Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain

Geoff Walker, cydlynydd gweithgareddau yng Nghlinig Caswell gyda'i fab Andy, yn gwisgo crysau-t porffor Kidney Research UK.

Uchod: Geoff gyda'i fab 31 oed, Andy.

Pan oedd yn edrych fel y byddai angen trawsblaniad aren ar ferch Geoff Walker, nid oedd unrhyw gwestiwn beth fyddai’n ei wneud.

Yn syth i ffwrdd, cynigiodd Geoff, 63 oed, cydlynydd gweithgaredd yng Nghlinig Caswell, roi un o'i.

“Tua dwy flynedd yn ôl, fe wnaethon ni ddysgu bod un o’n merched yn dangos arwyddion o broblemau arennol oherwydd cyflwr o’r enw Syndrom Sjogren's,” esboniodd Geoff.

“Pan wnaethon ni ddysgu y gallai fod angen trawsblaniad, camodd ychydig o’r teulu at y plât. Diolch byth, ciliodd y brys rywfaint ac nid oes angen trawsblaniad arni, am y tro o leiaf.

“Ond ar ôl gwneud y penderfyniad ei bod yn iawn rhoi aren, roeddwn i’n meddwl‘ pam na fyddwn i’n ei wneud dros rywun arall?’”

Nid yn aml y bydd rhywun yn penderfynu gwneud yr hyn a elwir yn rhodd allgarol fel y mae Geoff wedi'i wneud. Yn ôl Gwaed a Thrawsblaniad y GIG, yn 2018 dim ond 66 o bobl a roddodd aren i ddieithryn.

Bydd rhodd Geoff yn cychwyn yr hyn a elwir yn raeadr. Bydd ei aren yn mynd at berson sydd angen trawsblaniad sydd â ffrind neu aelod o'r teulu sydd hefyd yn barod i roi. Yna bydd aren y ffrind neu'r aelod o'r teulu hwn yn mynd at dderbynnydd arall mewn angen sydd hefyd â ffrind neu aelod o'r teulu sy'n rhoi aren i ddieithryn.

Mae’r gadwyn hon o roddion yn golygu y bydd mwy nag un bywyd yn cael eu trawsnewid neu eu hachub diolch i rodd wreiddiol Geoff.

Mae hi’n 18 mis ers i Geoff benderfynu rhoi ei aren i ddieithryn. Ers hynny mae wedi cael profion meddygol helaeth, asesiadau ffitrwydd a gwerthusiadau seicolegol i'w derbyn fel rhoddwr.

Nawr - ar ôl i ornest gael ei darganfod ym mis Hydref - mae disgwyl i Geoff gael tynnu ei aren yfory (Rhagfyr 4).

“Unwaith i mi gael y pwynt hwnnw yn fy mhen lle roeddwn i'n gwybod ei bod hi'n iawn ei roi i ffwrdd, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n bwrw ymlaen a rhoi rhodd allgarol,” meddai Geoff.

“Ar y dechrau, roeddwn i’n teimlo ychydig bach o ofid ond rydw i bellach wedi byw gyda gwybod fy mod i’n mynd i wneud hyn am 15 mis. Mae wedi dod yn rhan o fy mywyd beunyddiol, yn union fel mynd i'r gwaith.

“Mae’r tîm rhoddwyr byw yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, wedi bod wrth fy ochr drwy’r amser. Mae pawb yn y gwaith - rheolwyr a chydweithwyr - wedi bod yn gefnogol iawn i'r hyn rydw i'n ei wneud hefyd.

“O'r dechrau maen nhw wedi bod 100% y tu ôl i mi, ac yn hapus i fy gorchuddio tra dwi'n cymryd yr amser i wella.”

Ond nid yw anhunanoldeb Geoff wedi stopio gyda’i rodd - ynghyd â’i fab Andy, 31, bydd yn rhedeg Marathon Llundain y flwyddyn nesaf fel rhan o #TEAMKIDNEY Kidney Research UK.

“Rwyf wedi bod yn hyfforddi tuag at Marathon Llundain ers tua chwe mis bellach ac, pe bai fy adferiad ôl-op yn mynd i gynllunio, bydd gen i oddeutu tri mis a hanner o hyfforddiant ar ôl y rhodd cyn y ras,” meddai Geoff.

“Hyd y gwn i, fi fydd yr unig roddwr allgarol diweddar i redeg ym Marathon Llundain 2020.”
I gyfrannu at Kidney Research UK ar gyfer Geoff ac Andy, ewch i https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=GeoffandAndyWalker&pageUrl=1