Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cleifion Bae Abertawe yn Sgwennu eu Diolch

rainbow

Mae cleifion diolchgar a’u teuluoedd wedi bod mewn cyswllt i ddiolch i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer eu gofal yn ystod y pandemig.

Mae ein tîm profiad y claf wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o sylwadau cadarnhaol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, e-byst a holiaduron diweddar a gipiwyd yn ystod y cyfyngiadau, sydd yn cael eu rhannu i ddangos i’r staff fod eu hymdrechion dyfal yn cael eu gwerthfawrogi.

Dywedodd un sylw: “Roedd y staff yn broffesiynol ac yn orfanwl ym mhopeth roeddent yn gwneud a theimlwn ein bod bob amser yn derbyn y gwasanaeth gorau posibl. Ni allaf ganmol y gwasanaeth yn fwy nag wyf yn awr.”

Dywedodd un arall: “Roedd y gofal yn hollol ardderchog. Ces i fy helpu, derbyn gwybodaeth a gofal ym mhob ffordd. O ystyried y sefyllfa bresennol, mae pobl yn mynd ymhell y tu hwnt i beth y dylid ei ddisgwyl. Rwyf yn ddiolchgar iawn, iawn.”

A dywedodd claf pellach: “Roedd y staff i gyd yn gynorthwyol, yn gyfeillgar ac roedd ganddynt ymddygiad proffesiynol. Bydd gan fy nheyrnged yn hwyrach heno (Nos Iau) ystyr ychwanegol yn ogystal â’m diolch diolchgar iawn am eu hamser a’u hymdrech, yn enwedig gyda’r holl faterion eraill maent yn delio gyda.”

Mae hi’n benodol yn bleserus i wybod ein bod yn helpu teuluoedd drwy rai o amseroedd anoddaf eu bywydau gydag un neges yn dweud: “Ni allaf ddiolch ddigon i’r staff ar y ward Covid yn Ysbyty Singleton, o’r ymgynghorydd a gymerodd yr amser i eistedd i lawr i siarad â ni, i’r holl nyrsys a wnaeth e’n bosibl i ni i weld ein mam, gan gael Cyfarpar Diogelu Personol llawn i ni fel ein bod yn medru dweud un ffarwel olaf.”

Dywedodd Marcia Buchanan, Rheolwr Profiad y Claf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, fod y sylwadau’n cael eu casglu a’u rhannu ar draws y bwrdd iechyd i helpu codi ysbryd y staff.

Dywedodd: “Bob dydd mae ein staff yn gweithio’n galed i gynorthwyo a helpu ein cleifion a’u teuluoedd yn ystod yr amseroedd anodd yma.

“Rydym yn gwybod o dan amgylchiadau arferol byddai aelodau staff ar draws ein hysbytai yn derbyn cardiau diolch a siocled gan deuluoedd diolchgar.

“Mae wir yn gwneud i chi werthfawrogi pa mor ddiolchgar mae aelodau’r cyhoedd ar gyfer ein staff a’r gofal a chymorth maent wedi darparu. Mae darllen y sylwadau yn codi gwen ac mae rhai yn ennyn dagrau. Ond mae ganddynt oll y neges gyffredin o ddiolch mawr ar gyfer y gwaith mae ein staff yn ei wneud.

“Roeddem eisiau rhannu rhai o’r sylwadau hyfryd rydym wedi derbyn gyda chi yn ystod yr amser hwn, sydd wedi helpu codi ysbryd y staff.”

Os bydd unrhyw rai o’n cleifion eisiau gadael adborth, defnyddiwch y cyswllt/cod QR hwn:  https://abmunhs.snapsurveys.com/s.asp?k=141044531533

Thanks you

Dyma ddetholiad o'r sylwadau a ddaeth i law:

Yn ystod y cyfnod anodd hwn rydych chi'n gwneud popeth y gallwch chi, gan fynd yr un filltir ychwanegol.

Rydym yn gwybod eich bod yn aml yn derbyn cardiau diolch.

Ond roeddem am rannu gyda chi rai o'r sylwadau rhyfeddol gan gleifion, ffrindiau ac aelodau o'r teulu a oedd am fynegi eu teimladau a dweud diolch:

Mae'n rhaid i mi ddweud bod pob aelod o staff yn broffesiynol, caredig a gofalgar iawn ac ni allwn fod wedi derbyn gwell triniaeth a gofal yn unman.

Roedd myfyrwyr nyrsio yn groesawgar gan fod fy merch mewn llawer o anghysur, yn flinedig ac yn bryderus. Yn fuan fe wnaethant ail-wneud pryder gyda llawer o dawelwch meddwl ac esbonio. Ni allwn ddiolch i Ysbyty Treforys am y gofal a'r driniaeth a gafodd fy merch, roedd y Dr o ENT a archwiliodd ei dealltwriaeth ac yn sylweddoli bod ei phryder yn wych.

