Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

"Gadawodd y ffliw fi yn ofni y byddwn marw."

Mae Deborah Longman yn cofio’r amser y daeth salwch allan o unman a’i gadael yn brwydro i ymdopi.
Ond nid oedd yr hyn a oedd ganddi yn anarferol - a gellir ei atal.

Nawr mae hi'n siarad am ei phrofiad gyda'r ffliw, a adawodd hefyd hi â niwed parhaol i'w hiechyd, i annog pobl i gael eu brechu.

“Doeddwn i ddim wedi cael y brechlyn ffliw erioed ar y pwynt hwnnw,” meddai Deborah (uchod).

"Roeddwn i’n meddwl‘ Beth yw’r pwynt pan ydych yn berson iach? ’

“Ond rwyf wedi cael y brechlyn bob blwyddyn ers hynny ac ni fyddwn byth yn ei golli.”

Dim ond 35 oed oedd Deborah, rheolwr codi arian ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, pan ddatblygodd yr hyn yr oedd hi'n meddwl oedd yn annwyd ar ôl mynychu gêm bêl-droed Dinas Caerdydd.

“Roedd yna ychydig o bobl wedi pesychu o fy nghwmpas.

“Ychydig ddyddiau ar ôl hynny dechreuais deimlo’n sâl iawn. Doedd gen i ddim egni, roedd fy holl gyhyrau wedi brifo, cefais yr annwyd gwaethaf a gefais erioed, cur pen erchyll ac roeddwn i ddim ond yn teimlo’n wan. ”

Gan gredu mai dim ond annwyd oedd e, arhosodd Deborah, o Cimla yng Nghastell-nedd, i ffwrdd o'r gwaith am ychydig ddyddiau. Ond gwaethygodd ei symptomau.

Anfonodd ei meddyg teulu hi i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar ôl darganfod bod ei chalon yn rasio am 150bpm. Cyfradd curiad y galon arferol yw rhwng 60 a 100bpm.

Cafodd Deborah, 45, ei gadw i mewn dros nos ar gyfer profion.

“Cefais ddiagnosis o ffliw moch a dywedwyd wrthyf fod y firws wedi chwyddo fy nghalon,” meddai.
Ar ôl cael ei hanfon adref aeth i'r gwely ac aros yno am fis, yn rhy wan i wneud y rhan fwyaf o bethau drosti ei hun.

“Roedd yn flinedig dim ond mynd i’r toiled. Ni allwn ymdrochi na chawod fy hun. Roedd yn rhaid i mi gael cwsg wedyn. Byddai cyfradd curiad fy nghalon yn codi fel pe bawn i wedi bod yn gwibio pan nad oeddwn ond wedi cerdded ychydig o gamau. ”

Ac roedd mwy i ddod.

Wythnosau yn ddiweddarach pan ddylai Deborah, sy'n briod â Phil, fod wedi bod yn gwella, cafodd ei hun yn teimlo'n waeth.

Darganfu ei meddyg teulu fod y ffliw hefyd wedi targedu ei pancreas, gan ei gadael â math o ddiabetes o'r enw LADA (Diabetes Hunanimiwn Hwyrol mewn Oedolion) neu fath 1.5, a fydd ganddi am oes.

Cyfeiriwyd Deborah hefyd at gardiolegydd am ei phroblem ar y galon, ond cafodd ei rhyddhau pan ddychwelodd i'w faint arferol.

Ers dioddef mor wael o ganlyniad i'r ffliw, mae hi wedi bod yn gyfrifol am ei hiechyd ac mae bellach yn cystadlu mewn triathlonau, fel yn y llun ar y chwith.

Mae hi hefyd yn sicrhau ei bod hefyd yn cael y brechiad ffliw bob blwyddyn.

Gwylir ein fideo: https://www.youtube.com/watch?v=j_Nl9WYiFQQ