Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

Mewn ymateb i sefyllfa coronafirws, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu rhai o'n gwasanaethau.

Gobeithio y byddwch yn deall bod yn rhaid i ni ail-flaenoriaethu sut rydym yn defnyddio ein staff a'n hadnoddau yn ystod yr amser hynod heriol hwn. Rydym yn canolbwyntio ar gadw cleifion yn ddiogel, a sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i ddarparu gofal i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra neu'r trallod y gallai hyn ei achosi, ond gofynnwn ichi ddwyn gyda ni os gwelwch yn dda.

Bydd llawfeddygaeth frys a llawdriniaethau ar gyfer canser a chyflyrau brys clinigol eraill yn parhau.

Clinigau cleifion allanol wedi'u hatal

Bu'n rhaid i ni atal mwyafrif ein clinigau cleifion allanol. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra hwn.

Byddwch yn ymwybodol mai dim ond achosion BRYS y gallwn eu gweld. Bydd popeth arall yn cael eu gohirio nes bydd rhybudd pellach.

Peidiwch â mynychu apwyntiad wedi'i archebu oni bai eich bod wedi cael testun, galwad ffôn neu lythyr penodol yn gofyn ichi ddod i mewn. Sylwch - dim ond gohebiaeth ers dydd Sadwrn, 14eg Mawrth y dylid ei ystyried fel cadarnhad o bresenoldeb.

Byddwn yn ail-archebu eich apwyntiadau cyn gynted â phosibl a byddwn yn rhoi gwybod ichi maes o law.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai tudalennau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon.

Clinigau cleifion allanol yn dal i fynd ymlaen

Bydd rhai clinigau cleifion allanol yn dal i redeg. Os oes gennych apwyntiad gyda'r clinigau hyn, mynychwch fel y trefnwyd, yn unol â'r cyfarwyddyd yn eich llythyr apwyntiad gwreiddiol (oni bai eich bod yn clywed unrhywbeth arall gennym ni.)

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai tudalennau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon.

Pediatreg

Newydd-anedig

Offthalmoleg

Thyroid

Oncoleg

Arennol - Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth fanylach i gleifion arennol.

Cyn-enedigol - Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth fanylach am newidiadau i ofal cynenedigol.

BRYS: Diweddariad YMWELIAD COVID-19

Mae'r holl ymweliadau cyffredinol ag ysbytai bellach wedi stopio, gan ddod i rym ar unwaith.

Yr UNIG eithriadau yw:
PEDIATREG: Un rhiant neu ofalwr ar y tro
MAMOLAETH: Un partner geni

Gofal diwedd oes. Un aelod o'r teulu ar y tro, os yw'n ddiogel gwneud hynny. Trafodwch y trefniadau gyda rheolwr y ward.

 

Mae hyn mewn ymateb i gyhoeddiad diweddaraf y Llywodraeth ynghylch cyfyngu ar symudiadau. Mae'n berthnasol i'n holl ysbytai.

 

Sylwch: NI ddylech ymweld â chi os ydych chi'n teimlo'n sâl, yn enwedig os oes gennych dymheredd uchel neu beswch parhaus newydd.

Mae gennym WiFi am ddim ar ein holl ysbytai, felly os gallwch chi, wnewch 'ymweliad rhithwir' â'ch perthynas neu ffrind ar eu ffôn neu ar What'sApp, FaceTime, Messenger ac ati.

Er mwyn ein helpu i reoli ymchwydd galwadau ffôn posibl y gall ein wardiau eu derbyn nawr gan berthnasau sy'n gwirio cleifion, rydym yn gofyn i gleifion enwebu un aelod o'u teulu (neu ofalwr) i fod yr unigolyn dynodedig i gysylltu â ni.

Os nad yw'ch anwylyn yn ddigon iach neu'n gallu dynodi rhywun, byddwn yn trafod hyn gydag aelod o'r teulu.

Bydd cael rhywun dynodedig yn osgoi sawl aelod o'r un teulu rhag ffonio'r ward.

Diolch am eich cydweithrediad.

