Neidio i'r prif gynnwy

Canmoliaeth i wirfoddolwyr sy'n gofalu am eu cymunedau

VW logo

Maent yn aml yn cael eu hanwybyddu ond mae'n bryd dathlu pawb sy'n rhoi amser eu hunain i helpu eraill i gadw'n heini ac yn iach.

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr 2021 (1-7 Mehefin) mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) yn tynnu sylw at rai o'r fyddin fach o wirfoddolwyr sy'n helpu i ddarparu ystod o wasanaethau, wedi'u cynllunio i hybu iechyd a lles, yn eu cymunedau.

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS) a Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) yn helpu i recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer rolau a drefnir gan wyth clwstwr o feddygfeydd meddygon teulu BIPBA.

Mae llawer wedi helpu i gyflwyno'r clinigau brechu Covid-19 hanfodol - gan weithredu fel stiwardiaid neu gyfarfod a chyfarchwyr - yn ystod y pandemig, tra bod eraill yn cyfeillio â'r henoed a'u helpu i ddod yn fwy llythrennog ar gyfrifiadur, neu weithredu fel hyrwyddwyr ffordd o fyw i bobl ifanc sydd eisiau bod yn fwy egnïol .

Wrth ganmol eu hymdrechion, dywedodd arweinydd Clwstwr Cwmtawe, Dr Iestyn Davies: “Rydyn ni wedi gweld y gwirfoddolwyr yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig yn ystod y pandemig. Maent wedi cynorthwyo'r henoed a'r ynysig, i gael eu siopa ac unrhyw hanfodion.

“Rydym hefyd wedi eu cael yn ddefnyddiol iawn yn y feddygfa, yn enwedig gyda'n clinigau brechu ffliw a Covid, gan ein cynorthwyo i gyfarch a chyfeirio cleifion yn y modd priodol.

“Mae yna ehangder a dyfnder i’r sector gwirfoddolwyr sy’n rhedeg ledled ein cymunedau, ac ni allem wneud hebddyn nhw ar hyn o bryd.”

Gemma Richards Dywedodd prif swyddog NPTCVS ar gyfer gwirfoddoli a datblygu strategol, Gemma Richards (chwith): “Mae gwirfoddoli yn ymwneud â gwneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau ac mae yna ffyrdd i bawb gymryd rhan, hyd yn oed os nad oes gennych chi lawer o amser i'w sbario.

“O wirfoddoli mewn chwaraeon, ysbytai, carchardai, prosiectau ieuenctid, caffis, grwpiau cymunedol a llawer mwy - mae yna rôl i chi!

“Gall helpu eraill fod yn wirioneddol werth chweil a rhoi ymdeimlad o bwrpas i chi.

“Os nad oes gennych hyder neu os nad oes gennych lawer i'w gynnig, mae gwirfoddoli yn helpu i fagu'ch hyder yn ysgafn mewn amgylchedd cefnogol a gall rhoi eich amser yn unig wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch cymuned.

“Fe all wella eich iechyd meddwl a’ch lles ac mae’n edrych yn wych ar eich CV, gan eich helpu chi i sefyll allan o’r dorf wrth ymgeisio am swydd.

“Efallai bod gennych chi syniad da eisoes o ble yr hoffech chi wirfoddoli - fel ar gyfer eich bwrdd iechyd lleol, cyngor lleol neu grŵp cymunedol neu elusen.

“Gall eich canolfan wirfoddoli leol ddarparu gwybodaeth i chi am wirfoddoli a helpu i'ch cyfeirio at gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal. Gallwch hefyd chwilio ar-lein yma."

