Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Datganiad mewn ymateb i adroddiad yr Ombwdsmon

Gan Chris White, Dirprwy Brif Weithredwr a Phrif Swyddog Gweithredol Bae Abertawe.

Estynnwn ein hymddiheuriadau diffuant i'r teulu am y methiannau a nodwyd yn yr adroddiad hwn, a'r trallod y mae hyn wedi'i achosi iddynt.

Mae'r bwrdd iechyd yn derbyn bod y gofal a'r driniaeth a ddarperir yn is na'r safon y byddem yn ei disgwyl.

Rydym yn deall pa mor anodd y bu hyn i'r teulu. Mae ein Prif Weithredwr, Tracy Myhill, wedi cynnig cwrdd â nhw i gael mewnwelediad o'u persbectif.

Rydym yn llwyr werthfawrogi difrifoldeb ac arwyddocâd canfyddiadau adroddiad yr Ombwdsmon, ac yn derbyn y canfyddiadau a'r argymhellion.

Rydym wedi myfyrio ar beth ddysgom gan yr achos hwn, ac wedi gweithredu nifer o welliannau i atal hyn rhag digwydd eto.

Er enghraifft, cynhelir hapwiriadau dogfennaeth yn rheolaidd i nodi meysydd arfer da y gellir eu rhannu, yn ogystal â lle y gallai fod angen gwelliannau.

Rydym wedi cryfhau ein hyfforddiant, lle bo hynny'n briodol, ar gyfer staff clinigol ar gydnabod a thrin strôc a TIAs (strôc fach).

Rydym hefyd wedi lansio ein polisi SAFER, sy'n cynnwys cael briffiau tîm amlddisgyblaethol rheolaidd.

Mae hyn yn hyrwyddo mwy o gyfathrebu wyneb yn wyneb rhwng staff nyrsio, meddygol a therapi ynghylch anghenion cleifion unigol yn hytrach na dibynnu ar ddogfennaeth ysgrifenedig yn unig.

Rydym yn gwybod bod yr arfer hwn yn gwella prydlondeb ac ansawdd y gofal a ddarparwn i'n cleifion.

Cynhyrchwyd canllaw atgyfeirio hefyd, felly mae clinigwyr yn ymwybodol o'r ffyrdd mwyaf priodol o atgyfeirio cleifion at arbenigeddau ac adrannau eraill.

Mae yna ffocws ar waith gwella yn ymwneud â maeth a hydradiad, ac mae rhai ohonynt yn ymwneud yn benodol â wardiau strôc ar draws y bwrdd iechyd.

Mae'r bwrdd iechyd yn defnyddio asesiad sgrinio cenedlaethol i nodi cleifion sydd mewn perygl o ddiffyg maeth. Rydym wedi diwygio hwn, a byddwn yn gweithredu fersiwn newydd a gwell o'r mis nesaf.

Bydd hyn yn cefnogi staff wardiau, cleifion a'u teuluoedd i weithio gyda'i gilydd i ddiwallu anghenion cleifion ar adeg sy'n aml yn fregus iawn.

Yn ogystal, mae ein timau maeth yn rhannu manylion yr achos a chanfyddiadau'r Ombwdsmon trwy'r bwrdd iechyd, fel y gall timau clinigol adlewyrchu a newid eu harfer yn unol â hynny.

Yn ystod mis Rhagfyr a mis Ionawr gwnaethom ddewis hyrwyddo ymgyrch codi ymwybyddiaeth sy'n canolbwyntio ar arfer da o ran maeth a hydradiad ein cleifion.

Mae profiad yn dweud wrthym fod ymgyrchoedd o'r fath yn ffordd hynod effeithiol o gyrraedd nifer fawr o staff ar draws sefydliad cymhleth, ac yn arwain at well ansawdd gofal.

Rydym yn cydnabod bod cyfranogiad teulu yng ngofal eu hanwyliaid yr un mor bwysig ag ymglymiad y cleifion eu hunain.

Mewn gwirionedd, gall fod yn bwysicach os yw'r claf yn arbennig o agored i niwed neu'n methu â chyfathrebu neu fynegi ei deimladau a'i bryderon ei hun.

Mae straeon digidol i gleifion yn ffordd bwerus iawn o hyrwyddo negeseuon pwysig o fewn y bwrdd iechyd. Rydym wedi gwahodd y teulu i weithio gyda ni ar stori claf i'w defnyddio at yr union bwrpas hwn.