Neidio i'r prif gynnwy

Anogir rhybuddiad wrth i achosion amrywiolion Indiaidd gael eu cadarnhau yn ardal Bae Abertawe

Mae pobl yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn cael eu hannog i gadw'n bell yn gymdeithasol a chael eu brechiad Covid-19 cyn gynted a gallwn, oherwydd nid yw Coronavirus wedi diflannu.

Gan ddweud hynny, mae achosion o'r amrywiad Indiaidd - y credir bod ganddo gyfradd heintio uwch - bellach wedi'u cadarnhau yn ardal Bae Abertawe.

Er bod cyfnodau cloi yn lleddfu a bod gan bobl fwy o ryddid i fwynhau lletygarwch dan do, nid oes amser wedi cael ei alw ar y firws eto.

Rhybuddiodd Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Dr Keith Reid, fod Covid dal i fod allan yna, er bod nifer yr heintiau a derbyniadau i'r ysbyty ymhell ar eu hail uchafbwynt ym mis Ionawr.

Roedd y risg o haint yn dal i fod yn real iawn, yn enwedig ymhlith y rhai nad ydyn nhw eto wedi derbyn amddiffyniad eu dos brechlyn cyntaf, meddai.

“Nid yw Covid wedi diflannu a nawr bod pobl yn cymdeithasu dan do mewn tafarndai a bwytai, a gweithgareddau dan do arall wedi ailgychwyn, mae’n debygol iawn y gwelwn gyfraddau heintiau yn ymgripiol eto. Mae Covid yn ffynnu ar gyswllt agos, yn enwedig ymhlith y rhai nad ydyn nhw wedi cael eu brechu.

“Bellach mae gennym nifer fach o achosion wedi’u cadarnhau o’r amrywiad Indiaidd B.1.617 yn rhanbarth Bae Abertawe, sy’n bryder gan ei fod yn edrych fel bod yr amrywiad hwn yn ymledu yn haws.

“Mae ein timau profi ac olrhain yn gweithio’n galed i’w atal rhag lledaenu ymhellach, ond dylai pobl fod yn ymwybodol nad ydym allan o’r coed eto, a pharhau i gymryd pob rhagofal.”

Cynghorodd Dr Reid bobl i barhau i olchi dwylo, i gadw pellter diogel oddi wrth bobl nad ydyn nhw'n byw gyda nhw, a gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do. Dylent hefyd gael eu profi os oes ganddynt unrhyw symptomau Covid-19 clasurol: tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli blas / arogl, neu os oes ganddynt symptomau tebyg i ffliw neu'n teimlo'n sâl â symptomau eraill sy'n anarferol iddynt.

“Mae hi hefyd yn llawer mwy diogel bod yn yr awyr agored yn yr awyr iach nag y tu mewn i adeilad lle gall firysau Covid gylchredeg yn haws,” ychwanegodd.

“Felly er bod tafarndai a bwytai bellach yn gweini y tu mewn, cofiwch ystyried dewis bwrdd y tu allan, yn enwedig os nad ydych chi neu un o'ch grŵp wedi cael eich brechu.

“Mae brechu yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’n helpu ni i gyd i fynd yn ôl i fywyd normal. Felly gwnewch bopeth o fewn eich gallu i fynychu eich apwyntiad brechu. Gall pobl hefyd ymuno â'n rhestr wrth gefn os ydynt wedi methu apwyntiad cynharach am unrhyw reswm, neu os hoffent gael y cyfle i gael cynnig brechiad yn gynt.

“Mae ein drysau ar agor. Rydyn ni eisiau brechu pob oedolyn rydyn ni'n gallu ei wneud ym Mae Abertawe cyn gynted ag y gallwn. "