 

Diweddariad ar gyfer gwasanaethau mamolaeth - Dydd Iau, Mawrth 26, 2020
  • O ddydd Gwener 27ain Mawrth 2020, bydd amseroedd ymweld cynenedigol ac ôl-enedigol yn cael eu lleihau i 12-6pm.
  • Mae'n ddrwg iawn gennym eich hysbysu y gofynnir i ferched o'r 23ain Mawrth 2020 fynychu pob apwyntiad ar gyfer gofal cynenedigol a sganiau uwchsain ar eu pen eu hunain. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer apwyntiadau cymunedol ac ysbyty. Gofynnwn i ddim partneriaid fod yn bresennol gan y bydd ardaloedd aros cyfyngedig iawn i osgoi cymysgu cymdeithasol. Gofynnwn i fenywod ymarfer pellter cymdeithasol yn ardaloedd y clinig. Gellir dod o hyd i wybodaeth am bellhau cymdeithasol isod. Ni fydd unrhyw dâl am dynnu lluniau sgan yn ystod yr amser hwn. Bydd ein gwasanaethau mamolaeth yn cysylltu â chi cyn unrhyw apwyntiad i wirio eich bod yn iach ac nad oes ganddynt unrhyw un o symptomau COVID-19. Os ydych chi'n sâl (a ddisgrifir unrhyw un o'r symptomau isod) cyn mynychu, cysylltwch â'r clinigau a gallwn wneud trefniadau yn seiliedig ar eich angen unigol
  • Bellach mae angen lleihau'r ddarpariaeth gofal cynenedigol i gyswllt wyneb yn wyneb hanfodol yn unig. O ganlyniad, bydd yr holl ymweliadau wyneb yn wyneb arferol 16 wythnos a 25 wythnos yn dod i ben a bydd ymgynghoriadau ffôn / rhithwir â'ch bydwraig yn eu lle, bydd eich bydwraig hefyd yn trefnu trafodaeth geni trwy'r dull hwn tua 36/40.
  • Os ydych chi'n hunan ynysu oherwydd symptomau neu haint yn y cartref ac i fod i weld eich bydwraig / meddyg, neu ddod i sgan, cysylltwch â'ch bydwraig neu glinig cynenedigol i'w hysbysu. Gwneir trefniadau i aildrefnu apwyntiadau arferol ar ddiwedd cyfnodau ynysu, ond bydd apwyntiadau brys yn mynd rhagddynt a bydd trefniadau'n cael eu gwneud i chi eu mynychu.
  • O 16 Mawrth 2020 bydd addysg rhieni (dosbarthiadau cynenedigol) yn stopio dros dro. Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â chynlluniau geni a neu ofal eich babi, siaradwch â'ch bydwraig gymunedol - mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau hypnobirthing. Mae bydwragedd ymgynghorol yng Nghymru yn adeiladu adnodd ar-lein gyda gwybodaeth addysg gynenedigol rithwir. Bydd aelodau’r grŵp hefyd yn gallu cyrchu sesiynau holi ac ateb byw Facebook gydag un o’r bydwragedd ymgynghorol.

Mae'r mesur hwn yn cael ei gyflwyno wrth i achosion o COVID-19 barhau i godi. Rydym yn deall bod hwn yn amser pryderus i chi a'ch teuluoedd, ond byddwch yn dawel eich meddwl ein bod yn cymryd pob mesur y gellir ei atal i sicrhau bod ein gwasanaethau'n parhau'n ddiogel i bob merch a babi sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â beichiogrwydd o gwbl yna cysylltwch â'ch bydwraig neu'ch uned famolaeth fel arfer.

Diolch yn fawr ymlaen llaw am eich holl gefnogaeth yn ystod yr amser heriol hwn i'n cymuned a'n gwasanaeth iechyd. Ein nod yw eich diweddaru wrth i'r sefyllfa newid.

Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth am ferched beichiog a'u teuluoedd o Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr.

Clinigau iechyd rhywiol:

Bydd adrannau iechyd clinigau iechyd rhywiol ar draws y bwrdd iechyd ar sail apwyntiad yn unig hyd y gellir rhagweld. Gweler y dudalen iechyd rhywiol am fanylion.

