Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabu Dr Elizabeth Davies Bae Abertawe yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Rydym yn falch iawn bod Dr Elizabeth Davies o Fae Abertawe wedi cael ei gydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Mae Dr Davies, Geriatregydd Ymgynghorol ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Gofal yr Henoed yn ysbytai Treforys a Gorseinon, yn derbyn Medal Ymerodraeth Prydain am wasanaethau i'r GIG a chleifion hŷn yn ystod pandemig Covid-19.

Graddiodd o St Bartholomew's ac Ysgol Feddygaeth Ysbyty Brenhinol Llundain, Prifysgol Llundain, yn 2006.

Yn dilyn hynny ymgymerodd â hyfforddiant meddygaeth fewnol geriatreg a chyffredinol yng Nghymru, gan ymuno â'r adran feddygol yn Ysbyty Treforys fel ymgynghorydd yn 2015.

Yng nghamau cynharaf y pandemig, cydnabu Dr Davies y bygythiad yr oedd y coronafirws yn ei gynrychioli i barhad gwasanaethau cymunedol, cleifion allanol ac acíwt i bobl hŷn.

Gwnaeth bob ymdrech i amddiffyn a gwasanaethu'r boblogaeth hŷn mewn amgylchiadau heriol iawn.

Gweithiodd Dr Davies gyda'r Adran Achosion Brys a gweddill yr OPAS (Gwasanaeth Asesu Pobl Hŷn) i sefydlu uned a allai dderbyn pobl hŷn sy'n mynychu ED yn uniongyrchol o frysbennu.

Roedd hyn yn darparu asesiad amlddisgyblaethol amserol a oedd yn osgoi derbyniadau diangen i'r ysbyty.

Fe wnaeth hefyd leihau amseroedd aros a chysgodi pobl hŷn rhag cleifion arall yr oedd y firws yn effeithio arnynt a risg yr haint.

Roedd OPAS yn gweithredu am 12 awr y dydd o fewn ED yn ystod wythnosau gwaethaf y pandemig.

Yn ystod y don gyntaf, trefnodd Dr Davies hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer Ysbyty Cefn Coed ac Ysbyty Gorseinon, a gafodd ei effeithio'n ddifrifol iawn gan coronafirws yn ystod haf 2020.

Meddai: “Rwy’n falch iawn ac yn wylaidd fy mod wedi derbyn y wobr hon sy’n cydnabod gwaith nid yn unig fy hun, ond tîm cyfan yr Adran Gofal yr Henoed ac Argyfwng ym Treforys.

“Rydym yn dîm cydlynol iawn a heb gefnogaeth ein gilydd, ni fyddem wedi gallu cyflawni ffracsiwn o’r hyn sydd gennym ni neu’r hyn nad ydym eto i’w gyflawni.”

Dywedodd Deb Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Ysbyty Treforys: “Yn ystod y 15 mis diwethaf, mae’r gwasanaeth iechyd dan bwysau difrifol ac rydym wedi gorfod meddwl am atebion dychmygus i ofalu am ein cleifion a’u hamddiffyn.

“Rwy’n falch iawn felly o weld Dr Davies yn cael ei gydnabod am yr hyn y mae wedi’i gyflawni yn Ysbyty Treforys.

“Roedd hyn nid yn unig yn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â Covid i gleifion oedrannus yn cyrraedd yr ED, ond roedd hefyd yn lleihau nifer y derbyniadau - gan ryddhau gwelyau i’r rhai oedd eu hangen fwyaf.

“Rwy’n siarad ar ran y bwrdd iechyd cyfan pan fyddaf yn llongyfarch Dr Davies ac yn diolch iddi hi a’r timau Gofal yr Henoed ac ED am eu gwaith caled parhaus a’u hymroddiad i’w cleifion.”