Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

21/09/20
Newidiadau i drefniadau ymweld Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Newidiadau i'r trefniadau ymweld o 21 Medi 2020.

Y logo ar gyfer GIG Cymru
Y logo ar gyfer GIG Cymru
17/09/20
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 24 Medi 2020

HYSBYSIR DRWY HYN Y CYNHELIR CYFARFOD O FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE AR DDYDD IAU, 24 MEDI 2020 YN YSTAFELL Y MILENIWM, Y PENCADLYS, UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR.

14/09/20
Annog cartrefi i ddarllen a chadw deunydd pwysig am coronafeirws sy'n dod drwy'r post

Wrth i’r gaeaf ddynesu, ac wrth i’r nifer o achosion godi’n lleol ac yn genedlaethol, mae pob cartref ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar fin derbyn gwybodaeth bwysig am coronafeirws drwy’r post.

Silver Cloud 1
Silver Cloud 1
14/09/20
Gwasanaeth therapi ar-lein yn lansio yng Nghymru

Gall miloedd o bobl ledled Cymru nawr gael mynediad at therapi ar-lein am ddim ar y GIG heb fod angen mynd trwy eu meddyg teulu

14/09/20
Mae dros 2,000 o gleifion bellach wedi cofrestru i ddefnyddio Porth Cleifion Bae Abertawe

BIP Bae Abertawe yw'r cyntaf yng Nghymru i gynnig mynediad i wybodaeth iechyd personol ar gyfer ei gleifion, trwy Borth Cleifion Bae Abertawe, gyda miloedd eisoes wedi'u cofrestru.

14/09/20
Lansio Rhwydwaith Trawma De Cymru - Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru

Heddiw (dydd Llun 14 Medi) cynhaliwyd lansiad swyddogol Rhwydwaith Trawma De Cymru yn y Ganolfan Trawma Mawr newydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

11/09/20
Anogwyd preswylwyr i gadw at reolau Covid-19 newydd er mwyn osgoi risg cloi

Mae PRESWYLWYR yn cael eu hannog i gadw at y rheolau ar Covid-19 er mwyn osgoi achos pellach yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Digital Stories
Digital Stories
10/09/20
Prosiect Straeon Digidol y Bwrdd Iechyd yn unol â diweddglo hapus

Mae tîm sydd â'r dasg o wrando ar gleifion ym Mae Abertawe a rhannu eu straeon wedi dod yn rhywbeth i siarad amdano’i hun

07/09/20
Sut daeth meddyg teulu o Abertawe i weithio ar reng flaen Covid-19 yn Affrica.

Fe wnaeth Dr Mikey Bryant, meddyg teulu tu allan i oriau Bae Abertawe, fodelu ymateb Liberia ar sut wnaeth ei gydweithwyr yn Ysbyty Treforys delio â'r pandemig.

07/09/20
Mae cefnogaeth Covid-19 i staff yn arwain at gyrraedd y restr byr ar gyfer dwy wobr yn y DU

Daeth timau ar draws y bwrdd iechyd ynghyd.

02/09/20
Mae gwelyau'n trosglwyddo o Llandarcy i Ysbyty Maes y Bae wrth i'r adeilad gael ei drosglwyddo yn ôl i Academi Chwaraeon Llandarcy

Cyn bo hir, bydd gwelyau ac offer yn Ysbyty Maes Llandarcy yn cael eu hadleoli i Ysbyty Maes y Bae fel y gellir trosglwyddo'r adeilad yn ôl, gyda diolch enfawr i Academi Chwaraeon Llandarcy.

AMD1
AMD1
02/09/20
Tîm newydd arbenigol yn arbed golwg yn Abertawe

Mae gan fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe dîm amlddisgyblaethol newydd o arbenigwyr llygaid a meddygon sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddarparu triniaeth arbed golwg

Mae'r ddelwedd yn dangos aelodau
Fforwm y Lluoedd Arfog yn sefyll gyda pellter gymdeithasol rhyngddynt.
Mae'r ddelwedd yn dangos aelodau
Fforwm y Lluoedd Arfog yn sefyll gyda pellter gymdeithasol rhyngddynt.
28/08/20
GIG yn canmol y Lluoedd Arfog am gymorth wrth atal Covid

Ymladd gelyn cyffredin.

RCNi3
RCNi3
25/08/20
Nyrsys Bae Abertawe yn rhedeg am brif wobr

Mae dwy nyrs o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi’u henwebi ar gyfer gwobr nyrs gorau’r wlad

Laptop ar gefndir lliwiau'r enfys
Laptop ar gefndir lliwiau'r enfys
24/08/20
Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Pride Cymru 2020
Tîm ymchwil ar y grisiau yn Ysbyty Treforys
Tîm ymchwil ar y grisiau yn Ysbyty Treforys
24/08/20
Dyfarnodd tîm Ysbyty Morriston grant Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil Covid-19

Mae'r ymchwil sy'n astudio clotiau gwaed yn unigryw i'r DU

Julie Harris, Carys Howell
Julie Harris, Carys Howell
21/08/20
Mae'r ymgyrch yn erbyn gor-ddefnyddio gwrthfiotigau yn lledaenu ar draws Abertawe

Mae ARK-Hospital yn ehangu i Ysbyty Singleton yn dilyn ei lwyddiant yn Ysbyty Treforys

Sanctuary
Sanctuary
14/08/20
Lansio gwasanaeth noddfa iechyd meddwl hwyr y nos newydd

Lansiwyd Gwasanaeth Noddfa newydd y tu allan i oriau a all achub bywydau er mwyn helpu pobl i daclo problemau iechyd meddwl mewn amgylchedd diogel a allai leihau derbyniadau i'r ysbyty

Mae Steve Beer yn gwneud paned
Mae Steve Beer yn gwneud paned
12/08/20
Gwasanaeth newydd sy'n cefnogi pobl yn eu cartrefi ar ôl cael strôc

Mae'r pandemig wedi creu cyfle i gyflwyno gwasanaeth allgymorth

Tîm ymchwil y tu allan i Ysbyty Morriston
Tîm ymchwil y tu allan i Ysbyty Morriston
03/08/20
Gellid rhoi therapi plasma i gleifion COVID mewn gofal dwys yn Nhreforys

Bydd yn defnyddio gwrthgyrff gan bobl sydd wedi gwella o'r feirws.