Ffisiotherapi:

Mae clinigau cerdded i mewn ffisio bellach wedi'u hatal. Fodd bynnag, bydd oriau agor brysbennu ffôn Physio Direct yn cael eu hymestyn i 9am i 1pm o ddydd Llun i ddydd Gwener: 01792 487453 neu 01639 683167/683168. Cysylltir â chleifion ag apwyntiadau dilynol a archebwyd dros y ffôn.

Dim ond achosion clinigol hanfodol a brys a welir yn bersonol. Mae hyn yn cymhwyso iechyd ysgerbydol cyhyrol, niwroleg, pediatreg ac iechyd menywod ar draws holl safleoedd y bwrdd iechyd.

Os oes gennych apwyntiad gyda thîm cymunedol, cysylltwch â'r tîm hwnnw'n uniongyrchol i gael arweiniad pellach. Bydd cleifion newydd ag apwyntiadau sydd eisoes wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnosau nesaf yn cael eu ffonio i drafod cynlluniau triniaeth.

Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys- plant

Os oes angen i blentyn fynd i'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys, peidiwch â mynychu fel teulu. Yn lle hynny, dewiswch un rhiant neu ofalwr i fynd gyda'r plentyn yn unig. Mae hyn er mwyn rheoli nifer y bobl yn yr adran.

Profion gwaed

Bydd yr holl wasanaethau fflebotomi sy'n ymweld â meddygfeydd yn stopio nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr gofal sylfaenol i gynllunio ffordd newydd o ddarparu gwasanaeth fflebotomi ar draws y bwrdd iechyd.

Hyd nes y bydd hyn wedi'i sefydlu, yn y tymor byr, bydd gwasanaethau cyfyngedig ar gyfer profion gwaed HANFODOL yn unig yn parhau yn y lleoliadau ysbyty a restrir isod.

Os oes gennych eisoes ffurflen gais am brawf gwaed, ystyriwch wirio gyda'ch meddyg teulu a yw'n hanfodol eich bod yn cael y profion cyn mynychu'r adran fflebotomi, gan fod yn rhaid i ni leihau'r risg i chi a staff a chleifion eraill. mynychu'r lleoliadau hyn.

Lleoliadau sy'n darparu fflebotomi dros dro ar gyfer profion gwaed HANFODOL yn unig:

• Adran Cleifion Allanol Treforys

• Adeilad Patholeg Singleton (nid Cleifion Allanol)

• Adran Cleifion Allanol Castell-nedd Port Talbot

Fferyllfeydd

Byddwch yn ymwybodol, oherwydd y pwysau presennol, y gall fferyllfeydd lleol weithredu oriau agor gwahanol i ddarparu ar gyfer gwaith ychwanegol. Gallant agor yn hwyrach, cau yn gynharach, neu gau yn ystod y dydd (e.e. hanner dydd i 2pm).

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Gallwch chi helpu ein fferyllfeydd trwy:

* Peidio ag ymweld â fferyllfa os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref dymheredd uchel neu beswch parhaus

* Cynlluniwch ymlaen llaw lle bo hynny'n bosibl, ceisiwch archebu'ch presgripsiwn nesaf saith diwrnod cyn ei fod yn ddyledus

* Rhowch eich manylion cyswllt ar eich presgripsiwn fel y gall fferyllfeydd roi gwybod i chi pan fydd eich meddyginiaethau'n barod i'w casglu

* Os ydych chi'n hunan-ynysu, gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion godi'ch meddyginiaethau ar eich rhan. Os nad oes gennych unrhyw un a all, siaradwch â'ch fferyllfa gymunedol i weld sut y gallant helpu

* Os ydych chi'n iach ac yn gallu ymweld â'r fferyllfa eich hun, meddyliwch sut y gallwch chi helpu teulu, ffrindiau a chymdogion sy'n hunan-ynysu

Canolfan Diagnostig Cyflym (RDC), Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mae'r RDC wedi'i atal dros dro. Mae atgyfeiriadau canser yn dal i gael eu derbyn gan dimau gwasanaethau canser penodol, ond ni all yr RDC dderbyn atgyfeiriadau nes bydd rhybudd pellach.