Gall newidiadau i ffordd o fyw atal Diabetes Math 2

Prediabetes 1

Mae prosiect dan arweiniad Dietegydd BIP Bae Abertawe, sydd wedi helpu i atal diabetes Math 2 rhag dechrau, wedi ennill gwobr genedlaethol.

Goruchwyliodd Rachel Long beilot, yn BIP Bae Abertawe ar ran yr All Wales Diabetes Implementation Group, i fesur effeithiolrwydd llwybr i bobl â prediabetes.

Roedd Llwybr All Wales yn seiliedig ar waith arloesol a wnaed gan Dr Mark Goodwin yng Nghlwstwr Cwm Afan.

Mae'r gwaith, a wnaed gyda chefnogaeth BIP Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Abertawe, bellach wedi'i gydnabod gan y Wobr Diabetes, Ansawdd mewn Gofal (QiC) gyda beirniaid yn datgan mai ef yw enillydd y categori Atal, Dileu a Diagnosis Cynnar.

Mae'r categori yn cydnabod effaith mentrau ataliol i helpu pobl i fyw bywydau iachach a lleihau'r risg o ddatblygu diabetes.

Nod y peilot, a oedd yn strwythuro ymyrraeth ffordd o fyw a ddarperir gan weithwyr cymorth gofal iechyd, mewn 4 clwstwr yn BIPBA, oedd dangos bod y model llwybr yn atgynhyrchiol ac y gallai gael ei ddarparu yn effeithiol ledled Cymru.

Ar hyn o bryd mae'r tîm yn gwella'r model fel y gellir ei gyflwyno gan ddefnyddio fformat digidol i oresgyn heriau pandemig COVID 19.

prediabetes team Dywedodd Dr Goodwin: “Mae’n ffaith adnabyddus nad yw llawer o gleifion sy’n dod yn ddiabetig yn dod mor dros nos ond yn mudo o lefel siwgr arferol i lefel ysgafn a godir ac yn olaf i lefelau diabetig o lefel siwgr gwaed dros nifer o flynyddoedd. Cyfeirir at y wladwriaeth ffiniol hon, a all bara'r blynyddoedd diwethaf, i fod yn gyn-diabetig neu wedi'i disgrifio'n feddygol fel un sydd â hyperglycemia cyn-ddiabetig.

“Mae'r ffaith y gall gymryd amser eithaf hir i ddod yn ddiabetig yn rhoi cyfle i ni atal hyn rhag digwydd. Mae'n hawdd canfod Prediabetes trwy brawf gwaed syml, ac mae'n fwy tebygol os ydych chi dros 50 oed, dros bwysau, yn dioddef o bwysedd gwaed uchel neu os oes gennych hanes teuluol o ddiabetes.

“Mae'n syndod pa mor effeithiol y gall newidiadau cymedrol a synhwyrol i'r hyn rydyn ni'n bwyta, lefelau ymarfer corff a gwell dealltwriaeth o'n hiechyd ein hunain, eu gwneud i osgoi symud ymlaen i ddiabetes.

"Cafodd cynllun Bae Abertawe sydd wedi ennill y wobr hon ei ddylanwadu gan ac yn adlewyrchu llawer o gynllun parhaus a gyflwynwyd ym Mhort Talbot yn 2016. Dangosodd adolygiad o dros 1,200 o gleifion yn glir bod 78% o’r bobl a gymerodd ran wedi gweld gwelliant yn eu siwgrau gwaed, gyda dros 50% yn dychwelyd i lefelau hollol normal.
#“Dim meddyginiaethau, dim ond newidiadau i ffordd o fyw! Gwelodd pob claf aelod hyfforddedig a chymwys o'r swyddfa, fel rheol gweithiwr cymorth gofal iechyd, a oedd yn eu cynghori sut, trwy gynllun gweithredu wedi'i bersonoli, i wneud y newidiadau sydd eu hangen ar ddiet ac ymarfer corff a thrwy ysgogi a grymuso cleifion i fynd i ffwrdd a'i roi mewn gosod tymor hir.

“Mae'n ymddangos bod celifion wedi cymryd hyn i galon, roedd cyfraddau presenoldeb yn uchel iawn, sef dros 75% a nododd llawer eu bod yn teimlo'n llawer iachach wrth gael eu hadolygu'n flynyddol.

“Ym Mhort Talbot nid ydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion o ddiabetes am y 3 blynedd diwethaf, sydd yn erbyn y duedd genedlaethol gynyddol. Y nod yn y pen draw yw arafu ac osgoi pobl rhag dod yn ddiabetig. ”

Dywedodd Rachel Long “Cynigiwyd ymgynghoriad 30 munud i gleifion yn eu meddygfa, gan weithiwr cymorth gofal iechyd, a oedd wedi cael hyfforddiant arbenigol. Dywedodd dros 80% o'r cleifion a adolygwyd fod un neu fwy o agweddau o’u ffordd o fyw wedi newid ers mynychu'r ymyrraeth ffordd o fyw, a chawsom nifer o sylwadau cadarnhaol iawn.

“Mae'n dangos yr effaith sylweddol y gall ymyrraeth ffordd o fyw sicr wedi'i sicrhau ar ansawdd bywyd ei chael ar fywydau ein cleifion. Gobeithiwn, ar sail yr ymyriadau a ddefnyddir yn y prosiect hwn, y gellir gweithredu rhaglen atal safonol ledled yr holl Fyrddau Iechyd ledled Cymru. ”

Dywedodd llefarydd ar ran y panel beirniadu: “Roedd y cofnod hwn yn enillydd clir, gan ddangos dull wedi’i dargedu i’r cleifion oedd ei angen fwyaf. Yr hyn a wnaeth yr adran hon sefyll allan oedd ei arloesedd a'i gost-effeithlonrwydd trawiadol ynghyd â’r posibilrwydd o dyfiant.

“Nid yn unig y cyflawnodd y rhaglen hon ganlyniadau trawiadol i gleifion, ond fe rymusodd y cynorthwywyr gofal iechyd dan sylw hefyd. Rhaglen gymhellol iawn. ”