Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ail-lunio Gofal Sylfaenol i Gefnogi ein Cymunedau

Primary Care 1

Er bod sylw'r cyfryngau wedi cael ei ddisgleirio yn hollol briodol ar eini'n hysbytai baratoi i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19, mae Gwasanaethau Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe hefyd wedi bod yn symud er mwyn parhau i weithredu o dan bwysau newydd a digynsail.

Mae gofal sylfaenol yn cynnwys tua 99 y cant o'r holl ofal sy'n digwydd y tu allan i ysbytai ac mae'n ymgymeriad enfawr, sy'n cynnwys tua 1,500 o weithwyr gofal iechyd wedi'u lleoli mewn sawl lleoliad, gan gynnwys 49 meddygfa wedi'u grwpio mewn wyth clwstwr, ar draws ardal Bae Abertawe.

Gyda'r risg y bydd y firws yn lledaenu, bydd angen ei gau i lawr, bu'n rhaid ailgynllunio'r modd yr ydym yn cyrchu gwasanaethau hanfodol yn aml fel gweld meddyg teulu neu dynnu dant heintiedig er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

O ganlyniad, mae'r rhan fwyaf o apwyntiadau arferol wedi'u canslo ac mae'r holl wasanaethau nad ydynt yn hanfodol wedi'u graddio'n ôl, gan sicrhau bod digon o staff i gynnal rolau newydd a hanfodol, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys helpu i frwydro yn erbyn COVID-19 ei hun.

Gan roi rhywfaint o gyd-destun i raddfa’r dasg sydd o’n blaenau, a’r hyn a gyflawnwyd, hyd yn hyn, dywedodd Andrew Griffiths, Pennaeth Dros Dro Gofal Sylfaenol a Datblygu Gwasanaethau Cymunedol Bae Abertawe: “Yn yr un modd â’n hysbytai, bu’r newidiadau mewn gofal sylfaenol eithaf dramatig.

“Mae gofal sylfaenol yn cyfrif am oddeutu 99 y cant o'r holl ofal sy'n digwydd y tu allan i ysbytai, gan weithio gyda meddygon teulu, deintyddion, optegwyr, gwasanaethau nyrsys ardal, gwasanaethau ymweld iechyd, nyrsio iechyd ysgolion, a gwasanaethau arbenigol fel awdioleg, rheoli poen, podiatreg a lleferydd ac iaith.
“Rydym hefyd yn rheoli’r gwasanaeth Y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu, Ysbyty Cymunedol Gorseinon, y gwasanaethau iechyd yng Ngharchar Abertawe a’r gwasanaethau integredig rhwng y bwrdd iechyd a’r awdurdodau lleol, sy’n sylfaenol y gwasanaeth adsefydlu sy’n galluogi pobl hŷn i wella a dod yn ôl ar eu eu traed yn dilyn cyfnod o ofal ysbyty, salwch gartref neu golli symudedd. ”

Roedd y rhai a oedd yn gyfrifol am yr ad-drefnu yn wynebu'r dasg ysgafn o gydbwyso'r hyn a oedd yn hanfodol a'r hyn y gellid ei roi o'r neilltu dros dro.

Dywedodd Mr Griffiths: “Bu llawer iawn o waith, arweiniodd penaethiaid pob adran ar eu pennau eu hunain i ddechrau ac yna arweiniodd y cyfan at ddull uned fwy cydgysylltiedig fel ein bod yn deall pa wasanaethau sy'n parhau i weithredu a pha rai sy'n cael eu camu yn ôl.

“Fe allen ni wedyn edrych ar sut rydyn ni'n adleoli ein staff i feysydd nad oedden nhw'n flaenoriaeth o'r blaen ond nawr. Er enghraifft, mae ein nyrsys iechyd ysgolion yn rhedeg yr uned brofi, maen nhw'n gwneud y profion fel rhan o'u rôl iechyd cyhoeddus. ”

Nid oes gan Mr Griffiths ddim ond canmoliaeth am y modd y mae staff Bae Abertawe wedi camu i'r plât yn yr amseroedd profi hyn.

