Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Amser aros am driniaeth wedi'i leihau gan uned blastig newydd

Y claf cyntaf Joseph Attwood yn y llun gyda'i gariad India Morgan a'i staff

Gall cleifion â rhai mathau o anafiadau trawma a chanserau croen nawr gael triniaeth gyflymach.

Yn lle diwrnodau aros dyddiau neu hyd yn oed wythnosau am fân lawdriniaeth yn dilyn eu hapwyntiad claf allanol neu atgyfeirio, gellir trin rhai ar yr un diwrnod.

Mae'n diolch i agoriad Canolfan Triniaeth Llawfeddygaeth Blastig newydd yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Mae'n cynnig llawdriniaeth achos dydd i'r cleifion hynny nad oes angen anesthetig cyffredinol arnynt.

Yn lle aros i theatrau llawdriniaethau ddod ar gael, mae'r cleifion yn cael eu gweld mewn ystafelloedd triniaeth ac yn cael mynd adref ychydig oriau'n ddiweddarach.

Joseph Attwood, tair ar hugain oed, oedd y claf cyntaf i elwa. Mae fe yn y llun yma gyda ei chariad, India Morgan a'r staff.

Ar ôl rhoi anesthetig lleol, tynnodd llawfeddygon yr ewin ar ei fys cylch dde yn rhannol er mwyn cael gwared â splinter wedi'i wreiddio'n ddwfn a oedd wedi achosi haint difrifol a chwyddo.

Cynhaliwyd y driniaeth yr un diwrnod ag y gwelwyd Joseph, o'r Gelli Gandryll , mewn clinig cleifion allanol yn dilyn atgyfeiriad gan ei feddyg teulu.

Roedd y gwasanaeth cyflym yn golygu nad oedd yn rhaid iddo ailadrodd y daith gron 120 milltir o'i gartref i gael triniaeth yn ddiweddarach.

“Byddai wedi bod yn eithaf gwael pe bawn i wedi gorfod aros cwpl mwy o ddyddiau,” meddai Joseph.

“Roedd yn llawer llai brawychus na mynd i mewn i theatr. Roedd yr ystafell ei hun yn gyffyrddus ac roedd yr holl offer ynddo yn wych.

“Dwi'n credu y bydd yn wych i bobl yn yr un sefyllfa â mi achos po hiraf y byddwch yn gadael pethau fel hyn y gwaethaf y bydd yn mynd, y mwyaf poenus y bydd yn ei gael ac yn ôl pob tebyg, bydd angen mwy fyth o driniaeth arnoch.”

Dywedodd yr Uwch Fetron ar gyfer llosgiadau a llawfeddygaeth blastig, Clare Baker, fod un o'r ddwy ystafell driniaeth ar waith ar hyn o bryd, gan weld hyd at chwe chlaf yn ddyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Wrth i'r capasiti gynyddu, bydd cleifion ychwanegol yn cael eu gweld a'u trin. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwasanaeth gan feddygon teulu arbenigol sy'n gymwys i gyflawni gweithdrefnau llawfeddygaeth blastig.

Dywedodd Clare, yn ogystal â chleifion trawma, y byddai'r ganolfan hefyd yn trin cleifion â chanserau'r croen fel melanoma a charcinoma celloedd gwaelodol a chelloedd cennog.

“Fe wnaethon ni edrych ar sut y gallen ni drin rhai o’r pethau hyn mewn amgylchedd gwahanol,” meddai.

“Nid oes angen i’r cleifion hyn o reidrwydd fod mewn amgylchedd theatr wedi’i chwythu’n llawn, ond mae angen ardal glinigol, ddi-haint arnyn nhw.

“Mae mynd i mewn i ganolfan driniaeth hefyd yn brafiach i’r cleifion oherwydd gall fod yn llai brawychus na mynd i mewn i theatr lawdriniaeth.”

Y Ganolfan Triniaeth Llawfeddygaeth Blastig yw'r datblygiad diweddaraf yn yr uned ranbarthol, sy'n arwain y byd yng ngofal cleifion llosgiadau a'r rhai sydd angen llawdriniaeth blastig adluniol yn dilyn trawma, canser neu ddiffygion geni. Mae hefyd yn cynnal llawdriniaeth llaw a nerf.

Wedi'i agor yn Ysbyty Treforys 25 mlynedd yn ôl yfory (Medi 4), ar ôl i wasanaethau symud o Ysbyty St Lawrence yn Cas-gwent, mae'r ganolfan yn darparu gwasanaethau llawfeddygaeth blastig i oedolion a phlant yn ne, canol a gorllewin Cymru a thu hwnt, gan gwmpasu poblogaeth o bron i dair miliwn. .

Mae hefyd yn ganolfan llosgi oedolion ar gyfer Rhwydwaith Llosgiadau De Orllewin y DU, sy'n gyfrifol am boblogaeth o 10 miliwn o oedolion mor bell i ffwrdd ag Aberystwyth, Portsmouth a Rhydychen.

Mae'r Llawfeddyg Plastig Ymgynghorol Dean Boyce, sy'n arbenigo mewn llawfeddygaeth nerfau llaw ac ymylol, wedi bod yn allweddol wrth sefydlu'r ganolfan newydd.

Meddai: “Bydd datblygu’r ganolfan driniaeth yn rhyddhau adnoddau prin yn ein theatrau llawdriniaethau a bydd yn galluogi gofal o ansawdd gwell a mwy amserol i fwyafrif mawr o’n cleifion, trwy eu trin mewn amgylchedd mwy priodol a mwy effeithlon.”

Disgwylir i'r ganolfan newydd, sydd hefyd ag ardal adfer chwe gwely, drin rhwng 2,400 a 3,200 o achosion y flwyddyn.