Neidio i'r prif gynnwy

Mae pobl ar ddialysis yn cael brechlyn Covid yn gynt na'r disgwyl

Cyril Phillips gyda

Mae pobl ar ddialysis achub bywyd a oedd yn byw mewn ofn ers dechrau'r pandemig bellach wedi cael eu brechu yn gynt na'r disgwyl.

Mae cleifion â methiant yr arennau yn agored iawn i gael y firws ond ni allant gysgodi oherwydd bod angen dialysis rheolaidd arnynt i aros yn fyw.

Prif ddelwedd uchod: Cyril Phillips gyda'r fferyllydd arennol Lee White

Nawr mae cannoedd o gleifion sy'n byw ledled De Orllewin Cymru wedi cael eu dos cyntaf yn dilyn llawdriniaeth gyflym sy'n cael ei chydlynu gan dîm arbenigol wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys.

Buont yn gweithio gyda staff arennol ledled De Orllewin Cymru i roi'r brechlyn i gleifion a oedd yn mynychu eu sesiynau arferol mewn unedau dialysis yn amrywio o Abertawe i Aberystwyth.

Dosbarthwyd y dosau cyntaf hynny i dua 400 o gleifion o fewn dyddiau, gyda 99 y cant yn manteisio ac nid un dos yn cael ei wastraffu.

I bobl fel Cyril Phillips, sy'n gorfod teithio o Maesteg i Dreforys i gael dialysis rheolaidd, mae wedi darparu cysur mawr ei angen.

“Pan wnaethon nhw gynnig y brechlyn i mi dywedais ie ar unwaith oherwydd ei fod yn rhoi sicrwydd,” meddai Mr Phillips, 87 oed.

“Doeddwn i ddim yn mynd i gymryd fy siawns gyda fy oedran. Efallai nad oeddwn wedi bod yn ddigon ffit i ymladd yn ei erbyn. ”

Dywedodd y fferyllydd arennol Lee White: “Roeddwn wrth fy modd i allu cynnig ei frechlyn i Cyril tra bod o ar ddialysis.”

Mae'r gwasanaeth arennol wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys ond mae ei gleifion yn byw ar draws De Orllewin Cymru. Mae tua 1,200 o driniaethau dialysis yn cael eu cynnal ledled y rhanbarth bob wythnos.

Mae hyn yn golygu bod cleifion yn dod i mewn i un o'r unedau dialysis yn Abertawe, Caerfyrddin, Hwlffordd ac Aberystwyth ac yn treulio hyd at bedair awr ar beiriant dialysis.

Dywedodd y fferyllydd arennol ymgynghorol Chris Brown, pan darodd y pandemig, bod y cleifion yn cael eu dosbarthu fel cleifion sy'n hynod fregus yn glinigol.

“Nid yn unig oherwydd eu clefyd arennau ond oherwydd nad oeddent yn gallu cysgodi ac roedd rhaid iddynt ymweld ag unedau dialysis prysur dair gwaith yr wythnos i gael triniaeth cynnal bywyd,” meddai.

“Mae data’n dangos bod ganddyn nhw risg llawer uwch o farwolaeth o Covid-19 na’r boblogaeth yn gyffredinol.

“Mae gan rywun 30 oed sydd â dialysis yn y ganolfan yr un risg o farwolaeth os ydyn nhw'n dal y firws â rhywun 80 oed yn y boblogaeth yn gyffredinol. Dywedodd un claf wrthym ei fod yn byw mewn ofn.

Dywedodd y fferyllydd arennol Rachel Ashcroft fod yr amser roedd rhaid i gleifion ei dreulio ar ddialysis yn ei gwneud hi'n anodd cael gafael ar apwyntiadau brechu cymunedol

“Felly penderfynwyd y byddent yn cael cynnig y brechlyn tra eu bod yn mynychu eu sesiwn dialysis arferol,” ychwanegodd.

Chris Brown Symudwyd tîm ar ôl cymeradwyo cyflwyno'r brechlyn ar gyfer pobl glinigol fregus. Fferyllwyr arennol yn y brif ganolfan ym Treforys yn cyfeillio â nyrs arbenigol ym mhob canolfan dialysis.

Gyda'r nyrsys yn defnyddio eu gwybodaeth bersonol am eu cleifion eu hunain, ynghyd ag arbenigedd rhagnodi digidol y tîm fferylliaeth arennol, cafodd pob claf ei ddos cyntaf o fewn ychydig ddyddiau.

“Cydsyniodd tua 99 y cant o gleifion i’r brechlyn, sy’n hynod o uchel, a heb ollwng diferyn,” meddai’r Athro Brown (yn y llun ar y dde ).

“Dangosodd hyn, er gwaethaf yr heriau, roedd rhoi’r brechlyn mewn unedau dialysis yn sicr yn bosibl.

“Dangosodd cyflwyno rhaglen mor effeithiol a oedd yn cynnwys unedau ar draws yr ardaloedd gwledig yn Hywel Dda i ganolfannau dialysis arall ledled y DU y gallent ddilyn yr un peth.

“Dywedodd Cofrestrfa Arennol y DU ein bod wedi gwneud gwaith rhagorol yn brechu ein cleifion dialysis, gan ei ddisgrifio fel y gorau yn y wlad.”

Dywedodd yr Athro Brown fod y staff ymroddedig a oedd yn wasanaeth mor arbennig wedi gweithio'n ddiflino trwy'r pandemig.

“Maen nhw wedi bod dan bwysau sylweddol, yn gofalu am bobl sy’n dibynnu arnon ni,” ychwanegodd. “Nawr mae’r rhaglen frechu yn cynnig gobaith mawr ei angen am fisoedd gwell o’n blaenau.”

Dywedodd Debbie Hopkins, prif weinyddes nyrsio yn uned arennol Ysbyty Treforys : “ Rwy’n cofio’n glir ar ddechrau’r pandemig ofn gwirioneddol yr hyn a allai fod o’n blaenau i’n cleifion a’r staff sy’n gofalu amdanynt.

“Mae’r ofn hwnnw wedi bod gyda ni drwyddi draw.

“Mae pob claf sydd wedi cael y brechlyn yn ddiolchgar ei fod wedi cael dialysis gan iddo leihau eu cysylltiad ag ardaloedd eraill ac mae'n cael ei weinyddu gan dîm sy'n eu hadnabod yn dda.

“Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu gwneud hyn.”

Ychwanegodd nyrs arweiniol glinigol yr uned, Ann Phillips: “Mae ein fferyllwyr arennol wedi bod yn eithriadol i wneud hyn mor effeithlon.

“Maen nhw wedi dangos cymaint o dosturi wrth esbonio i gleifion pam y dylen nhw gael y brechiad a mynd i’r afael ag unrhyw bryder.

“Dywedodd un claf a gafodd y brechlyn ar ei ben-blwydd yn 66 oed wrthyf mai hwn oedd yr anrheg orau y gallai fod wedi dymuno amdani.”