Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Golau gwyrdd ar gyfer ynni gwyrdd

Y tu allan i Ysbyty Treforys

Mae'r bwrdd iechyd wedi rhoi'r golau gwyrdd i gynllun gwerth miliynau o bunnoedd dorri gwariant ar gyfleustodau a gwneud ei safleoedd yn fwy ecogyfeillgar.

Mae'n gwario tua £ 6.9 miliwn y flwyddyn ar drin trydan, dŵr, nwy a charthffosiaeth. Disgwylir i hyn godi flwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfradd uwch na chwyddiant.

Nawr mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi sicrhau cyllid i gynnal cyfres o fentrau yn ei brif ysbytai a lleoliadau eraill, gan ddechrau'r mis hwn.

Caiff ei gynnal trwy Re:fit Cymru, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru sy'n darparu grantiau ad-daladwy di-log i sefydliadau sector cyhoeddus ar gyfer prosiectau lleihau carbon.

Mae'r gwaith a gynlluniwyd yn cynnwys:

  • Goleuadau LED;
  • Optimeiddio'r system rheoli adeiladau;
  • Awyru a gwyntyllu;
  • PV solar;
  • Inswleiddio pibellau; ac
  • Amnewid trap stêm.

Yn rhan o raglen ehangach Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru, mae Re:fit yn cysylltu cyrff cyhoeddus â chwmnïau arbenigol sydd â hanes o ddarparu mesurau lleihau ynni a chynhyrchu.

Mae Bae Abertawe wedi sicrhau cyllid o £7.7 miliwn ar gyfer cam cyntaf y prosiect, i'w ad-dalu dros saith i wyth mlynedd.

Bydd y mentrau yn sicrhau arbedion cost o tua £850,000 y flwyddyn, a gostyngiad blynyddol o CO2 o tua 2,500 o dunelli.

Y bwrdd iechyd oedd y cyntaf yng Nghymru i ddatblygu rhaglen waith ac, ar ôl proses ddethol helaeth, dyfarnodd y contract i Vital Energi.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynorthwyol y bwrdd iechyd, Des Keighan: “Byddwn yn cynnal ystod o fesurau cadw ynni ar draws cyfanswm o naw safle, gan ddechrau gydag Ysbyty Treforys y mis hwn.

“Caiff unrhyw aflonyddwch ei gadw i'r lleiafswm. Bydd tîm y prosiect yn gweithio gyda phob adran i nodi'r dull cyflwyno gorau, gan gynnwys gweithio y tu allan i oriau lle bo hynny'n bosibl. "

Y tu allan i Ysbyty Treforys

Bydd mesurau cadw ynni yn cael eu cyflwyno yn Nhreforys (yn y llun ); Singleton; Gorseinon; Tonna; Ysbryd y Coed; Coed Cefn; Uned Llwyneryr; Gorymdaith Phillips / Westfa; a Chanolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla (Ysbyty Cimla gynt).

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Weithredwr Bae Abertawe: “Mae'n wych gweld ein timau'n arwain y ffordd ar faterion mor bwysig.

“Yn ogystal â chadw ein hysbytai'n rhedeg 24/7, 365 er mwyn i’n clinigwyr ddarparu gwasanaethau i gleifion, dyma enghraifft arall o’r ffordd y mae ein timau ystadau yn gwneud cyfraniad enfawr i’n cleifion a’n cymunedau.

“Rwy’n canmol pawb sydd wedi gwneud y prosiect hwn yn realiti.”