Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Cyn ambiwlans gyda'r grŵp o staff yn sefyll yn ei ymyl
Cyn ambiwlans gyda'r grŵp o staff yn sefyll yn ei ymyl
01/07/20
Ambiwlans a oedd wedi ei ddigomisiynu bellach yn ôl ar y ffordd er mwyn darparu gwasanaeth hanfodol

Mae'n dechrau ar siwrnai newydd fel clinig iechyd rhywiol symudol.

30/06/20
Bydd Cleifion Canser yn Ne-Orllewin Cymru yn cael diagnosis cyflymach gan ddiolch i sganiwr gwerth aml-filiynau o bunnoedd.

Caiff rhestri aros i gleifion sydd angen arnynt sgan PET/CT ar gyfer canser eu lleihau wrth i sganiwr gwerth aml-filiynau o bunnoedd ddod i Fae Abertawe.

Staff nyrsio yng ngardd yr ysbyty
Staff nyrsio yng ngardd yr ysbyty
30/06/20
Yn mwynhau blas o'r bywyd da yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Cleifion yn yr Uned Adsefydlu Niwrolegol yn tyfu cnwd bach o ffrwythau a llysiau

29/06/20
Gallai brechiadau a gollwyd arwain at achosion o'r frech goch

Ofnir efallai na fydd rhai plant cyn-ysgol yn derbyn eu brechiadau arferol mewn pryd oherwydd pandemig y Coronafeirws.

26/06/20
Gall busnesau gael profion Coronafeirws ar gyfer eu staff

CAIFF busnesau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot eu targedu gyda chyngor ar sut y gallant gael profion Coronafeirws ar gyfer eu staff.

Doug Etheridge
Doug Etheridge
25/06/20
Trawsnewidiwyd triniaeth canser y fron yn Abertawe

Mae darganfyddiad yn gweld lleihau sesiynau radiotherapi o 15 i bump

Esteem awards
Esteem awards
19/06/20
Ymateb i COVID-19 yn Ennill Enwebiadau am Wobr Genedlaethol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) wedi derbyn pedwar enwebiad am wobr genedlaethol i dimau neu unigolion sy'n gwneud gwaith eithriadol yn ystod argyfwng COVID-19

18/06/20
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 25 Mehefin 2020

HYSBYSIR DRWY HYN Y CYNHELIR CYFARFOD O FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YSTAFELL Y MILENIWM YM MHENCADLYS PBA, UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR AR DYDD IAU, 25 MEHEFIN 2020.

Rachel Harford, Ian Blyth
Rachel Harford, Ian Blyth
18/06/20
Mae dwsinau o gleifion yn Abertawe yn ymuno ar gyfer treial Covid-19

Mae pobl sydd yn yr ysbyty y Nhreforys a Singleton yn cytuno i brofi cyffuriau i drin y feirws

27/03/20
Mae Bae Abertawe yn paratoi ar gyfer COVID-19

Mae llawer iawn o waith wedi digwydd i helpu'r bwrdd iechyd i wynebu'r heriau digynsail a gyflwynir gan yr achos Coronafeirws.

Emma Woollett, Tracy Myhill
Emma Woollett, Tracy Myhill
17/06/20
Neges o ddiolch gan Gadeirydd a Phrif Weithredwr BIP Bae Abertawe

Neges o ddiolch gan Emma Woollett a Tracy Myhill, am gefnogaeth ein cymuned i'r GIG yn ystod y pandemig.

Ysbyty Singleton
Ysbyty Singleton
16/06/20
Pryder ar ôl gostyngiad o ddwy ran o dair mewn atgyfeiriadau canser

Mae arbenigwr o Abertawe'n annog pobl â symptomau i gysylltu â'u meddyg teulu

Jonathan Cubitt, Sarah Hemington-Gorse
Jonathan Cubitt, Sarah Hemington-Gorse
15/06/20
Mae tîm Abertawe yn arwain y ffordd gyda thechneg newydd ar gyfer triniaeth canser y croen

Mae llwyddiant cyntaf y byd yn golygu y gall gwasanaeth achub bywyd barhau yn ystod y pandemig

Non stanford
Non stanford
12/06/20
Sêr chwaraeon yn cefnogi galwad rhithwir i bobl ifanc gael ymarfer corff

Mae rhai meddygfeydd meddygon teulu yn Abertawe yn dilyn llyfr Joe Wicks drwy gynnig cynghorion rhithwir ar ffitrwydd i bobl ifanc

Delwedd yn dangos pum llaw yn dal arddyrnau mewn cylch.
Delwedd yn dangos pum llaw yn dal arddyrnau mewn cylch.
11/06/20
Astudiaeth yn edrych ar effaith pandemig ar iechyd meddwl.

Mae'r ymchwilwyr sy'n gyfrifol am astudiaeth newydd fawr sy'n nodi sut y mae pobl Cymru wedi ymdopi â'r argyfwng coronafeirws yn apelio am wirfoddolwyr i rannu eu profiadau.

11/06/20
O brofion clyw i reng flaen y GIG.

“Pe bai rhywun wedi dweud wrthyf, yr adeg hon y llynedd, y byddwn yn gweithio ar ward Covid yn 2020, byddwn i wedi dweud wrthyn nhw eu bod wedi colli’r plot.”

Tîm anadlol
Tîm anadlol
05/06/20
Tîm newydd yn darparu cefnogaeth i gleifion COVID gartref

Roedd cleifion anadlol eraill yn helpu trwy ffordd newydd o weithio

Katie Taylor
Katie Taylor
04/06/20
Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

Ni allai Wythnos Gwirfoddolwyr fod wedi dod ar amser gwell i alluogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddiolch i bawb sydd wedi dod ymlaen i helpu i amddiffyn y cyhoedd

Ysbyty Treforys
Ysbyty Treforys
04/06/20
Mae cleifion â COVID-19 yn rhoi gwaed i helpu i frwydro yn erbyn pandemig

Mae Ysbyty Treforys yn cymryd rhan yn astudiaeth fyd-eang GenOMICC

01/06/20
Gwirfoddolwyr yn helpu fferyllfeydd i gyflawni

Ble fyddem ni hebddynt? Wrth i'r wlad nodi Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, mae pawb a roddodd eu hamser i helpu i sicrhau bod pobl ym Mae Abertawe yn derbyn eu presgripsiynau o dan y cyfyngiadau symud yn cael eu gwerthfawrogi