Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Anne sy wedi ymddeol yn cefnogi'r GIG drwy wnïo am fuddugoliaeth

Homemade gowns

Anne sy wedi ymddeol yn cefnogi'r GIG drwy wnïo am fuddugoliaeth

Mae'n bosibl bod cyn-weithiwr y GIG Anne Jones wedi arwain i ymddeol ond mae'n dal i wneud ei rhan ar y ffrynt cartref yn y rhyfel yn erbyn Covid 19 .

Uchod: Bae Abertawe meddygon Bryony Coupe a James Ainsworth

Ar ôl cychwyn ar ei gyrfa yn Ysbyty Treforys yn y 1960au, ac yn gorffen gweithio ym maes gweinyddu yn adran newyddenedigol Ysbyty Singleton, roedd Anne, sydd â merch yn gweithio fel nyrs ym Mae Abertawe, yn benderfynol o helpu.

Wedi ei galonogi gan ei ffrindiau ym mhentref Nortyn, Gŵyr, penderfynodd drefnu ei sgiliau gwnïo i wneud gynau ar gyfer staff y Bwrdd Iechyd ar ôl clywed bod y rhai a ddefnyddid ar gyfer hyfforddiant wedi gweld dyddiau gwell.

Dywedodd: "Mae ffrindiau wedi bod yn ddigon caredig i roi gorchuddion duvet hen i mi, ac roeddwn i'n eu berwi golchi, a'u defnyddio i wneud gynau.

"Naill ai mae ganddynt ferched sy'n nyrsys neu'n gweithio mewn mannau eraill yn y GIG ac roedd arnom i gyd eisiau gwneud rhywbeth i helpu.

"Alla i ddim mynd yn ôl a helpu nhw gan fy mod i'n rhy hen, dyna'r unig beth y galla i ei wneud i helpu, ar wahân i aros adref."

Croesawodd Hannah Skipp, Cofrestrydd meddygol sy'n gweithio yn Ysbyty Singleton, ymdrechion Anne.

Dywedodd: "roedden ni wedi bod yn ailddefnyddio dau o'r gynau PPE i helpu pobl i ymarfer ond roedden nhw wedi rhwygo ac roedden nhw'n eithaf diwerth. Doedden ni ddim eisiau defnyddio rhagor a'u gwastraffu.

"Gallwn ni nawr ddefnyddio'r rhain a gwneud yn siŵr bod gennym ni ein PPE yn gwisgo a golchi yn iawn, a fydd yn lleihau ein risg o halogi ein hunain ac eraill. Mae'n gwneud i bob un ohonom deimlo'r fwy diogel.

"Diolch yn fawr, Anne, rwyt ti'n seren!"

Ychwanegodd Bryony Coupe, sy'n gweithio fel meddyg yn ysbytai Treforys a Singleton: "Rydym yn ddiolchgar iawn i Anne Jones am wneud y gynau gwych hyn i ni ymarfer gwisgo PPE. Mae hyn wedi gwella'n hyder mewn sefyllfaoedd clinigol. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'r cofrestrydd Meddygol Dr Hannah Skipp am ei holl waith caled a'i sesiynau addysgu rhagorol. "