Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cynhaliwyd digwyddiadau ysbyty i arddangos llwyddiannau staff Bae Abertawe

Deietegydd Iechyd Cyhoeddus Anna Parton gyda’i harddangosfa ‘veg-tastic’.

Fe wnaeth yr atriwm yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ganu gyda sain llwyddiant wrth i staff ymgynnull i ddathlu eu cyflawniadau a dangos yr ystod eang o wasanaethau y mae'r GIG yn eu cynnig.

Mae adrannau mor amrywiol â ffrwythlondeb, theatr, dieteg ac iaith Gymraeg wedi llunio ystod eang o arddangosfeydd i arddangos y gwaith caled a wneir gan staff UHB Bae Abertawe.

 Chwith: Mae’r Prif Weinyddes Jo Phillips yn gwisgo Kevin Mead fel ‘Meddyg am y Dydd’.

Roedd cyfle i wisgo i fyny mewn sgwrwyr llawfeddygol gyda thîm y theatr, sgwrsio ag aelodau o wahanol undebau, a dysgu am gyffuriau cemotherapi a baratowyd ar y safle yn Singleton.

Gallai ymwelwyr hefyd fwynhau paned wrth wrando ar ddeuawd ffidil y String Sisters.

Trefnodd Rheolwr Diogelwch a Gwella Ansawdd Angharad Higgins y digwyddiad arddangos.

Meddai: “Mae'n gyfle i ddangos popeth mae'r GIG yn ei wneud. Mae'n gyfle i ni ddathlu pethau nad ydyn nhw weithiau'n cael sylw. Mae'n ymddangos bod cleifion yn mwynhau'r digwyddiad yn fawr ac wedi dweud pa mor ddiddorol ydyw, sy'n wych. ”
Dywedodd Brian Owens, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: “Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl dimau a gafodd arddangosfa yn y digwyddiad am roi'r cyfle hwn i ni ddathlu'r pethau gwych ac amrywiol sy'n digwydd yn y bwrdd iechyd nad yw pobl fel arfer yn eu rhoi clywed am. ”

Roedd y digwyddiad arddangos hefyd yn cynnwys Gwobrau Dewis Cleifion diweddaraf Castell-nedd Port Talbot.

Lansiwyd y rhain yn 2015 i roi cyfle i gleifion, gofalwyr, perthnasau ac ymwelwyr ddiolch i aelod o staff neu dîm yr oeddent yn teimlo eu bod wedi gwneud gwahaniaeth go iawn ac wedi darparu gofal rhagorol.

Mae pob un o brif ysbytai Bae Abertawe yn cynnal ei seremoni cyflwyno gwobrau ei hun bob blwyddyn.

Dywedodd Cadeirydd Dros Dro y bwrdd iechyd, Emma Woollett, a gyflwynodd y gwobrau i staff NPTH: “Rydym yn benderfynol o gynnig gwasanaethau diogel, rhagorol i’n cleifion.

“Rydyn ni'n gwybod bod yna welliannau i'w gwneud bob amser. Fodd bynnag, mae yna lawer o staff a gwasanaethau gwych ar draws y sefydliad sy'n ymdrechu i ddarparu gofal diogel o ansawdd.

“Mae heddiw yn ymwneud â chydnabod rhai o’r staff a’r gwasanaethau sy’n mynd yr ail filltir honno ac yn darparu gofal eithriadol, sy’n byw ein gwerthoedd ac yn rhoi ein cleifion yng nghanol popeth a wnânt.”

Gwnaethpwyd y cyflwyniad cyntaf i nyrs yr adran wroleg, Sue Griffiths, a ddisgrifiwyd fel un ‘ystyriol a chyfeillgar’ yn ei henwebiad gan y claf Rashed Ahmed.

Ysgrifennodd Mr Ahmed: “Credwn ei bod yn haeddu’r wobr hon, gan ei bod wedi bod yn rhagorol.

“Mae hi’n gynnes, yn garedig ac mae ganddi bersonoliaeth ofalgar sy’n ofynnol ar gyfer y swydd. Mae hi'n ystyriol ac yn gyfeillgar ac wedi gwneud i ni deimlo'n gyffyrddus. ”

Enwebwyd y tîm dermatoleg gan ddau glaf ar wahân.

Dywedodd un, Bethan Sterry: “Gwnaeth y menywod rhyfeddol a oedd yn fy nhrin i mi deimlo mor gartrefol.

“Fe wnaethant wrando ar bob pryder a gefais, fy nghysuro pan oeddwn yn crio ac yn ofidus, ac yn gyffredinol roeddent yn anhygoel.

“Ni fyddwn wedi gallu mynd drwy’r ychydig wythnosau hynny heb eu gofal a’u tosturi.”

Rhoddwyd y drydedd wobr i'r wrolegydd ymgynghorol Amol Pandit.

Cafodd ei enwebu gan Mr Alan Davies, a ddywedodd: “Mae Mr Pandit wedi cadw gwiriadau rheolaidd arnaf. Mae wedi bod yn drylwyr iawn ac wedi dangos diwydrwydd dyladwy ar hyd y blynyddoedd hyn, gan roi darn o feddwl imi. ”

Enwebwyd y clinig haematuria gan Glenys Benford-Lewis a ddisgrifiodd fel credyd i Fae Abertawe.

Ychwanegodd: “Yn bersonol, rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn am lefel y gofal a’r sylw a gefais gan bawb.”

Enwebwyd y nyrs arthroplasti Helen Evans gan Charles Wellington, sy’n dweud ei bod yn ‘effeithlon, caredig iawn a chymwynasgar’.

Cydnabuwyd cynrychiolwyr o Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru yn dilyn enwebiad gan Louise Collins.

Meddai: “Rwyf mor hynod ddiolchgar am y gofal, y gefnogaeth a’r gwasanaeth rhyfeddol gyda phob aelod o’r WFI o’r derbynnydd, i’r nyrsys a’r ymgynghorwyr.”

Rhoddwyd gwobr olaf y dydd i'r ffisiotherapydd Kirsten Barrett.

Cafodd ei henwebu gan Angela Tiley a ddywedodd: “Mae popeth y mae Kirsten wedi fy nghynghori i’w wneud wedi gwella fy mater iechyd. Mae hi'n hynod wybodus am ei maes arbenigol ac yn cymryd amser i wrando. ”

Gellir gweld ffotograffau o enillwyr y gwobrau yn yr oriel isod.