Neidio i'r prif gynnwy

Dull arloesol o osgoi dderbyniadau i'r ysbyty

O ran dull cyfannol o ddiwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cleifion, mae Clwstwr Cwmtawe wedi mynd yn rhithwir i ddod o hyd i'r holl atebion cywir.

Mae dau meddygfa y clwstwr - Grŵp Meddygol Cwmtawe a Meddygfa Strawberry Place - yn defnyddio dull ward rhithwir tuag at gleifion er mwyn paru gwasanaethau gofal iechyd ag unigolion.

Uchod: mae Ruth Rice, Ymarferydd Nyrsio Uwch ym Meddygfa Strawberry Place ym Treforys, a Therapydd Galwedigaethol Katy Silcox, yn rhoi eu cefnogaeth i'r cysyniad rhithwir ward

Mae ward rithwir yn gweld ystod o weithwyr proffesiynol gofal iechyd, yn cronni eu hadnoddau a'u harbenigedd i gymryd rhan mewn cyfarfod wythnosol ar-lein i drafod cleifion yn y gymuned - y gellir eu hystyried yn fregus, sydd â chyflyrau cymhleth, sydd wedi'u rhyddhau o'r ysbyty yn ddiweddar neu a allai fod mewn perygl o orfod mynd i'r ysbyty.

Mae'r symudiad yn unol â chenhadaeth y clwstwr o drin pobl yn eu cymuned eu hunain a helpu i dynnu'r straen oddi ar ein hysbytai.

Virtual ward Dywedodd Therapydd Galwedigaethol Clwstwr Cwmtawe, Katy Silcox ( chwith ): “Mae rhith-ward yn gyfarfod tîm amlddisgyblaethol wythnosol sy'n cynnwys gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gwasanaethau cymunedol a gwirfoddol sy'n cyfuno eu harbenigedd i drafod sut i reoli a chefnogi cleifion a rhoddwyr gofal o fewn eu cymuned.

“Gall cleifion gael eu cyfeirio i’r ward rithwir gan unrhyw weithiwr proffesiynol ar draws pob sector gan ddefnyddio ffurflen atgyfeirio syml iawn."

Mae'r adborth ar y cysyniad, a gyflwynwyd gyntaf fis Mawrth diwethaf, wedi bod yn gadarnhaol.

Dywedodd Katy (chwith): “Mae'n dal i fod yn gysyniad eithaf newydd yng Nghlwstwr Cwmtawe ac rydym wrth ein bodd ac yn hynod ddiolchgar am yr ystod o arbenigedd sy'n gysylltiedig â'r Ward Rithwir sy'n cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles cleifion.

“Mae'r cleifion a'r rhai sy'n rhoi gofal yn ei werthfawrogi, maen nhw'n teimlo bod rhywun yn gwrando arnyn nhw ac yn gwerthfawrogi mewnbwn ystod ehangach o weithwyr proffesiynol.''

Croesawodd Ruth Rice, Ymarferydd Nyrsio Uwch ym Meddygfa Strawberry Place ym Treforys, gyflwyno ward rithwir er mwyn gwella gofal cleifion.

Meddai Ruth: “Mae'n ofal cyfannol cyffredinol i'r claf. Yn lle ein bod ni'n mynd i bob ardal wahanol, ac yn ceisio cysylltu â phobl, gallwn ni gael pawb o dan yr un to. ”

Dywedodd Arweinydd Clwstwr Cwmtawe, Dr Iestyn Davies: “Un o egwyddorion sefydlu clystyrau yw diogelu iechyd a lles unigolion a’u helpu i fyw bywyd hir a boddhaus, lle bynnag y bo modd yn eu cymunedau eu hunain, heb yr angen i fynd iddo ysbyty.

“Mae’r ward rithwir yn enghraifft wych o weithwyr proffesiynol a gwasanaethau gofal iechyd yn cyfuno eu sgiliau a’u harbenigedd i gyflawni’r egwyddor hon ac, ar yr un pryd, i gymryd pwysau ar ein gofal eilaidd estynedig.”

Mae'r Ward Rithwir yn cynnwys mewnbwn gan dimau gan gynnwys meddygon teulu, Fferylliaeth, Ffisiotherapi Cymunedol, Therapi Galwedigaethol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, Nyrsio Ardal, Gofal Lliniarol ac Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os hoffech atgyfeirio unigolyn i'r Ward Rithwir, cysylltwch â Katy Silcox Katy.silcox@wales.nhs.uk neu Debra Morgan Debra.morgan8@wales.nhs.uk