Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Diolchodd gwirfoddolwyr am flwyddyn o gymorth mewn dathliad Nadolig

Mae grwpiau o wirfoddolwyr yn eistedd o amgylch
byrddau crwn mawr, yn siarad ac yn chwerthin.

Diolchwyd i fyddin gwirfoddolwyr bwrdd iechyd Bae Abertawe am eu cymorth mewn dathliad tymhorol arbennig.

Mae tua 400 o bobl yn gwirfoddoli gyda'r bwrdd iechyd, mewn ystod o rolau fel gweini lluniaeth mewn bariau te, cyfeirio cleifion ac ymwelwyr o amgylch safleoedd ysbytai, garddio a gyrru.

Roedd 160 o’r gwirfoddolwyr hyn yn westeion anrhydedd yn y digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Village yn Abertawe, lle cawsant eu trin â chinio, cwis Nadolig, dawnsio a cherddoriaeth fyw, fel ychydig o ddiolch am eu hymdrechion.

Esboniodd Katie Taylor, rheolwr gwasanaeth gwirfoddol: “Mae ein digwyddiad blynyddol yn dathlu’r effaith y mae gwirfoddolwyr yn ei chael ar y bwrdd iechyd.

Mae'r gwirfoddolwr Ann Griffiths, yn gwisgo coron
papur pinc, yn mwynhau'r digwyddiad.

Chwith: Mae'r gwirfoddolwr Ann Humphrey yn mwynhau'r digwyddiad

“Maent yn rhoi eu hamser, eu sgiliau a'u hegni yn ddiflino i wella profiad cleifion ac ymwelwyr.

“Mae wedi bod yn ddiwrnod rhyfeddol, ac yn ffordd wych o ddweud diolch am y gefnogaeth anhygoel maen nhw'n ei rhoi i ni.

“Mae'n ysbrydoledig cwrdd a chlywed gan gynifer o'r bobl anhygoel sy'n rhoi o'u hamser i helpu eraill.”

Roedd Ann Griffiths yn un o'r nifer o wirfoddolwyr i fwynhau'r prynhawn.

Dywedodd Ann, sy’n gwirfoddoli yn Ysbyty Singleton: “Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli gyda’r bwrdd iechyd ers pedair blynedd ac rydw i wrth fy modd â phob eiliad ohono.

“Rwy’n gwirfoddoli am gyfanswm o 10 awr yr wythnos. Rwy'n gwneud te a choffi mewn radiotherapi un diwrnod, yn gweithio y tu ôl i'r ddesg ar ddiwrnod arall, ac yn casglu ffurflenni arolwg ar y wardiau.

“Rydw i hefyd yn chwarae’r piano ar y wardiau dementia a strôc.”

Mae Ann Humphrey yn gwirfoddoli ar y ddesg wybodaeth flaen yn Ysbyty Singleton a hefyd yn y ganolfan radiotherapi.

Meddai, “Dechreuais bum mlynedd yn ôl pan fu farw fy ngŵr ac roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth felly penderfynais wirfoddoli.

“Rwy’n gwirfoddoli saith awr yr wythnos nawr ac yn ei fwynhau’n fawr.

“Mae'r digwyddiad wedi bod yn wych heddiw, rydyn ni wedi cwrdd â llawer o bobl nad ydyn ni wedi cwrdd â nhw o'r blaen sy'n gwirfoddoli mewn feysydd gwahanol.”

Mae'r gwirfoddolwyr Ann Humphrey a Linda Fisher yn
gwenu o flaen coeden Nadolig.

Chwith: Gwirfoddolwyr Ann Humphrey a Linda Fisher

Penderfynodd Linda Fisher wirfoddoli yn yr adran radiotherapi ar ôl siarad ag eraill a oedd eisoes yn helpu yn y bar te yno.

“Fe wnaethon nhw fy annog i wirfoddoli ac rydw i wrth fy modd, mae’n werth chweil,” meddai.

“Roeddwn i wedi ymddeol yn ddiweddar hefyd felly roeddwn i'n edrych am rywbeth i'w wneud ac rydw i nawr yn gwneud tua thair awr yr wythnos.”

Dywedodd Gareth Howells, Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion: “Rwyf wedi bod gyda Bae Abertawe ers tua 18 mis bellach ac wedi gweld gwaith ein gwirfoddolwyr o lygad y ffynnon.

“Mae pob unigolyn yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ein helpu i wneud y gorau gan y bobl rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw, ac ni allen ni wneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud hebddyn nhw.

“Mae eu hangerdd, eu hymroddiad a’u hymrwymiad yn ysbrydoledig a’r digwyddiad oedd ein cyfle i ddweud diolch am bopeth y mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud.”

Os hoffech ddarganfod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli, cysylltwch â 01792 703290 neu gallwch anfon e-bost at gwirfoddolwr.centre@wales.nhs.uk.