Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Covid-19 Ysbyty Gorseinon

Mae mesurau rheoli heintiau llym ar waith yn Ysbyty Gorseinon i reoli achos o Covid-19.

Mae 24 aelod o staff a 25 o gleifion wedi profi'n bositif am y feirws.

Mae cleifion sydd wedi profi'n bositif yn cael eu rheoli'n ofalus gan y staff nyrsio a meddygol gyda chefnogaeth nyrsys rheoli heintiau arbenigol. Mae staff yr effeithir arnynt yn hunan-ynysu, er bod rhai bellach yn gwella ac yn dychwelyd i'r gwaith.

Mae teuluoedd cleifion sydd wedi profi'n bositif wedi cael eu hysbysu, ac er bod ymweld â phobl yn gyfyngedig i sefyllfaoedd diwedd oes ar hyn o bryd, anogir ymweld rhithwir i gadw pobl mewn cysylltiad.

Tra bod Ysbyty Gorseinon ar gau i dderbyniadau newydd, mae gwasanaethau cleifion allanol yn yr ysbyty yn parhau fel arfer. Adolygwyd y gwasanaethau hyn i sicrhau bod y mesurau lliniaru risg mwyaf ar waith a dim ond ymgynghoriadau beirniadol wyneb yn wyneb sy'n cael eu cynnal. Mae ardal y ward ar wahân i'r clinig cleifion allanol a byddem yn annog cleifion sydd ag apwyntiadau i barhau i fynychu oni bai eu bod yn cael eu cynghori i beidio.

Mae Ysbyty Gorseinon yn darparu gofal adsefydlu i gleifion sy'n gwella o afiechydon acíwt ac yn helpu i'w paratoi i'w rhyddhau adref neu i'w man gofal nesaf.

Dywedodd Karen Gronert, Pennaeth Nyrsio Gofal Sylfaenol:

“Rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau lledaeniad y feirws a chadw cleifion a staff yn ddiogel.

“Gan fod y feirws yn cylchredeg mor eang yn y gymuned ar hyn o bryd byddem yn gofyn i bawb i ddilyn y rheolau ynghylch golchi dwylo yn rheolaidd neu ddefnyddio gel llaw alcohol, gan gadw dau fetr ar wahân a gwisgo gorchuddion wyneb.”

Yn Ysbyty Treforys, mae brigiadau Covid-19 yn parhau i fod o dan reolaeth weithredol, ond ymddengys eu bod o dan reolaeth, er eu bod yn dal i gael effaith weithredol. Fodd bynnag, mae'r gweithgaredd cardiaidd a gynlluniwyd a gafodd ei atal ar ddechrau'r achos wedi ailddechrau'r wythnos hon.