Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cynghorydd yn canmol 'dewin' Ysbyty Treforys ar ôl damwain fferm

Andrew a Violet Stevens

Mae cynghorydd wedi canmol “dewin” llawfeddygol Ysbyty Treforys a atgyweiriodd ei law a ddifrodwyd ar ôl damwain fferm.

Oherwydd y pandemig, roedd Andrew Stevens yn effro am y llawdriniaeth tair awr a gynhaliwyd gan y cofrestrydd llawfeddygaeth blastig Tom Dobbs.

Roedd aelod cabinet Cyngor Abertawe ar gyfer cymunedau gwell, yn gweithio ar y fferm laeth y mae'n ei rhedeg gyda'i frawd John ddydd Iau diwethaf pan anafodd ei law dde yn wael ar darn o wydr.

“Roedd y clwyf yn ddrwg iawn. Roedd yna lawer o waed, ” meddai Andrew (yn y llun uchod gyda’i ferch dair oed Violet ), sy’n cynrychioli Ward Penyrheol.

“Ffoniodd fy mrawd 999. Dywedon nhw wrtho am gymhwyso tynhawr i leihau’r gwaedu ac roedd parafeddygon yr ymatebydd cyntaf yno mewn dim ond pum munud.

“Cyrhaeddodd yr ambiwlans a mynd â fi i Ysbyty Treforys. Bûm yn yr Adran Achosion Brys am gyfnod, a gwelais gwpl o feddygon a rhai pobl yn dod i mewn o blastigau.

“Fe wnaethant ddweud wrthyf y byddai’n rhaid imi aros dros nos felly es i ward ac roedd y feddygfa wedi’i threfnu am 7.30am y bore canlynol.

“Y llawfeddyg oedd Tom Dobbs. Roedd ef a'r tîm cyfan yn wych. Fe wnaethant ddefnyddio bloc nerfau felly roeddwn yn effro trwy'r cyfan. Dywedodd Tom wrthyf yn ddiweddarach fod gen i oddeutu 100 pwyth.

" Llawfeddyg Tom Dobbs Roeddwn adref am 3pm yr un diwrnod ond bydd yn cymryd amser hir i wella o hyn.

“Ni allaf deimlo fy bawd eto ond gallaf ei symud. Ar ôl y ddamwain, ni fyddai dau o fy mysedd yn symud o gwbl. ”

Dywedodd Mr Dobbs (ar y dde ) bod yna lawer o ddifrod i'w atgyweirio yn ystod y llawdriniaeth tair awr, gan ofyn am lawer o bwythau.

“Nid cael y claf yn effro drwyddo draw yw’r hyn y byddem yn ei wneud fel arfer. Byddem fel arfer yn eu rhoi allan, ” esboniodd.

“Nid oherwydd nad ydyn nhw'n gallu goddef y boen; does ganddyn nhw ddim teimlad o gwbl oherwydd y bloc nerfau.

“Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni roi tynhawr ymlaen i atal y gwaed rhag mynd i’r llaw ac maen nhw’n gallu gweld hynny ychydig yn anghyfforddus.

“Rydyn ni'n osgoi anesthetig cyffredinol pryd bynnag y bo modd oherwydd Coronafeirws.

“Gallwch chi gael problemau mawr os yw’r claf yn gludwr asymptomatig - gall pobl ei gael am bump i saith diwrnod cyn iddynt ddangos unrhyw symptomau.

“Gallant ei ledaenu i bobl eraill. Ond hefyd mae peth gwaith wedi dod allan o China sy'n awgrymu, os oes ganddyn nhw anesthetig cyffredinol tra eu bod nhw'n asymptomatig, y gall fod canlyniadau eithaf gwael.

“Rydym yn ffodus y gallwn wneud llawer o'n gwaith mewn gwirionedd gan ddefnyddio anesthesia rhanbarthol, neu floc nerfau.”

Mae Andrew, cyn-Faer Gorseinon, wedi codi miloedd lawer o bunnoedd ar gyfer y gwasanaeth cardiomyopathi yn Ysbyty Treforys.

Sefydlodd dwrnamaint rygbi cyffwrdd blynyddol er cof am ei ffrind agos Richard “Decky” Thomas a fu farw o’r cyflwr yn ddim ond 29 oed.

Nawr mae wedi mynd at y cyfryngau cymdeithasol i gynnig ei ddiolch o waelod calon i'r holl staff yn Ysbyty Treforys.

Dywedodd Andrew ei fod wedi ei lethu gan berfformiad Mr Dobbs a'i dîm, gan gynnwys yr anesthetydd, nyrsys a nyrs prysgwydd.

Ychwanegodd: “Gwnaeth Tom waith gwych. Roedd fel dewin. Oherwydd fy mod yn effro roeddwn yn gwbl ymwybodol o bopeth a aeth i mewn i'r feddygfa. Mae'n fy chwythu i ffwrdd mewn gwirionedd.

“Roedd hyn i gyd yng nghanol pandemig. Mae'n profi pa mor rhyfeddol yw ein GIG a pham y dylem ei amddiffyn ar bob cyfrif. ”