Roedd popeth yn iawn ar yr holl staff daliwch ati i gynnal y gwaith da Dwi'n dy garu di i gyd xxx

Rwy'n hynod ddiolchgar i staff yr ysbyty hwn a'r GIG a byddaf yn ysgrifennu at y Prif Weithredwr i ddweud wrthyf am fy niolch tragwyddol. Da iawn tîm.

Ni allaf ddiolch digon i'r staff am ward Covid yn Ysbyty Singleton, gan yr ymgynghorydd a roddodd o'u hamser i eistedd i lawr a siarad â ni, i'r holl nyrsys a'i gwnaeth yn bosibl inni weld ein mam, gan ein cael yn PPE llawn fel y gallem ddweud un peth olaf ' Duw nos da '.

Roedd rhywun hyd yn oed yn talu am fy tacsi, roeddwn yn fud am y peth. Rwy'n hoff iawn o Ysbyty Treforys.

Rhoddodd nyrs ei ffôn ei hun i mi er mwyn I mi allu galw FaceTime fy ngwraig a'm merch (cyn I iPads gael eu sefydlu)

Mae ymweliadau rhithwir a chlinigau yn syniad da iawn gan y byddai hyn yn cadw'r haint i lawr ac mae amser wynebu yn ffordd ryfeddol i gleifion weld eu hanwyliaid. Byddwn yn falch o gael clinigau rhithwir fel parcio a theithio i rai cleifion a gall gyrfaoedd fod yn heriol iawn. Mae rhai cleifion yn eiddil iawn Mae'n achosi pryder mawr

Mae'r gofal y tu hwnt ac yn uwch ac nid yw'n cael digon o gredyd na chydnabyddiaeth o ba mor bwysig yw

Roedd gofal yn gwbl ragorol Cefais gymorth/gwybodaeth/gofal ym mhob ffordd. O ystyried y sefyllfa bresennol, mae pobl yn mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn y dylid ei ddisgwyl. Ddiolchgar iawn.

Dillad & toiletries; I fod yn deg cefais fy anfon I mewn o'r feddygfa felly nid oedd unrhyw beth yn barod.    Doedd dim ond rhaid i mi ddweud unwaith nad oedd gen i unrhyw beth gyda fi ac roedd ganddynt bopeth yr oedd ei angen arnaf felly rwy'n ddiolchgar iawn am hynny.

Hoffwn anfon fy nghariad a'm dymuniadau gorau i'r holl staff ar ward Powys gan yr ymgynghorwyr a'r nyrsys hyd at y staff domestig Diolch i chi am wneud fy arhosiad yn bleserus ac yn ddiogel, roedd fy ngofal yn rhagorol.

Roedd y staff a'r ymgynghorwyr yn ofalgar ac yn gwrando ar fy mhryderon. Treulio amser i egluro, heb i mi deimlo fel poen.

Hoffwn estyn allan i ddiolch yn fawr iawn i'r staff yn Ysbyty Treforys.

Roedd uwch nyrs yn hollol ryfeddol, diolch.

Roedd y staff i gyd yn gymwynasgar, yn gyfeillgar ac yn broffesiynol.

Bydd fy nheyrnged yn ddiweddarach heno (nos Iau) yn cael ystyr ychwanegol a fy niolch mawr am eu hamser a'u helynt, yn enwedig gyda'r holl faterion eraill y maent yn ymdrin â hwy ar hyn o bryd.

Hoffwn ddiolch i'r holl staff a fu'n gofalu amdanaf ac a achubodd fy mywyd. Llawer, diolch yn fawr.

Mae pob aelod o'r tîm wedi bod yn gymwynasgar iawn tuag at fy nheulu. Staff proffesiynol a charedig iawn.

O'r eiliad y cyrhaeddais, cefais fy nhrin â'r gofal a'r caredigrwydd mwyaf.

Gofal rhagorol drwyddo draw, hyd yn oed dan anawsterau o'r fath. Diolch i chi i gyd gymaint am achub fy mywyd.

Roedd y tîm yn wych ac ni allai'r cyfathrebu fod wedi bod yn well.

Cymerodd pob bydwraig amser i egluro popeth, ac roedd hynny'n tawelu fy meddwl. Roedd y fydwraig ar y sifft nos yn anhygoel, roedd hi mor gefnogol a chyfeillgar. Roedd y staff i gyd yn wych, doeddwn I ddim wedi gwneud hynny hebddyn nhw. Diolch! Yr ydych yn gwneud gwaith gwych.

Mae'r staff yn broffesiynol ac yn drylwyr ym mhopeth a wnânt ac rydym yn teimlo ein bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl pan fydd y tîm yn cymryd rhan. Ni allaf siarad yn ddigon uchel am y gwasanaeth.

Roedd y staff yn eithriadol o broffesiynol, cwrtais ac yn egluro popeth yn glir.