Coronafeirws - Mae'r uned brofi gyrru drwodd wedi agor

Mae nyrs mewn dillad amddiffynnol yn swabio ceg dyn mewn car yn yr uned brofi

Prif lun: Bydd aelodau'r cyhoedd yn aros yn eu cerbyd tra bydd swabiau'n cael eu cymryd yn yr uned profi gyrru drwodd newydd. (Sylwch: Nid yw'r llun hwn yn cynnwys claf go iawn.)

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi agor canolfan brofi gyru drwodd ar gyfer y Coronafeirws  i helpu i amddiffyn iechyd ein cymunedau yn ystod yr achosion o COVID-19.

Fel canolfannau tebyg yn rhannau eraill y DU, bydd pobl y mae angen eu profi yn gallu cael mynediad iddo ar ôl iddynt gael eu cyfarwyddo gan drefniant ymlaen llaw ac apwyntiad yn unig, fel arfer trwy'r gwasanaeth 111.

Mae'r ganolfan brofi wedi'i sefydlu mewn hen ystafelloedd newid cae chwarae oddi ar yr M4, safle a ddewiswyd oherwydd ei fod yn gyfleus yn agos at y draffordd - mor hygyrch i lawer o'n cymunedau lleol.

Gwahoddir pobl sydd ag apwyntiad i'w ddefnyddio i yrru yno, a bydd staff yn cymryd swabiau mewn dillad amddiffynnol tra bydd y cleifion yn aros yn eu cerbydau.

Mae hwn wedi'i gynllunio i'w gwneud hi'n hawdd i bobl sydd â mynediad i'w car eu hunain gael y prawf yn syml ac yn gyflym, heb hyd yn oed orfod gadael eu cerbyd. Mae hefyd yn lleihau risg o bobl a allai gael eu heintio â'r feirws rhag mynd i ysbyty neu ganolfan iechyd ar gyfer y prawf, ac yna ei basio i gleifion.

Dywedodd Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bae Abertawe: “Mae’r galw am brofi pobl am COVID-19 yn tyfu, felly mae’n bwysig ein bod yn gallu darparu ffordd gyfleus a diogel i ddarparu profion mewn modd amserol, a pha rai yn gwneud y defnydd gorau o'n staff gweithgar.

“Gellir dal i brofi pobl nad ydyn nhw'n gyrru neu nad oes ganddyn nhw gar yn eu cartref eu hunain.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Castell-nedd Port Talbot am ganiatáu inni ddefnyddio eu tir i sefydlu’r uned.”

Mae mesurau rheoli heintiau llym ar waith yn yr uned brofi, ac mae staff hefyd yn gorfod gwisgo dillad amddiffynnol arbenigol.

Sylwch fod yr uned brofi yn hygyrch trwy apwyntiad yn unig. Peidiwch â mynychu os nad oes gennych apwyntiad, gan na fyddwch yn cael eich gweld. Os ydych chi'n poeni y gallai fod gennych Coronafeirws, erbyn hyn mae gwiriwr symptom COVID-19 bellach ar gael ar-lein. Peidiwch â mynychu eich meddygfa, adran achosion brys yr ysbyty neu'r uned mân anafiadau.