Meddai: “Mae’r ymateb gan aelodau staff wedi bod yn hollol wych. Lle rydym wedi gofyn i bobl gamu i fyny ac i rolau newydd, a gwneud pethau'n wahanol i sut y cawsant eu gwneud o'r blaen, maent wedi ymateb yn wych - fe wnaethant sefydlu model profi cartref mewn dyddiau.

“Maen nhw newydd gyd-dynnu ag ef ac wedi delio ag ef yn broffesiynol, gyda brwdfrydedd i gyflawni'r swydd ac i wneud pethau'n iawn.”

O ran yr wythnosau ac o bosibl y misoedd i ddod, dywedodd: “O safbwynt gwasanaethau cymunedol sylfaenol rwy’n credu y byddwn yn ymdopi, byddwn yn parhau i ddarparu gofal i bobl a byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau ein bod yn cyfleu’r newid hwnnw wrth inni fynd ymlaen.

“Mae gennym staff rhagorol, gwych sydd â moesau uchel ac maen nhw wir wedi dangos eu natur ofalgar a’u spirt addasadwy i allu darparu gofal i gleifion, gyda neu heb Covid, ac ymateb i’r heriau y mae’r pandemig hwn wedi eu gosod arnom i’w gwneud sicrhau bod pobl yn dal i gael eu gweld a'u cadw'n ddiogel gan wybod eu bod yn dal i gael eu gwerthfawrogi gan ein gwasanaeth iechyd. "

Dywedodd Hilary Dover, cyfarwyddwr gwasanaethau sylfaenol a chymunedol: “Mae'r raddfa a'r cyflymder y mae'r ystod gyfan o wasanaethau iechyd cymunedol ac awdurdodau lleol wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gennym ddarpariaeth gwasanaeth cymunedol cadarn a diogel ar waith i lleihau'r angen am wasanaethau ysbyty a chefnogi cleifion i gael eu rhyddhau cyn gynted â phosibl lle nad oes modd osgoi derbyniadau i'r ysbyty. "

Nodweddodd Dr Iestyn Davies, meddyg teulu arweiniol yn Cwmtawe Medical Group, yr ymateb i'r alwad i freichiau ei gyd-feddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Meddai: “Yn ystod yr amseroedd heriol hyn rydym wedi dod ar draws rhwystrau na phrofwyd erioed o’r blaen, ac wedi gorfod addasu’n gyflym.

“Rydyn ni wedi bod yn ffodus yn y ffaith ein bod ni, dros y blynyddoedd, wedi cadw i fyny â thechnoleg ac wedi croesawu newid. Enghraifft dda o hyn yw'r platfform ar-lein, askmyGP sydd, wedi ein galluogi i ddelio â nifer fawr o geisiadau bob dydd.

“Mae'r system hon bellach yn cael ei chyflwyno i arferion ehangach Bae Abertawe fel y gallant hefyd elwa o'r system hon.”

Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, bu rhai penderfyniadau anodd i'w gwneud ar y ffordd.

Dywedodd Dr Davies: “Cafwyd rhai penderfyniadau amhoblogaidd - megis annog cleifion i feddwl am eu cynlluniau gofal ar gyfer y dyfodol, ond rydym wedi ceisio gwneud hyn mor barchus ac orau y gallwn.

“Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, felly rhaid i ni i gyd dynnu i un cyfeiriad, clinigwyr a chleifion, er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau yn ystod y pandemig hwn.”
Felly sut mae ein gofal gofal sylfaenol wedi'i ad-drefnu i gwrdd â'r heriau sydd o'n blaenau?

Meddygon Teulu

Mae pob un o'r 49 meddygfa ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn parhau ar agor ond bellach maent yn gweithredu y tu ôl i'r hyn y gellir ei alw'n ddrysau caeedig heb ganiatáu cerdded i fyny a dim ond y rhai yr ystyrir eu bod yn achosion brys sy'n cael apwyntiad wyneb yn wyneb.

