Cryfhau ein cymunedau o'r tu mewn

Roxane Dacey

Ar adeg pan ymddengys bod unigrwydd ac unigedd ar gynnydd, mae Clwstwr Cwmtawe yn helpu i ailadeiladu ymdeimlad o gymuned yn Nyffryn Abertawe Isaf.

Mae'r grŵp o dair meddygfa (Grwp Meddygol Cwmtawe, Meddygfa Llamsamlet a Meddygfa Strawberry Place), sy'n gweithio ochr yn ochr â phartneriaid fel yr awdurdod lleol a Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS) i ddyfeisio ffyrdd arloesol o ddarparu gofal iechyd a chefnogi lles. Roxane Dacey (yn y llun uchod) i rôl Ein Swyddog Datblygu Cymdogaeth.

Bydd y swydd, a ariennir gan Bartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg, ac a gynhelir gan SCVS, yn gweld Roxane yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion yn Clydach, Treforys a Llansamlet, i lunio mynegai o grwpiau a chyfleusterau yn ardal y clwstwr.

Mae hi hefyd â'r dasg o helpu i sefydlu grwpiau newydd a fydd yn helpu i ddatblygu ymdeimlad o gymuned.

Meddai: “Mae'n ymwneud â chryfhau'r gymuned. Gwneud ychydig o ymchwil i weld beth sydd eisoes ar gael y gellir adeiladu arno.

“Efallai bod grŵp gofal plant yn bodoli eisoes sy'n gweithio'n dda iawn yn Llansamlet ond nid oes ganddyn nhw unrhyw beth yn Clydach, felly efallai ei fod yn ymwneud â datblygu rhywbeth tebyg yn yr ardal honno. Neu efallai ei fod yn ymwneud â datblygu rhywbeth hollol newydd. ”

Roxane map Chwith: Mae gwirfoddolwr yn cyflwyno map o adnoddau yn Nhreforys.

Ar hyn o bryd mae Roxane yn edrych ar yr adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Meddai: “Y nod, i ddechrau, yw gwneud rhywfaint o fapio ar yr ardal, er mwyn cynnwys y gymuned wrth fapio'r asedau presennol.

“Fe allai fod yn unrhyw beth; adeiladau, mannau agored, eglwysi, neuadd gymunedol neu dafarndai, unrhyw beth lle byddai'r gymuned yn cyrchu rhywbeth. "

Mae hi hefyd ar gael i helpu grwpiau newydd i sefydlu eu hunain.

Meddai: “Rwy’n gweithio’n agos gyda’r tîm datblygu yn SCVS, yn ogystal â’r rhagnodydd cymdeithasol a’r cydlynydd ardal leol, gan fod ganddyn nhw gysylltiadau da yn y gymuned eisoes. Mae'n ymwneud â gweithio fel partneriaeth, maen nhw'n dod i gysylltiad â phobl a byddwn i'n sefydlu grwpiau yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen arnyn nhw.

“Mae yna bob math o bethau rydw i'n edrych arnyn nhw ar hyn o bryd. Rydyn ni'n cychwyn taith gerdded reolaidd ym Mharc Treforys gyda grŵp Cyfeillion Parc Treforys, rydyn ni newydd sefydlu galw heibio ffoaduriaid yn Tabernacl Treforys gyda'r Swyddog Datblygu 'Gwell Croeso i Abertawe' yn SCVS, ac rydw i wedi cefnogi'r Sied Dynion yn Clydach i gael cyllid.

“Mae croeso i unrhyw un a phawb gysylltu â mi, o rywun sydd ddim ond eisiau darganfod beth oedd yn digwydd yn y gymuned, i grŵp sy'n cwrdd yn barod ond sydd angen ychydig o gefnogaeth, neu rywun sydd bob amser wedi bod eisiau sefydlu grŵp ond nid yw'n siŵr ble i ddechrau.

“Efallai ei fod yn edrych ar gyfleoedd cyllido, efallai mai cefnogaeth yn unig i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer grŵp. Mae'n unrhyw beth y gallai fod ei angen ar berson i sefydlu rhywbeth, a'i gadw i redeg, a fyddai o fudd i'r gymuned. "

Mae gwaith o'r fath, gan gryfhau ein cymunedau, yn cyd-fynd ag ethos y clwstwr o feithrin lles pobl a helpu i'w hatal rhag mynd yn sâl yn y lle cyntaf.

Meddai Roxane: “Rwy’n credu bod unigrwydd ac arwahanrwydd yn fater mawr ledled Cymru gyfan, ac nid pobl hŷn yn unig sy’n ynysig, ond pobl iau hefyd.

“Mae llawer o wasanaethau yn y gymuned yn cael eu torri. Nid oes cymaint o swyddfeydd post ag yr arferai fod neu fannau lle byddai pobl yn mynd yn naturiol i gwrdd ag eraill, nid yw pobl yn mynd i'r eglwys neu'r capel cymaint, nid oes cymaint o dafarndai ar agor ag yr arferai fod.

“Mae'r gymuned yn newid ac nid oes cymaint o gyfleoedd na lleoedd lle gall pobl gwrdd ac efallai nad oes ganddyn nhw'r hyder i fynychu gwahanol grwpiau.”

Dywedodd Kelly Gillings, Cyfarwyddwr Rhaglen Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg, sy'n gyfrifol am ddod ag awdurdodau lleol a'r bwrdd iechyd ynghyd ochr yn ochr â phartneriaid o'r trydydd sector ac annibynnol i ddatblygu gwasanaethau i ddiwallu anghenion y boblogaeth orau, dywedodd fod y rôl yn gwneud gwahaniaeth.

Meddai: “Rydyn ni'n gyffrous iawn gweld y darn hwn o waith yn casglu momentwm. Mae gan ein cymunedau lleol gymaint i'w gynnig, a bydd yr ymarfer mapio yn helpu i wneud y defnydd gorau o'r sgiliau, y doniau a'r adnoddau hyn.

“Mae'n ymwneud â gwella lles cyffredinol dinasyddion trwy gydweithio effeithiol a chefnogi cymunedau i ffynnu trwy wneud y gorau o'u hasedau.”

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, neu i gymryd rhan, ewch i: https://www.scvs.org.uk/onp