Gan gymeradwyo buddion gwirfoddoli i'r gymuned yn ogystal â gwirfoddolwyr eu hunain, dywedodd Amy Meredith-Davies, rheolwr partneriaethau iechyd a lles SCVS: “Mae gwirfoddoli yn cynnig help hanfodol i bobl, achosion gwerth chweil a'r gymuned - ond gall buddion fod hyd yn oed yn fwy i chi fel gwirfoddolwr oherwydd gall eich helpu i gwrdd â phobl newydd, cysylltu â'r gymuned a hyd yn oed eich cefnogi chi i ddatblygu eich sgiliau a'ch hyder, a all eich helpu i ddod o hyd i gyflogaeth.

“Mae hefyd yn dda iawn i'ch lles ac yn darparu llawer o fuddion i iechyd meddwl a chorfforol.

“Gall helpu i wrthweithio effeithiau straen a phryder, cynyddu hunanhyder, yn ogystal â darparu ymdeimlad o bwrpas a’ch gwneud yn hapus.”

Karen Joseph Mae Karen Joseph, 62 oed, a Gill Davies, 66 oed, ill dau yn gwirfoddoli fel brechlyn Covid yn cwrdd ac yn cyfarch yng Nghlwstwr Cwmtawe. Maent yn croesawu cleifion i glinigau, yn eu gwneud yn gartrefol ac yn eu cyfeirio at ddarparwr y brechlyn, wrth sicrhau eu bod yn aros yn bell yn gymdeithasol ac yn gwisgo gorchudd wyneb.

Gan egluro pam ei bod yn gwirfoddoli, dywedodd Karen: “Roeddwn i eisiau gwneud fy rhan yn ystod argyfwng Covid.

“Rwy’n cael llawer iawn o foddhad gan wybod fy mod i wedi helpu, hyd yn oed os oedd hi dim ond ychydig bach, ac wedi cwrdd â chymaint o bobl hyfryd yn y proffesiwn meddygol ac yn y gymuned.”

Wrth annog eraill i ystyried gwirfoddoli dywedodd: “Peidiwch â bod ofn ceisio. Os gwelwch nad yw eich y peth gorau ar gyfer chi, nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i barhau.

“Fe gewch chi ddigon o help, arweiniad a chefnogaeth.

“Mae yna ddigon o wahanol gyfleoedd ar gael.”

Gill Davies Roedd Gill hefyd eisiau helpu yn y frwydr yn erbyn Covid. Meddai: “Roeddwn wedi ymddeol yn ddiweddar ac yn teimlo y gallwn fod o gymorth bach yn y frwydr yn erbyn Covid.

“Roedd pawb wnes i gwrdd â yn gyfeillgar iawn ac yn fwy na pharod i'm helpu i ymgartrefu yn y rôl.

“Gallaf ddweud yn onest ei bod yn bleser gwirfoddoli ac er ein bod yn brysur, cawsom lawer o dynnu coes a chawsom ein croesawu.”

Gwirfoddolwr Digidol yw Amy Parry, 35 oed, sy'n helpu'r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â defnyddio technoleg newydd.

Dywedodd: "Yn ystod y pandemig roeddwn i ffwrdd o'r gwaith ar absenoldeb mamolaeth ac roeddwn i eisiau cynnig fy gwasanaethau mewn rhyw ffordd. Gwirfoddolais fy amser i helpu pobl gydag unrhyw faterion neu gwestiynau digidol a chynnig cymorth gan ddefnyddio technolegau newydd. 

"Cefais ymdeimlad enfawr o falchder gan wybod fy mod wedi helpu rhywun sydd angen y gefnogaeth a'r hyder i roi cynnig arni, ac i wybod fy mod wedi gwneud bywyd bob dydd rhywun ychydig yn haws."

I gyswllt CGGA ffoniwch 01792 544000 neu e-bostiwch volunteering@scvs.org.uk

I gysylltu â CVS Castell-nedd Port Talbot ffoniwch 01639 631246 neu e-bostiwch Info@nptcvs.org.uk

I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli'n uniongyrchol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ewch i https://bipba.gig.cymru/gweithio-i-ni/gweithio-i-ni/mwy-o-wybodaeth/gwirfoddoli/