Dywedodd Mr Griffiths: “Mae gwasanaethau meddygon teulu wedi newid yn sylweddol. Mewn cyfnod o wythnosau maent wedi symud i ddarparu eu holl wasanaethau nawr trwy alwad ffôn gychwynnol neu e-bost, gan na all cleifion hunan-gyflwyno mwyach - maent yn dal i gael eu gwahodd i'r feddygfa ar gyfer ymgynghoriadau wyneb yn wyneb angenrheidiol ond mae'n rhaid iddynt wneud cyswllt cyntaf dros y ffôn neu e-bost. ”

Fflebotomi
Er mwyn cefnogi ein hysbytai a chymryd pobl i ffwrdd o safleoedd ysbytai, mae'r gwasanaeth fflebotomi wedi'i ailfodelu i ddigwydd yn y gymuned ar draws pob un o'r wyth ardal clwstwr.
Dywedodd Dr Mehta : “Mae wedi bod yn ddarn mawr o waith i’w wneud mewn byr amser.
Does dim rhaid iddyn nhw fynd i'r ysbyty, byddan nhw'n ymweld â gofod canolog yn eu cymuned.

Cynllunio Teulu

Mae'r gwasanaeth yn dal i weithredu, er ar sail ganolog, i barhau i ddarparu cyngor a chefnogaeth i gleifion i gleifion, fel gyda'n gwasanaeth iechyd rhywiol.

Brechiadau a Imiwneiddiadau

Mae rhaglen imiwneiddio plentyndod a mamau wedi'i sefydlu ar sail canolbwynt canolog felly bydd cleifion yn dal i allu cael eu brechiadau a'u brechiadau ar gyfer eu plant yn ogystal â menywod beichiog.

Clwyfau

Mae Bae Abertawe hefyd yn addasu'r gwasanaeth gofal clwyfau cyfredol i ddarparu clinigau canolog ar gyfer yr holl Ofal Sylfaenol er mwyn lleihau nifer yr ymwelwyr trwy Pratices Meddygon Teulu a Hybiau Clwstwr. Bydd hyn yn rhoi cyngor hunanofal i gleifion, hyfforddiant ar ofal clwyfau syml a thriniaeth wyneb yn wyneb lle bo angen.
Mynychu Unrhyw le a askmyGP

Fel gweddill y bwrdd iechyd, mae'r meddygfeydd wedi dangos y gall ysbryd tebyg i Dunkirk wneud hynny wrth ystyried ffyrdd newydd o weithio i baratoi ar gyfer yr amseroedd sydd i ddod.

Un o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol ac amlwg, i lawer o gleifion, fydd cyflwyno ymgynghoriadau digidol gyda thua 60 y cant o feddygfeydd yn ymuno â system newydd o'r enw askmyGP.

Gofynnir i gleifion nodi rhai manylion sylfaenol a fydd wedyn yn cael eu darllen gan feddyg teulu a fydd yn pennu'r camau gweithredu cywir.

Bydd y dull presennol o gysylltu â'r feddygfa dros y ffôn yn aros yn ei le gan gynnig dewis i gleifion.

Bydd y meddygfeydd hynny nad ydynt wedi cofrestru i askmyGP yn defnyddio system cynhadledd fideo o'r enw Attend Anywhere.

Dywedodd Dr Mehta: “Rydym yn cyflwyno dau blatfform, mae un yn blatfform digidol o’r enw askmyGP, sy’n caniatáu i bobl gael mynediad at eu meddyg teulu drwy’r ffôn neu e-bost, gallant hefyd sefydlu galwad cynhadledd fideo os oes gan y claf ffôn symudol neu lechen .

“Nid yw pob practis wedi ymrwymo iddo, bydd 32 allan o’r 49, yn ei ddefnyddio, gan gwmpasu tua 60 y cant o’n poblogaeth pan fyddant i gyd ar waith.

“Bydd y broses cyflwyno Attend Anywhere, sy'n cychwyn ar yr un pryd, yn blaenoriaethu arferion nad ydyn nhw'n defnyddio askmyGP. Dyma lle mae meddyg teulu yn cael sgwrs ffôn ac yna efallai y bydd yn penderfynu bod angen fideo fel eu bod yn anfon dolen ar gyfer ymgynghoriad fideo. "

Recriwtio Meddygon Teulu

Cysylltir â meddygon teulu sydd wedi ymddeol yn ddiweddar gyda'r bwriad o'u gwahodd yn ôl i'r gwaith dros dro i ddarparu yswiriant meddygol ychwanegol.

