Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gall ymladd y ffliw fod yn hwyl

Staff mewn gwisg ffansi ym mharti ffliw y plant

Roedd cacennau, diodydd, gwisg ffansi, modelu balŵn a thatŵs glitter - ond nid parti plant cyffredin oedd hwn.

I'r rhai a oedd yn bresennol hefyd, cawsant amddiffyniad rhag firws difrifol.

Cafodd y plant dwy a thair oed a wahoddwyd i'r dathliad ym Mhartneriaeth Feddygol Abertawe yn Abertawe y brechlyn ffliw chwistrell trwynol.

Ond mae mor gyflym a di-boen i'w weinyddu - dim ond un chwistrellau i fyny pob ffroen - ni wnaeth atal yr hwyl.

“Roedd yn wych gweld cymaint o blant yn dod i mewn ac yn cael y brechiad ffliw,” meddai Dr Amrita Amin.

“Mae'r nifer wedi derbyn yn wych. Rwy’n falch iawn. ”

Anshveer Singh Mae Anshveer Singh, dwy a hanner, yn derbyn chwistrell trwynol y ffliw. Yn y llun mae ef gyda'i fam Amanjot Kaur.

Mae meddygfeydd ar draws ardal y bwrdd iechyd yn gwahodd pob rhiant i blant dwy a thair oed i ddod â'u plant i mewn i gael eu brechu am ddim.

Dywedodd Dr Amin: “Mae'n bwysig oherwydd bod plant yn cymysgu â phlant eraill. Gallant drosglwyddo ffliw i blant eraill a dyna sut y gall ffliw ledaenu'n eithaf hawdd.

“Gall plentyn sydd ag imiwnedd arferol fynd yn eithaf sâl (gyda’r ffliw) a gallant fynd i’r ysbyty weithiau.

“Ond gall plant eraill sydd â phroblemau gyda’r ysgyfaint, y galon neu’r coluddyn neu unrhyw glefyd mawr, sylweddol fod yn eithaf sâl a gellir mynd i’r ysbyty am gyfnod difrifol o amser.”

Daeth Neshad Ahmed â’i merch Anyah, tair, i’r parti yn y feddygfa ar Ffordd St Helen.

Anyah Ahmed, tri, ei brawd Tawhid a mab Dr Amin, Aidan Armstrong

Meddai: “Mae gen i bedwar o blant ac mae ganddyn nhw i gyd y brechiad ffliw. Mae gan ddau ohonyn nhw asthma.

“Rydych chi'n clywed llawer o straeon am blant ifanc yn cwympo'n ddifrifol wael a byddai'n well gen i ei atal.

“Roedd fy mhlant hŷn yn arfer cael y brechlyn wedi'i chwistrellu, ond nawr maen nhw wedi newid i chwistrell trwyn ac nid ydyn nhw hyd yn oed yn ei deimlo. Nid yw’n achosi unrhyw drallod iddynt. ”

Mae chwistrell trwynol Fluenz yn cynnwys firws ffliw byw. Fodd bynnag, mae wedi gwanhau neu wanhau, felly er y bydd yn paratoi'r corff i ymladd yn erbyn y ffliw, ni fydd yn achosi i blant ddatblygu'r ffliw.

Dywedodd Dr Amin: “Nid oes gan chwistrell trwynol Fluenz unrhyw sgîl-effeithiau difrifol. Mae'n chwedl bod y brechlyn Fluenz yn rhoi ffliw i'r plant. ”

Mae'n arbennig o bwysig bod plant yn cael eu brechu gan eu bod yn gallu rhannu'r ffliw yn hawdd.

Gan nad yw eu hylendid yn aml cystal ag oedolion, maent yn fwy tebygol o ledaenu'r salwch ymhlith eu teuluoedd a'r gymuned.

Harris Irumba, tair, yn y llun gyda'i fam Mousa Sawouda

 


Dywedodd Mousa Sawouda, a ddaeth â’i mab Harris Irumba, tri, i’r parti: “Nid wyf am iddynt fynd yn sâl oherwydd mae gen i bump ohonyn nhw felly os yw un yn dal y ffliw bydd y gweddill hefyd yn mynd i gael eu heffeithio.

“Byddai’n well gen i ei gael na rhoi eu bywyd mewn perygl.”