Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Tîm anadlol
Tîm anadlol
05/06/20
Tîm newydd yn darparu cefnogaeth i gleifion COVID gartref

Roedd cleifion anadlol eraill yn helpu trwy ffordd newydd o weithio

Katie Taylor
Katie Taylor
04/06/20
Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

Ni allai Wythnos Gwirfoddolwyr fod wedi dod ar amser gwell i alluogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddiolch i bawb sydd wedi dod ymlaen i helpu i amddiffyn y cyhoedd

Ysbyty Treforys
Ysbyty Treforys
04/06/20
Mae cleifion â COVID-19 yn rhoi gwaed i helpu i frwydro yn erbyn pandemig

Mae Ysbyty Treforys yn cymryd rhan yn astudiaeth fyd-eang GenOMICC

01/06/20
Gwirfoddolwyr yn helpu fferyllfeydd i gyflawni

Ble fyddem ni hebddynt? Wrth i'r wlad nodi Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, mae pawb a roddodd eu hamser i helpu i sicrhau bod pobl ym Mae Abertawe yn derbyn eu presgripsiynau o dan y cyfyngiadau symud yn cael eu gwerthfawrogi

Dyn yn snapio sigarét yn ei hanner
Dyn yn snapio sigarét yn ei hanner
01/06/20
Ysmygwyr yn cael rhith-gymorth i'w helpu i roi'r gorau i ysmygu

Gwasanaeth fideo-gynadledda Bae Abertawe y cyntaf o'i fath yng Nghymru

Mae’r llun yn dangos mam ar wely, a bydwraig yn sefyll drws nesaf iddi yn dal babi.
Mae’r llun yn dangos mam ar wely, a bydwraig yn sefyll drws nesaf iddi yn dal babi.
29/05/20
Dathlu babanod dan gyfyngiadau symud

Mae'r cyfyngiadau symud wedi gwneud llawer o bethau'n fwy heriol, yn enwedig rhoi genedigaeth.

rainbow
rainbow
27/05/20
Cleifion Bae Abertawe yn Sgwennu eu Diolch

Mae cleifion diolchgar a’u teuluoedd wedi bod mewn cyswllt i ddiolch i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer eu gofal yn ystod y pandemig

Y brif ystafell aros i gleifion allanol
Y brif ystafell aros i gleifion allanol
26/05/20
Trawsnewidiodd ardaloedd aros cleifion allanol ym Morriston

Mae’r newidiadau yma rhan o ymateb parhaus i COVID-19

Professor Keith lloyd
Professor Keith lloyd
26/05/20
ae Bae Abertawe yn Croesawu Aelod Newydd i'w Fwrdd

Penodwyd yr Athro Keith Lloyd yn Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

22/05/20
Datgelwyd gweithiau celf syfrdanol ysbytai'r maes

Er eu bod yn ysbytai maes a adeiladwyd mewn wythnosau yn unig, maent hefyd yn gynfasau gwag ar gyfer rhai darnau celf trawiadol i groesawu cleifion a staff.

Marchog beic modur
Marchog beic modur
22/05/20
Anogir beicwyr modur i gymryd gofal

Cyngor diogelwch ymgynghorydd Ysbyty Treforys yn dilyn tair damwain ddifrifol

21/05/20
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 28 Mai 2020

HYSBYSIR DRWY HYN Y CYNHELIR CYFARFOD O FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YSTAFELL Y MILENIWM YM MHENCADLYS PBA, UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR AR DYDD IAU, MAI 28 2020

Ffôn dal llaw yn arddangos Cyswllt Ymgynghorol
Ffôn dal llaw yn arddangos Cyswllt Ymgynghorol
21/05/20
Ap ffôn yn helpu i gadw pobl allan o'r ysbyty

Mae Consultant Connect wedi'i ddefnyddio 241 o weithiau ers lansio ym mis Ebrill

13/05/20
Mae'r seren chwech oed Penny yn codi dros £1,000 i gefnogi'r GIG

Mae Penny Seager-Davies, sydd ond yn chwech oed, yn haeddu lap o anrhydedd, wedi i'w choesau bach deithio'n bell iawn.

12/05/20
Rhith-ystafell aros yn Uned Mân Anafiadau

Bellach mae gan yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot rhith-ystafell aros i sicrhau bod cleifion yn cadw pellter cymdeithasol.

Dengys y llun lonydd yr uned brofi drwy ffenest y car yn Stadiwm Liberty.
Dengys y llun lonydd yr uned brofi drwy ffenest y car yn Stadiwm Liberty.
11/05/20
Uned brofi ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol yn agor yn Stadiwm Liberty

Mae'r ceir cyntaf wedi cyrraedd uned profi Coronafeirws drwy ffenest y car yn Abertawe ar gyfer staff iechyd a rheng flaen eraill.

07/05/20
Mae meddygfeydd teulu yn cadw drysau ar agor ar gyfer Gŵyl y Banc Dydd Gwener

Mae ein meddygfeydd a fferyllfeydd wedi syniadu cynllun i ddarparu apwyntiadau brys ar gyfer Gŵyl Banc dydd Gwener.

Dengys y llun Patricia Hughes yn gwenu
Dengys y llun Patricia Hughes yn gwenu
06/05/20
Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

Collodd Patricia Hughes ei brwydr â phroblemau iechyd parhaus difrifol a COVID-19 fis diwethaf.

Andrew a Violet Stevens
Andrew a Violet Stevens
05/05/20
Cynghorydd yn canmol 'dewin' Ysbyty Treforys ar ôl damwain fferm

Roedd Andrew Stevens yn effro trwy gydol y llawdriniaeth tair awr

01/05/20
Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan yn addasu ar gyfer COVID-19

Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan Bae Abertawe yn addasu i gefnogi pobl â chanser yn ystod achos y Coronafeirws.