Hybiau asesu Gofal Sylfaenol COVID yn unig

Mae Hybiau Asesu Clwstwr yn cael eu sefydlu ledled Abertawe a Castell-nedd Port Talbot i ddarparu asesiad, adolygiad a rheolaeth gadarn o gleifion sy'n hunan-ynysig ac sydd angen sylw meddygol na ellir eu rheoli o bell gan eu practis meddyg teulu eu hunain.

Mae'r Hwb yn cynnwys grŵp o feddygfeydd teulu yn gweithio gyda'i gilydd o fewn clwstwr o leoliad practis canolog. Mae hyn yn golygu bod meddygfeydd yn cefnogi ei gilydd i ddarparu gofal i gleifion â COVID, o amgylchedd rheoledig i atal y firws rhag lledaenu a sicrhau y gallant gadw cleifion i ffwrdd o'r cleifion a'r staff hynny a allai fod yn agored i ddal COVID.

Bydd y clinigwyr sy'n gweithio yn yr Hwb Asesu Clwstwr yn defnyddio Offer Amddiffynnol Personol (PPE) a byddant yn gweld cleifion mewn ardal ar wahân i ffwrdd o gleifion iach yn dilyn gweithdrefnau rheoli heintiau i leihau eu lledaeniad a chadw cleifion eraill yn ddiogel.

Bydd un i bob clwstwr, byddant hefyd yn ymweld â'r cartref i gynnal asesiad wyneb yn wyneb ar gyfer COVID, yr amheuir neu a gadarnhawyd, nad ydynt yn gwella o fewn y saith niwrnod o hunan-ynysu. Byddant hefyd yn mynychu os oes gan y claf rywbeth arall sy'n gofyn am gael ei weld yn llygad arno.

Dywedodd Dr Mehta: “Mewn achosion o COVID-19 a gadarnhawyd neu yr amheuir ei fod, lle mae angen gwasanaethau cymunedol ar y claf o hyd, bydd rhwydwaith o hybiau amlddisgyblaethol clwstwr, wedi’u staffio gan feddygon teulu, nyrsio cymunedol a mynediad at wasanaethau cymunedol arbenigol, a fydd yn darparu cefnogaeth i gleifion, naill ai trwy ymweliadau â'u cartrefi lle bo angen neu ar sail apwyntiad.

“Rydyn ni wedi rhoi hyn ar waith fel bod amgylchedd diogel i’n staff weithio ynddo a lleihau unrhyw drosglwyddiad posib yn ogystal â lleihau’r angen i bobl fynd i’r ysbyty am rywbeth y dylem ni allu ei wneud o hyd mewn gofal sylfaenol. ”

Uned Profi COVID-19

Mae'r CTU wedi bod ar waith ers ychydig wythnosau. Mae profion yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer staff y GIG a'i gontractwyr sy'n cynnwys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, staff Carchardai a staff rheng flaen eraill y mae angen i ni eu profi a dychwelyd i'r gwaith lle maent yn profi'n negyddol am COVID-19 ac yn aelodau beirniadol o staff.

Dywedodd Mrs Dover: “Er mwyn rhyddhau staff yn ôl yn llwyddiannus i’r gweithlu sy’n hunan-ynysu oherwydd symptomau cartref, rydym hefyd yn profi aelodau teulu staff rheng flaen beirniadol.”

Nyrsys Ardal

Mae Nyrsys Ardal yn staff rheng flaen sy'n darparu gofal yn y cartref i gleifion ag anghenion iechyd cymhleth, ynghyd â'r boblogaeth oedrannus eiddil yn ein cymunedau.

