Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ffilm atal ffliw efeilliaid wedi'i henwebu ar gyfer gwobr genedlaethol

Mae dynes yn gorwedd mewn gwely ysbyty yn anymwybodol. Mae tiwbiau a monitorau ynghlwm wrth ei chorff o sawl peiriant i'r dde o'r gwely.

Uchod: Helen Watts, yn yr ysbyty gyda'r ffliw.

Mae ffilm sy'n adrodd hanes sut y gwnaeth nyrs wylio ei gefell yn ymladd i oroesi'r ffliw wedi'i henwebu ar gyfer gwobr genedlaethol.

Mae Helen Watts, 45 oed, a'i chwaer Sam Robinson, nyrs yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ill dau yn y categori sydd mewn perygl oherwydd eu asthma.

Fel rheol mae ganddyn nhw'r brechlyn ffliw ond yn 2016 dim ond Sam gafodd y pigiad, nid Helen.

Ar ôl dal y straen H1N1 - a elwir yn fwy cyffredin fel ffliw moch - cafodd Helen, sy'n byw yn Jeffreyston, Sir Benfro, yr ysbyty a daeth i ben mewn uned dibyniaeth uchel am wythnos.

Roedd tri mis cyn iddi gael mynd adref, a chymerodd sawl un arall iddi wella'n llwyr.

Mae efeilliaid yn cymryd hunlun. Mae un yn gorwedd mewn gwely ysbyty gyda chanwla ocsigen o dan ei thrwyn tra bod y llall yn gwisgo mwgwd llawfeddygol.

Chwith: Helen (chwith) yn yr ysbyty gyda Sam

Wrth siarad ar y pryd, dywedodd Sam: “Roedd yn anodd fel chwaer wylio rhywun eich bod yn caru cymaint yn mynd trwy hynny. Roedd yn ofidus. Nid wyf byth am ei gweld yn y sefyllfa honno eto.

“Gellid fod wedi ei osgoi, o bosibl, gyda’r brechiad ffliw. Yn sicr, ni fyddai wedi mynd mor sâl ag y gwnaeth. ”

Ar ôl gweld y ffliw dinistriol yn gallu achosi, daeth Sam yn Hyrwyddwr Ffliw hyfforddedig ac ers hynny mae wedi gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd brechu ledled y wlad.

Defnyddiodd y bwrdd iechyd stori emosiynol Helen a Sam fel rhan o’i ymgyrch ymwybyddiaeth brechlyn ffliw ei hun ychydig flynyddoedd yn ôl.

Cafodd hyn sylw gan y cyfryngau, ac yn ddiweddarach daliodd sylw Cyflogwyr y GIG, a benderfynodd wneud ffilm bum munud am yr efeilliaid fel rhan o'i ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #jabathon wythnos o hyd.

Nawr, mae'r ffilm wedi'i henwebu yng Ngwobrau Ffilm Elusennau, sy'n dathlu gwaith sy'n gwneud daioni.

Mae'r Nyrs Sam Robinson yn derbyn ei brechiad ffliw gan yr Uwch Nyrs Dawn Williams tra'u bod yn cael eu ffilmio gan Joe O'Hagan, uwch swyddog cynhyrchu AV ar gyfer Cyflogwyr y GIG.

Chwith: Mae Sam (chwith) yn derbyn ei brechiad ffliw gan yr Uwch Nyrs Dawn Williams tra bydd yn cael ei ffilmio gan Joe O’Hagan, uwch swyddog cynhyrchu AV ar gyfer Cyflogwyr y GIG.

Mae “Flufighter: Sam and Helen’s story” wedi bod ar restr hir y Longform - gwobr trosiant o dan £5m yn y gwobrau. Bydd y categorïau nawr yn cael eu chwalu gan bleidlais gyhoeddus cyn i'r rhestr fer gael ei chyhoeddi yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Meddai Sam, “Rwy’n teimlo’n anrhydedd bod ein stori yn dal i gael effaith ar y boblogaeth ehangach.

“Rwyf wedi cael pobl i ddod ataf mewn archfarchnadoedd yn dweud wrthyf eu bod wedi cael eu brechiad ar ôl gweld ein stori, sydd wedi ein plesio.”

I wylio'r ffilm a phleidleisio drosti yn y gwobrau, ewch i https://charityfilmawards.com/videos/flufighter-sam-and-helens-story. (Gwefan allanol yw hyn, a felly mae dim ond ar gael yn yr iaith Saesneg.)