Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Datrysiad digidol i fod o fudd i gleifion canser

Prif ddelwedd: Datrysiad rheoli cleifion newydd Philips (delwedd trwy garedigrwydd Philips)

Bydd cleifion Bae Abertawe sydd â diagnosis o ganser y fron ymhlith y cyntaf yn y byd i gael mynediad cyflymach i radiotherapi diolch i dechnoleg ddigidol arloesol.

Mae'r datrysiad rheoli cleifion deallus digidol newydd yn cael ei gynllunio i leihau'r amser o atgyfeiriad gan feddygon ymgynghorol i ddosbarthu'r dos cyntaf o'r safon gyfredol o chwe wythnos i gyn lleied â phythefnos, gan sicrhau bod cleifion sydd angen gofal canser brys yn ei dderbyn cyn gynted ag y yn bosibl.

Mae Canolfan Ganser De-orllewin Cymru (SWWCC) yn Ysbyty Singleton yn datblygu datrysiad Oncoleg Ymbelydredd IntelliSpace mewn partneriaeth â mawrion technoleg Philips a chwe chanolfan ganser ar draws y byd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Dywedodd y Pennaeth Technoleg Glinigol Doug Etheridge: “Mae'r ateb newydd hwn yn edrych ar y broses llif gwaith o gydsyniad i driniaeth i gyflawni'r ffracsiwn cyntaf (mewn gwirionedd).

“Y nod yn y pen draw yw ceisio awtomeiddio a symleiddio'r broses gymaint â phosibl.”

Gellir trin mwy na hanner yr holl fathau o ganser gyda radiotherapi, yn aml ar y cyd â llawdriniaeth a chemotherapi.

Mae astudiaethau amrywiol wedi dangos, yn gyffredinol, y cyflymaf yw'r mynediad i driniaeth radiotherapi, y gorau yw'r canlyniadau i gleifion.

Ond mae'r broses o atgyfeirio am radiotherapi trwy gynllunio triniaeth i gyflenwi yn un hir a dwys o ran llafur, sydd weithiau'n cynnwys hyd at ddwsin o systemau cyfrifiadurol ar wahân a nifer o staff.

Mae'r holl gamau amrywiol, gan gynnwys penderfynu yn union ble y caiff y driniaeth ei thargedu ar y corff (cyfuchlinio), cynllunio dosau ac archebu apwyntiadau yn cael eu gwneud â llaw.

Mae rhywfaint o fewnbwn data hefyd yn ailadroddus. Er enghraifft, rhaid mewnbynnu presgripsiwn yr ymgynghorydd, sy'n nodi'r hyn y maent am ei drin a sut, bedair gwaith.

mae claf yn gorwedd wrth ymyl peiriant radiotherapi

Capsiwn: Mae claf yn derbyn radiotherapi

Dywedodd Pennaeth Ffiseg Radiotherapi Dr Ryan Lewis: “Rydym wedi gweithio'n galed iawn dros y blynyddoedd diwethaf i symleiddio'r llwybr presennol i gleifion. Nid ydym yn gwbl bapur, mae pob triniaeth yn cael ei rhagnodi'n electronig, ac mae gennym system mor ddarbodus ac effeithlon â phosibl gyda'r dechnoleg bresennol sydd gennym.

“Bydd y cytundeb datblygu newydd hwn gyda Philips yn cynnig cyfleoedd i wella ein hymgyrch barhaus i wneud ein gwasanaethau canser yn well fyth.”

Bydd yr ateb Oncoleg Ymbelydredd IntelliSpace yn lapio o gwmpas y systemau presennol sy'n eu galluogi i siarad â'i gilydd, sy'n golygu mai dim ond unwaith y bydd yn rhaid mewnbynnu data.

Bydd hefyd yn awtomeiddio rhannau penodol o'r broses, gan gynnwys rhywfaint o gynllunio triniaeth a throsglwyddiadau rhwng staff, gan arwain at gyflymder a chysondeb.

Cymerodd Dr Russell Banner, Arweinydd Oncolegydd Clinigol a Radiotherapi SWWCC, ran yn lansiad Ewropeaidd Oncoleg Ymbelydredd IntelliSpace yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas Oncoleg Ymbelydredd Ewrop ym Milan ym mis Ebrill.