Maent yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw cyn lleied â phosibl o dderbyniadau i'r ysbyty ac aildderbyn trwy ddarparu gwasanaeth 24awr 7 diwrnod yr wythnos

Dywedodd Tanya Spriggs, Cyfarwyddwr Nyrsio Uned Dros Dro Gwasanaethau Cynradd a Chymunedol,: “Mae ein nyrsys ardal yn parhau i ymweld â chleifion i ddarparu’r gofal iechyd sydd ei angen ar bobl, gyda COVID-19 neu hebddo. Fel unrhyw wasanaeth arall, maent yn blaenoriaethu'r gwaith a wnânt, gan flaenoriaethu'r rhai a fyddai mewn unrhyw drafferth heb unrhyw ofal.

“Maent hefyd yn parhau i ddarparu gofal lliniarol yn y gymuned, gan sicrhau bod gan bobl y gofal a’r gefnogaeth gywir yng nghyfnodau diwedd eu bywyd yn eu cartrefi eu hunain. Mae gofal lliniarol bob amser wedi bod yn flaenoriaeth nyrsio ardal. ”

Tîm Gofal Acíwt (ACT)

Ar hyn o bryd mae ACT yn gweithio gyda'r cleifion sy'n ddifrifol wael yn eu cartrefi eu hunain i atal derbyniadau i'r ysbyty.

Y swyddogaeth yw darparu ymyriadau diagnostig a phriodol yn seiliedig ar y canlyniadau. Gwasanaeth dan arweiniad ymgynghorydd yw hwn gyda’r Ymarferwyr Nyrsio Uwch a gwasanaeth cofleidiol sy’n cynnwys therapyddion a gweithwyr gofal i optimeiddio canlyniadau cleifion a chynnal annibyniaeth cleifion cyn belled ag y bo modd.

Dywedodd Mr Griffiths: “Rydyn ni wedi cael llawer o gefnogaeth gan y gymuned, busnesau lleol, cleifion blaenorol a staff gyda rhai o’r ystumiau caredig gan gynnwys rhoddion o flodau, cacennau, siocled, te a choffi tra bod aelod o’r cyhoedd yn ddienw wedi talu amdano un o betrol ein nyrsys. ”

Fferyllfeydd

Mae UHB Bae Abertawe wedi bod yn gweithio’n agos gyda fferyllfeydd ledled yr ardal i sicrhau eu bod yn cael yr help a’r gefnogaeth i barhau i ddarparu eu gwasanaeth hanfodol yn ystod cyfnod pan nad ydyn nhw dan bwysau erioed o’r blaen.

Er mwyn ufuddhau i reolau pellhau cymdeithasol a gallu cadw i fyny â galw digynsail, er eu bod yn aml yn gorfod goresgyn prinder staff, mae fferyllfeydd hefyd yn gweithredu o dan bolisi drysau caeedig gyda newid yn yr oriau agor arferol mewn rhai achosion.

Efallai bod y modd y mae presgripsiynau ac ail-bresgripsiynau yn cael eu rhoi o feddygfeydd teulu hefyd wedi newid - cynghorir cleifion i wirio gyda'u meddygfa a'u fferyllfa unigol am yr union drefniadau.

Canolfan Ddeintyddol Gofal Brys

Mae'r holl driniaeth ddeintyddol y gellir ei gohirio yn cael ei gohirio ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae Meddygfeydd Deintyddol Cyffredinol lleol ar gael ond maent yn treialu cleifion, sy'n hysbys iddynt ai peidio, yn darparu cyngor ac yn tawelu meddwl cleifion sydd â phroblem ddeintyddol dros y ffôn.

Mae hyn yn osgoi cleifion yn teithio ac yn cyflwyno yn y practis deintyddol er mwyn sicrhau cyn lleied o gyswllt â phosibl â phobl.

Dywedodd Mr Karl Bishop, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol Deintyddol, “Fe wnaethom ddatblygu Canolfan Ddeintyddol Gofal Brys (UDCC) yng Nghanolfan Adnoddau Port Talbot, pwynt canolog ar gyfer yr holl waith deintyddol brys sydd angen digwydd.

“Mae'r UCDC ar gyfer cleifion a nodwyd trwy ymgynghoriad ffôn, sydd ag angen brys neu frys na ellir ei oedi. Mae hyn yn cynnwys poen difrifol nad yw'n ymateb i gyffuriau lleddfu poen a ddefnyddir am 48 awr, rhai achosion o chwyddo, gwaedu neu drawma diweddar.

