Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Deuawd Bae Abertawe yn cyflwyno hyfforddiant mamolaeth yn Affrica

Zimbabwe 1

Mae dau o weithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi helpu i ddatblygu hyfforddiant mamolaeth yn Affrica.

Mae’r obstetregydd ymgynghorol Myriam Bonduelle (trydydd o’r dde, rheng flaen) a’r fydwraig ymgynghorol Victoria Owens (ail o’r rheng, flaen chwith) wedi treulio amser yn Zimbabwe fel rhan o raglen Cymru dros Affrica Llywodraeth Cymru, sy’n cefnogi dysgu a chyfnewid sgiliau.

Zimbabwe 3 Eu nod oedd hyrwyddo'r gofal mamolaeth parchus (RMC) a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd fel rhan o brofiad genedigaeth gadarnhaol sy'n amddiffyn urddas menywod a'u hawliau, yn sicrhau rhyddid rhag niwed a chamdriniaeth ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd dewis.

Trefnwyd yr ymweliad, â Harare, ar y cyd â'r Gynghrair Rhuban Gwyn, sy'n hyrwyddo gofal mamolaeth o ansawdd i ferched a menywod ledled y byd.

Dywedodd Victoria Owens: “Rydyn ni’n teimlo’n wylaidd iawn ein bod ni wedi cael cyfle i fod wedi teithio i Zimbabwe fel rhan o raglen Cymru dros Affrica.

“Mae llawer o fenywod yn Zimbabwe yn dewis genedigaeth filltiroedd i ffwrdd o gyfleusterau iechyd gyda chynorthwywyr genedigaeth heb eu hyfforddi a dim dull cludo os oes ei angen.

“O straeon y menywod eu hunain, fe wnaethon ni ddysgu bod llawer yn gwneud y dewis hwn oherwydd ofn gofal amharchus mewn cyfleusterau iechyd, lle gallai menywod gael eu gorfodi i eni ar eu pennau eu hunain neu eu gwahardd gan eu gofalwr i symud neu wneud sŵn yn ystod genedigaeth.”

Dyma oedd ail ymweliad Myriam Bonduelle â Zimbabwe, ar ôl cynnal gweithdy wedi’i anelu at obstetregwyr a bydwragedd y llynedd, ac roedd yn falch o weld bod y gwaith yn dechrau gwneud gwahaniaeth.

Meddai: “Eleni roeddem wrth ein boddau i gwrdd yn ôl â hyrwyddwyr gweithdy’r llynedd i helpu i ddatblygu pecyn cymorth addysgol y gallant ei ddefnyddio wedyn i hyfforddi staff eraill yn eu sefydliad o amgylch RMC.

“Ac roedd yn wych gweld cymaint o frwdfrydedd ymhlith yr hyrwyddwyr wrth iddyn nhw rannu eu straeon am sut mae'r hyfforddiant wedi eu newid a'r gofal maen nhw'n ei ddarparu.”

Canolbwyntiodd y gweithdy hefyd ar swyddi genedigaeth a phwysigrwydd symud yn ystod esgor a genedigaeth, ynghyd â hawl menywod i gael cydymaith genedigaeth dibynadwy.

Fe gyrhaeddon nhw hefyd yn dwyn anrhegion.

Zimbabwe 2 Dywedodd Myriam: “Fe wnaethon ni hefyd gyflwyno peli geni i’r rhaglen ac ni allai bydwragedd aros i’w defnyddio yn eu gweithle!”

Nawr mae'r pâr yn gobeithio y gall eu profiadau helpu i wella gwasanaethau yn agosach at adref.
Meddai Victoria: “Mae bwrdd Iechyd Bae Abertawe, gyda chefnogaeth Cymru dros Affrica, yn effeithio ar agenda fyd-eang iechyd mamau a babanod ac mae’n fraint i ni fod yn rhan o’r gwaith hanfodol hwn.

“Rydyn ni’n gobeithio parhau i ddatblygu cysylltiadau ac rydyn ni’n meddwl am y gwahanol ffyrdd y gallwn ni gymryd egwyddorion RMC i wella ein gwasanaethau ein hunain yma ym Mae Abertawe.”