Canmoliaeth San Steffan am dîm ceulad gwaed

Singleton Pharmacy team 1

O'r chwith i'r dde: Sophie Croucher, David Connell, Kieron Power, Stuart John Evans, Olivia Rees
Mae tîm o fferyllwyr o Ysbyty Singleton wedi cael eu canmol mewn seremoni wobrwyo fawr am ei ymdrechion i fynd i’r afael ag un o brif achosion marwolaeth mewn cleifion canser.

Gwahoddwyd y tîm, o Glinig Thromboemboledd Venous (VTE) yr ysbyty, i'r Gwobrau Cyflawniad Gwrthgeulo a gynhaliwyd yn adeilad Senedd y Deyrnas Unedig fel rhan o Ddiwrnod Thrombosis y Byd.
Mae ei waith, dan arweiniad fferyllydd clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Kieron Power, yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o thrombosis sy'n gysylltiedig â chanser, a elwir yn gyffredin yn geuladau gwaed.

Dechreuwyd y datblygiad gan yr ystadegyn brawychus bod un o bob pump o gleifion canser yn datblygu ceuladau a allai fygwth bywyd - roedd  Kieron a'i dîm yn benderfynol o wneud rhywbeth am yr ystadeg hyn.

Sefydlwyd llwybr gwasanaeth pwrpasol i'r clinig VTE fferyllydd presennol i ddarparu un pwynt atgyfeirio.

Gwelwyd cleifion yn y clinig ar gyfer adolygiadau wyneb yn wyneb ar dri achlysur yn ystod y mis cyntaf.

Yna cawsant eu cyfeirio at glinig rhithwir lle cawsant eu monitro a'u cyflenwi â therapi gwrthgeulo. Mae llinell gymorth bwrpasol hefyd ar gael yn ystod oriau gwaith.
O ganlyniad, roedd cleifion wedi elwa o ystod o adnoddau rhyngweithiol i gefnogi dealltwriaeth a grymuso cleifion o'u cyflwr a'u triniaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Panel Beirniadu AAA: “Mae gwaith y tîm wedi dod â budd amlwg iawn i bob claf, gan sicrhau bod eu cefnogaeth a’u triniaeth wedi’i theilwra ar eu cyfer.

“Mae tystiolaeth glir nid yn unig y mae cleifion wedi derbyn gwell cefnogaeth, cwnsela a gofal, ond mae lefelau pryder ac ofn unigolion ynghyd â’u risg o geuladau gwaed pellach wedi lleihau’n sylweddol.

“Rydyn ni'n gobeithio bod y gwobrau hyn nid yn unig yn cydnabod y gwaith rhagorol, y timau a'r unigolion dan sylw, ond hefyd yn gweithredu fel adnodd dysgu i eraill.”

Dywedodd Kieron, fferyllydd clinigol: “Rwy’n hynod falch o’r tîm cyfan a’r hyn yr ydym wedi ceisio ei gyflawni.

“Er bod prif ffocws ein cyflwyniadau gwobrau wedi bod o gwmpas gwaith y tîm fferylliaeth, hoffem hefyd gydnabod cefnogaeth y tîm ehangach ar ffurf holl staff yr uned meddygon teulu acíwt yn Singleton, a hefyd yr timau oncoleg bwrdd iechyd.

“Rwy’n credu fy mod yn siarad dros bob un ohonom pan ddywedaf, mai’r wobr fwyaf fu’r wybodaeth bod ein gwasanaeth yn gwneud gwahaniaeth i’n cleifion.”

Singleton Pharmacy team 2 Daw'r acolâd yn dilyn i'r tîm gael ei enwi'n Dîm y Flwyddyn yng Ngwobrau Fferylliaeth Cymru eleni yn ogystal â bod ar y rhestr fer yng Ngwobrau GIG Cymru.

Dywedodd Judith Vincent, Cyfarwyddwr Clinigol Fferylliaeth SBUHB: “Mae Kieron a’i dîm wedi gweithio’n galed i ddatblygu gwasanaeth sydd wir o fudd i gleifion.

“Trwy nodi anghenion nas diwallwyd cleifion sy’n profi thrombosis sy’n gysylltiedig â chanser, mae’r tîm wedi gallu creu gwasanaeth diogel ac effeithiol sy’n grymuso cleifion i gymryd perchnogaeth o’u cyflwr.

“Yn fwy na hynny, mae'r gwaith wedi dangos buddion y tîm fferyllol ehangach, gan dynnu sylw at sut y gellir defnyddio fferyllwyr a thechnegwyr yn effeithiol wrth reoli cyflyrau penodol.
“Rwy’n falch o’r ffaith bod eu hymdrechion wedi cael eu cydnabod yn genedlaethol ar ddwy ochr, ar sail Cymru a’r DU gyfan.”