Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gofal cleifion sy'n ddifrifol wael wedi'i gwella gan dechnoleg wrth erchwyn gwely

Uchel: Prif Nyrs Rhiannon Hall yng ngweithfan symudol yr ICU.

Mae gweithfannau digidol newydd wrth erchwyn gwely yn rhoi hwb i ofal cleifion sy'n ddifrifol wael yn Ysbyty Treforys.

Mae cyflwyno gorsafoedd cyfrifiadur sefydlog a symudol yn uned gofal dwys yr ysbyty (ICU) wedi newid y ffordd y mae nyrsys a staff gofal iechyd eraill yn cofnodi nodiadau cleifion yn sylweddol.

Mae'r uned brysur, sy'n cynnal 28 gwely ar draws tair ward, yn gofalu am gleifion sy'n ddifrifol wael.

ae angen monitro a chefnogaeth ddwys arnynt i wella, felly mae mynediad at gofnodion cyfoes yn hanfodol i'r staff sy'n gofalu amdanynt.

Yn flaenorol, cymerodd nyrsys a gweithwyr gofal iechyd eraill nodiadau â llaw cyn mynd yn ôl i swyddfa i'w trawsgrifio i mewn i gyfrifiadur. Roedd hyn yn cymryd llawer o amser ac yn mynd â nhw oddi wrth gleifion.

Nawr, mae gan bron bob gwely yn yr uned weithfan gyfrifiadurol sefydlog ochr yn ochr â hi i staff ddiweddaru cofnodion ar unwaith.

Mae gan y chwaer â gofal hefyd fynediad i stondin PC llechen symudol y gellir ei chymryd o amgylch y wardiau.

Mae'r holl orsafoedd hyn wedi'u cysylltu â chofnodion ysbytai fel y gellir eu diweddaru ar unwaith a gall staff ddod o hyd i gwybodaeth hanfodol am gleifion pan fydd ei hangen arnynt.

Ers iddynt gael eu cyflwyno i'r ICU, mae'r Prif Nyrsys â gofal yn unig eisoes wedi arbed dros 45 munud bob shifft.

Dywedodd Rhiannon Hall, Prif Nyrs yn ICU, “Mae technoleg digidol yn ein helpu i fynd allan yno, lle mae ein hangen, a pheidio â chloi i ffwrdd yn ein swyddfeydd. Nawr gallwn wneud diweddariadau amser real wrth erchwyn y gwely. ”

Ychwanegodd ymgynghorydd yr ICU, Dr John Gorst, “Mae'r ffordd hon o weithio hefyd yn golygu y gall nyrsys dreulio mwy o amser wyneb yn wyneb gyda chleifion a pherthnasau.”

Technoleg symudol yw un o flaenoriaethau trawsnewid digidol y bwrdd iechyd. Mae eisoes wedi'i ddefnyddio ar draws sawl ward ysbyty arall i wella diogelwch a llif cleifion, a sicrhau bod staff yn darparu'r gofal gorau.

Dywedodd Matt John, y prif swyddog digidol, “Mae'n wych gweld sut mae'r gweithfannau'n helpu nyrsys yn ICU.

“Rydyn ni nawr yn edrych ar sut gallwn ni ddefnyddio mwy o ddyfeisiau symudol fel hyn mewn rhannau eraill o'r bwrdd iechyd.

“Yn benodol rydym yn edrych ar ffyrdd i gefnogi rhagnodi electronig, a byddwn yn treialu prosiect dogfennaeth nyrsio electronig.

“Bydd dyfeisiau a meddalwedd fel hyn yn trawsnewid y ffordd y mae staff gofal iechyd yn gweithio, ac yn y pen draw yn gwella’r ffordd y mae cleifion yn cael eu trin.”

Mae'r tîm gwasanaethau digidol hefyd yn y broses o sicrhau bod yr holl dechnoleg TGCh mewn ICU a meysydd clinigol allweddol eraill, fel adrannau damweiniau ac achosion brys, yn addas at y diben ac yn rhedeg yn esmwyth, fel bod staff gofal iechyd yn gyffredinol yn cael mwy o amser i drin cleifion mewn angen.