Neidio i'r prif gynnwy

Cadwch at y rheolau y Pasg yma wrth i gynulliadau Clase achosi clystyrau Covid

Mae teuluoedd yn cael eu rhybuddio i gadw at y rheolau y Pasg hwn ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod dros chwarter yr achosion presennol o Abertawe Covid-19 wedi cael eu holrhain i nifer o gynulliadau tai yng ngogledd y ddinas.

Mae o leiaf 50 o achosion cadarnhaol newydd allan o gyfanswm o 185 yr adroddwyd amdanynt ledled y ddinas yr wythnos diwethaf wedi cael eu cysylltu â phobl a fynychodd cyfarfodydd dan do yn ardal Clase.

Yn ogystal â phartio dan do, mae rhai pobl wedi bod yn galw i mewn ac allan o gartrefi ei gilydd yn rheolaidd, gan gynyddu cyfraddau heintiau.

Erbyn hyn mae cynulliadau Clase wedi arwain at Covid yn ymledu ar draws ardal ehangach yn Abertawe. Effeithiwyd ar ddau glwstwr mawr o achosion Covid, ynghyd â thri chlwstwr teulu bach a phedair ysgol. Mae ymchwiliadau'n parhau ac efallai y deuir o hyd i fwy o achosion.

Anogir pobl i gael eu profi os oes ganddynt dymheredd, peswch newydd, colli blas neu arogl neu unrhyw symptom tebyg i ffliw, gan gynnwys cur pen a blinder neu unrhyw symptom nad yw'n nodweddiadol ar eu cyfer.

Daw yn fuan ar ôl i ymgynnull cartref arall yn Briton Ferry arwain at 23 o bobl yn profi’n bositif am Covid-19.

Mae cyfraddau achos Covid-19 wedi bod yn mynd i'r cyfeiriad anghywir ym Mae Abertawe dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae ffigurau Abertawe bellach yn 71.7fesul 100,000 o'r boblogaeth, ac yn Castell-Nedd Port Talbot maen nhw'n 65.6 achos fesul 100,000.

Mae hynny'n gynnydd o 18% ym Mae Abertawe dros y saith niwrnod diwethaf, ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o 40.6 achos fesul 100,000.

Dywedodd Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Dr Keith Reid, ei fod yn hynod siomedig nad oedd rhai pobl yn dal i gael y neges am bellter cymdeithasol. Dywedodd ef:

“I fod yn hollol glir, mae fe’n erbyn y rheolau cyfredol i wahodd pobl i mewn i'ch cartref i barti, paned, neu unrhyw gymdeithas gyda’i gilydd.

“Efallai eich bod chi'n meddwl ei fod yn ddiniwed, ond dydi o ddim. Mae'r digwyddiadau hyn yn Clase a Briton Ferry yn mynd i ddangos sut y gall cynulliadau dan do gynyddu'n gyflym i ugeiniau o bobl sy'n dal y firws.

“Mae’r firws wrth ei fodd â chysylltiad agos corfforol, ac mae’n cylchredeg yn llawer hawdd tu mewn oherwydd nad oes awyr iach i’w chwythu i ffwrdd.

“Os ydych chi'n gwahodd teulu a ffrindiau draw am barti neu goffi yn eich cartref, mae siawns fawr y bydd y firws yn chwalu.

“Efallai bod pawb yn ymddangos yn hollol iach, ond cofiwch fod hwn yn firws slei. Mewn llawer o achosion nid oes gan berson heintiedig unrhyw symptomau o gwbl ac nid yw'n ymwybodol iawn bod y cwtsh croeso y maen nhw newydd ei roi i chi hefyd wedi rhoi Covid i chi. "

Dywedodd Dr Reid, gyda theuluoedd yn naturiol eisiau cyfarfod dros y Pasg, ei bod yn bwysig cadw unrhyw ddalfeydd allan o ddrysau, mewn gerddi neu barciau ac ati, a chadw at reolau pellter cymdeithasol.

Bellach mae chwech o bobl o ddwy aelwyd (gofalwyr a phlant o dan 11 oed heb eu cyfrif) yn cael cyfarfod yn yr awyr agored, ond dylent ddal i gadw dau fetr ar wahân.

Ychwanegodd:

“Gyda rhagolygon tywydd sych ar gyfer y Pasg, lapiwch yn gynnes os yw hi ychydig yn oer, a mwynhewch ddod at eich gilydd yn yr awyr iach.

“Byddwch yn ddiogel gan wybod, os glynwch wrth y rheolau, y gallwch barhau i fwynhau cwmni eich anwyliaid, ond heb lawer o risgiau.

“Y peth olaf y mae unrhyw un ei eisiau yw darganfod ar ôl parti bod aelod o’r teulu wedi mynd yn ddifrifol wael, neu wedi trosglwyddo’r firws i rywun arall a allai fynd yn sâl neu’n waeth. Nid yw'n werth chweil. ”