerdded a chwrdd â phobl.

“Mae cerdded yn weithgaredd cymharol hawdd, am ddim i’w wneud, ac mae yna lawer o leoedd o amgylch Llansamlet lle gallwch chi fynd am dro.

“Rydyn ni'n cwrdd bob dydd Mercher ond yn ystod yr haf rydyn ni'n ceisio mynd am dro gyda'r nos bob mis a thaith gerdded ddydd Sul gan ein bod ni'n ymwybodol na all pawb fod yn bresennol ar brynhawn ganol wythnos.

“Mae’n agored i unrhyw un sydd eisiau dod draw, er ei bod yn deg dweud bod y proffil oedran wedi bod yn 40 oed, ac o fewn hynny, nifer dda o bobl wedi ymddeol.

“Bydd croeso cynnes i unrhyw un sy’n troi i fyny. Ac os nad ydych chi'n gyrru ac angen lifft, gallwn geisio trefnu un i chi.

“Rydyn ni'n cerdded am unrhyw beth o awr i awr a hanner, ond mae wedi gwneud ar gyflymder hawdd iawn.

“Os yw pobl yn cerdded ymlaen mewn grŵp ac yn ei ffindio fe’n anodd, gallwn droi o gwmpas ar unrhyw adeg. Mae'r cyfan wedi'i wneud ar sail hamddenol, anffurfiol iawn.

“Nid oes gennym unrhyw reolau fel y cyfryw, ond pe bai gennym un, byddai’r holl deithiau cerdded yn rhai nad oes angen unrhyw git arbennig arnoch chi.

“Maen nhw i gyd wedi'u hanelu at bobl sydd eisiau cyfarfod i fyny a mynd am dro. Does dim rhaid i chi gael dillad arbennig neu esgidiau cerdded, ac rydyn ni bob amser yn ceisio cerdded ar hyd llwybrau palmantog. ”

Ychwanegodd Mr Doyle eu bod hyd yn oed yn ceisio darparu ar gyfer pobl sy'n byw gydag unrhyw anableddau.

“Mae yna un dyn sy’n ddall. Bydd un o'r grŵp yn ei godi ac mae pobl yn disgrifio iddo'r hyn y gallant ei weld wrth inni gerdded ymlaen. Mae'n ei gael allan o'r tŷ. ”

Dywedodd y cydlynydd ardal leol, Anne Robinson: “Fel y gwyddom i gyd, mae cerdded yn ffordd wych o gadw eich calon yn iach, gyda’r budd ychwanegol o wella iechyd meddwl trwy leihau pryder, iselder ysbryd a straen.

“Mae Cerddwyr Dydd Mercher Llansamlet yn grŵp cyfeillgar sy'n dod at ei gilydd i fwynhau'r llu o leoedd hyfryd i gerdded yn lleol yn Llansamlet ac yn ardal Abertawe.

“Nid yw’r teithiau cerdded yn rhy egnïol ac mae croeso i bawb gan fod y grŵp yn tueddu i ffafrio cerdded ar gyflymder mwy hamddenol.

“Mae unrhyw bobl rydw i wedi cymryd gyda nhw bob amser yn cael eu croesawu ac yn anochel yn dod yn gerddwr rheolaidd. Mae wedi bod yn wych gwylio’r grŵp yn tyfu a chyfeillgarwch yn datblygu. ”

llansamlet walking group 3 Dywedodd un o’r cerddwyr, Barton Vertrees, 79 oed: “Dechreuais tua thri mis yn ôl ac rwyf wedi cwrdd â rhai pobl neis iawn.

“Mae'n rhydd o bwysau, yn rhydd o straen ac yn brydferth. Mae yna bob amser ddigon i edrych arno ac mae gennych chi bobl braf i rannu'r profiad gyda nhw. Ac rydych chi'n mynd i ddod allan ohono'n iachach na phan aethoch chi i mewn iddo. ”

Dywedodd Dianne Lewis: “Darganfyddais i y grŵp trwy Facebook, gwelais y gwahanol deithiau cerdded yr aethant ymlaen, a phenderfynais fynd draw i ymuno â nhw.

“Rwy’n ei wneud oherwydd ei fod yn bleserus, mae awyr iach, mae yna deithiau cerdded trefnus gwahanol, gyda chwmni da. Mae'n ffordd braf o dreulio prynhawn.

“Rwy’n mynd i gerdded ond fel menyw, mae’n braf mynd gyda chwmni. Ac mae'n ffordd hawdd o gael fy 10,000 cam i mewn! ”

Gallwch gysylltu â Cerddwyr Dydd Mercher Llansamlet trwy eu tudalen Facebook neu ffonio Ryland ar 07855 034215.

Llamsamlet Walking group 2