Mae Russell banner yn rhoi araith

Capsiwn: Dr Russell Banner, dde, Oncolegydd Clinigol ac Arweinydd Radiotherapi SWWCC, yn annerch cyfarfod blynyddol Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Ymbelydredd (ESTRO) ym Milan ym mis Ebrill

Yn ystod cyflwyniad ar yr ateb dywedodd fod rhwystredigaeth gyffredinol ymysg ymgynghorwyr am y nifer fawr o systemau TG yr oedd yn rhaid iddynt weithio ynddynt i ddarparu triniaeth radiotherapi.

Cyfeiriodd at un ymgynghorydd GIG a ddefnyddiodd y cyfryngau cymdeithasol i rwystro ei rwystredigaeth am yr 16 system gyfrifiadurol y mae'n rhaid iddo fewngofnodi i gynllunio triniaeth claf.

Ond bydd yr offeryn rheoli cleifion yn mewngofnodi'n awtomatig i'r system gyfrifiadurol nesaf yn y broses, gan fynd â'r meddyg yn syth i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Dywedodd Dr Banner: “Dylai'r ateb newydd hwn helpu ein cleifion yn uniongyrchol drwy wella eu profiad a lleihau eu hamser i gael triniaeth.

“Bydd hefyd yn eu helpu trwy ein helpu ni fel clinigwyr i drin pob claf i'r lefelau ansawdd uchaf yn gyson, gan anelu at ddyblygu'r manteision a welwn pan fyddwn yn trin cleifion mewn treialon clinigol wedi'u protocolau.

“Dylai ein helpu i eistedd i lawr i gynllunio cleifion ar yr adeg iawn, yn y gofod electronig cywir.

“Hefyd, bydd yn ein galluogi i reoli ein llifoedd gwaith yn ein hadran, gan weld lle mae cleifion o fewn y llwybrau triniaeth cymhleth yn aml.”

Fel rhan o ddatblygu'r ateb, mae tîm oncoleg ymbelydredd SWWCC wedi cymryd rhan mewn gweithdai gyda Philips lle maent wedi archwilio'r llwybr y mae cleifion canser y fron yn ei gymryd i driniaeth ac wedi gweithio ar wneud y broses mor effeithlon â phosibl.

Aelodau o'r tîm oncoleg ymbelydredd

Capsiwn: Tîm oncoleg ymbelydredd SWWCC yn ystod gweithdy gyda Philips lle buont yn archwilio'r llwybr y mae cleifion canser y fron yn ei gymryd i gael triniaeth

Mae eu mewnbwn a syniadau eraill ar sut y dylai'r ateb weithio yn cael eu hymgorffori yn y feddalwedd.

“Drwy integreiddio'r holl gamau yn llif gwaith yr adran radiotherapi i un llwyfan, mae Oncoleg Ymbelydredd IntelliSpace wedi'i chynllunio i wella cyfathrebu, darparu gwybodaeth hanfodol i gleifion yn gyflymach, a chysoni ffyrdd o weithio ar draws timau clinigol, gan wella cysondeb y gofal y maent yn ei ddarparu i'r canlyniadau cleifion gorau posibl, ” meddai Simon McGuire, Arweinydd Systemau Iechyd UKI, Philips.

“Mae pob cam o daith y claf yn cael ei gasglu, gan ddarparu sail gadarn ar gyfer awtomeiddio llif gwaith, gwella effeithlonrwydd a rhagoriaeth weithredol.”

Dywedodd Doug: “Mae pawb yn cymryd rhan a bydd hyn o fudd i'r broses gyfan.

“Y budd pennaf i'r claf fydd eu bod yn cael triniaeth yn llawer cyflymach. Bydd pob triniaeth unigol yn dal i gael ei haddasu ar gyfer pob claf, ond mae'n mynd â rhai o'r bobl allan o'r broses. ”

Adran ffiseg feddygol SWWCC yw'r adran gyntaf yn y byd sydd wedi derbyn yr ateb cyntaf sy'n dal i fod mewn ffurf sylfaenol.

Bydd yn cael fersiynau mwy datblygedig gan fod yr offeryn rheoli cleifion yn cael ei ddatblygu ymhellach ac yn gobeithio dechrau rhoi cleifion canser y fron drwy'r system newydd yn yr hydref.