“Bydd yr UCDC yn derbyn cleifion, yn dilyn brysbennu gan ddeintydd lleol, sy’n COVID neu yr amheuir eu bod yn bositif ac sydd ar eu pennau eu hunain. Bydd hyn mewn amgylchedd rheoledig i atal y firws rhag lledaenu a sicrhau y gallwn gadw cleifion i ffwrdd o'r cleifion a'r staff hynny a allai fod yn agored i ddal COVID.

“Bydd y clinigwyr sy’n gweithio yn yr UCDC yn defnyddio Offer Amddiffynnol Personol ac yn gweld cleifion mewn ardal ar wahân i ffwrdd o gleifion iach sy’n mynychu ar gyfer gweithdrefnau cynhyrchu aerosol brys.”

Gofal Sylfaenol Brys

Mae gan ganolfan driniaeth Gofal Sylfaenol Brys Swansea Bay, sy'n gweithredu y tu allan i oriau, gartref dros dro newydd yng Nghanolfan Iechyd Bannau yn SA1. Mae'r symudiad, o Ysbyty Morriston, wedi'i drefnu i ryddhau lle gwely gwerthfawr wrth i'r paratoadau i fynd i'r afael â'r achosion o COVID-19 gyflymu.

Ar agor rhwng 6.30pm ac 8am yn ystod yr wythnos, a thrwy'r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc, os bydd angen i chi weld meddyg teulu ar frys yn ystod yr amseroedd hyn, ac na allwch aros nes bydd eich meddygfa eich hun yn agor, ffoniwch 111.

Fe'ch atebir gan drinwr galwadau hyfforddedig a fydd yn cymryd rhai manylion ac yna, os yw'n briodol, bydd meddyg teulu yn eich galw yn ôl i asesu'ch anghenion. Efallai y cynigir cyngor hunangymorth i chi, neu apwyntiad wyneb yn wyneb yn dibynnu ar eich anghenion.
Dychwelyd adref o'r ysbyty a chadw pobl yn ddiogel gartref

Gan weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Abertawe a Castell-nedd Port Talbot a'r gymuned, mae UHB Bae Abertawe yn ceisio ysgafnhau'r straen ar ein hysbyty trwy sicrhau bod pob claf sy'n gallu dychwelyd adref cyn gynted â phosibl.

Dywedodd Mrs Dover: “Rydyn ni’n cefnogi cymaint o bobl â phosib i allu dod adref o’r ysbyty nawr. Pobl nad oes ganddyn nhw COVID-19, dydyn ni ddim eisiau iddyn nhw ei gael, rydyn ni am iddyn nhw allu mynd adref cyn gynted â phosib.

“Gofynnir i deuluoedd a’r cyhoedd reoli ar lefel wahanol o ofal a chefnogaeth nag y gallent fod wedi’i gael yn hanesyddol, fel arall ni fyddwn yn gallu cefnogi nifer y bobl i ddod allan o’n hysbytai ac rydym mewn perygl o weld pobl yn aros mewn ysbytai ac o bosibl yn dal y clefyd. ”

Gwasanaethau Optometreg

Mae SBUHB wedi bod yn gweithio gydag arferion optometreg lleol i ddatblygu ‘clystyrau’ arferion optometreg cymunedol i leihau nifer yr arferion sy’n ofynnol i aros ar agor ond gan ddarparu digon o orchudd daearyddol a galluogi cysylltiadau â gwasanaethau gofal sylfaenol ehangach.

Bydd optometryddion nawr yn defnyddio system brysbennu ffôn i benderfynu a oes angen gweld cleifion a bydd hyn trwy apwyntiad yn unig, a dim ond y rhai sydd â symptomau brys sy'n gysylltiedig â llygaid neu olwg na allant aros.

Mae canolfan frys hefyd lle gellir cyfarwyddo cleifion COVID a amheuir neu a gadarnhawyd i asesu anghenion gofal llygaid brys.