Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Llosgiadau yn tynnu sylw at beryglon i fabanod a phlant bach

Burns Awareness Team

burns awareness banner

Mae staff yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru ar genhadaeth i geisio atal sgaldiadau I  babanod a phlant bach.
Disgwylir i'r symudiad gyd-fynd â Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Llosgi, a fydd yn digwydd ddydd Mercher, 16 Hydref, ac a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Llosgiadau Plant (Children’s Burns Trust).
Burns Awareness Team Chwith, chwith i'r dde: Janine Evans (therapydd galwedigaethol uwch ymarferydd), Catrin Jones (myfyriwr), Heidi Hawkins (nyrs cleifion allanol adran llosgiadau), Helen Watkins (seicolegydd clinigol ymgynghorol), Sarah Briaris (arweinydd clinigol Ward Plant Dyfed), Victoria Davies (metron llawfeddygaeth blastig).


Yn syfrdanol, ledled y DU mae tua 30 o fabanod a phlant bach yn cael eu derbyn i'r ysbyty bob dydd gyda sgaldio diodydd poeth difrifol, ac roedd modd atal y mwyafrif ohonynt.

Mae'r ystadegyn brawychus yn cael ei weld yn rhy eglur gan staff yng nghanolfan Ysbyty Treforys, ac felly maen nhw'n benderfynol o helpu i ledaenu'r neges atal trwy siarad â grwpiau mamau a babanod yn Abertawe.

Dywedodd Janine Evans, therapydd galwedigaethol ymarferydd uwch: “Un o’r anafiadau mwyaf cyffredin a welwn, yma yn y ganolfan losgiadau ac ar draws y DU, yw sgaldiadau diodydd poeth mewn babanod a phlant bach. Yn ogystal â'r boen a'r trallod a ddioddefodd adeg yr anaf, mae risg hefyd o graith gydol oes. Ond gellir atal sgaldiau diodydd poeth os dilynir cyngor diogelwch cywir.

“Eleni rydym yn cefnogi Ymgyrch SafeTea, ymgyrch genedlaethol sy’n anelu at leihau sgaldiadau diodydd poeth i blant ifanc, trwy geisio codi ymwybyddiaeth o’r camau y gall rhieni a gofalwyr eu cymryd i leihau’r siawns y bydd y damweiniau hyn yn digwydd. Rydym hefyd yn rhoi cyngor cymorth cyntaf cywir oherwydd, pe bai damwain ofnadwy yn digwydd, gall yr ymateb wedi hynny gael dylanwad mor fawr ar leihau effaith yr anaf hwnnw.

“Mae sgaldiadau diodydd poeth yn waeth i blant ifanc oherwydd bod eu croen 15 gwaith yn deneuach na chroen oedolyn, felly yn amlwg nid yw’n cymryd cymaint o amser â chysylltiad â hylif poeth neu unrhyw ffynhonnell wres arall i achosi llosg difrifol. Hefyd, mae eu cyrff yn llawer llai na’n cyrff ni, felly er y gall mwg o de orchuddio llaw neu fraich mewn oedolyn yn unig, gall orchuddio cyfran sylweddol o gorff plentyn bach, felly mae’r effaith yn llawer mwy.”

Ymhlith y mesurau ataliol y gellir eu cymryd dywedodd Janine: “Byddem yn cynghori bod diodydd poeth yn cael eu yfed oddi wrth fabanod a phlant bach. Os nad yw hyn yn bosibl, peidiwch â phasio diodydd dros bennau babanod neu blant bach os ydyn nhw'n chwarae ar y llawr neu'n yfed diod boeth wrth ddal plentyn bach, fel petaech chi'n cwympo, neu'r plentyn oedd i wneud symudiad sydyn annisgwyl, bydd y ddiod honno'n cael ei sarnu dros y plentyn.

“Os ydych chi'n rhoi diod boeth i lawr, yna dylai fod allan o gyrraedd yng nghefn wyneb uchel fel wyneb gwaith, ac nid ger yr ymyl. Osgoi arwynebau isel fel byrddau coffi neu'r llawr, lle gall plant bach gyrraedd a thynnu diod boeth drostynt eu hunain mewn amrantiad. Dim ond am eiliad y mae'n rhaid i chi droi eich cefn, gall pethau ddigwydd mor gyflym.”

Os bydd damwain yn digwydd yna mae amser yn hanfodol.

Burns Awareness poster Dywedodd Janine: “Yn bennaf, mae anafiadau sy’n cael eu trin ar unwaith gyda chymorth cyntaf effeithiol yn tueddu i fod yn eithaf arwynebol ac yn gwella’n gyflym, er eu bod yn dal i fod yn anafiadau poenus a thrallodus iawn i’w cynnal. Ond efallai y bydd yr anafiadau llosgi dyfnach yn gofyn am aros yn yr ysbyty, gweithdrefnau impio croen ac arwain at greithiau a fydd yn para am weddill oes y plentyn hwnnw.

“Y weithdrefn safonol fyddai cael gwared ar unrhyw ddillad sydd wedi’u difrodi â gwres ac yna oeri’r ardal sydd wedi’i sgaldio am 20 munud o dan ddŵr tap oer, ac yna mae angen i chi alw am help.

“Ffoniwch eich meddygfa leol neu 111 i ofyn am gyngor gan ymarferydd meddygol. Os credwch fod yr anaf yn ddifrifol iawn a bod angen ambiwlans arnoch, ffoniwch 999.”

Tra'ch bod chi'n aros am gymorth i gyrraedd, gallwch chi barhau â chymorth cyntaf sylfaenol.

“Mae angen i chi gwmpasu'r ardal sydd wedi'i llosgi, yn ddelfrydol gyda rhywbeth fel cling film, sydd gan y mwyafrif o bobl gartref. Mae'n ddi-haint mewn gwirionedd ac nid yw'n cadw at y llosg a gall yr ymarferydd meddygol archwilio'r clwyf i raddau trwy'r ffilm lynu, felly mae'n llai trallodus i'r plentyn.

“Os nad oes gennych chi lynu ffilm, argymhellir dresin di-fflwff di-haint. Peidiwch â rhoi unrhyw beth arall ar y llosg, fel hufenau, golchdrwythau neu unrhyw feddyginiaethau cartref eraill.”

I gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch SafeTea a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.SafeTea.org.uk