Neidio i'r prif gynnwy

Mae immbulance yn ymweld â Mosg Abertawe

Llun o'r imbulance tu fas i Mosg Abertawe

Prif lun: Yr Immbulance y tu allan i Fosg Abertawe. Mewnosodiad: Mae Banessa Khatun, 64, o Abertawe, yn derbyn ei brechiad COVID cyntaf ar yr Immbulance gan y Preifat Josh Morris o 4 Catrawd Feddygol Arfog.

 

Defnyddiwyd syniad arloesol i helpu i fynd i'r afael â chyfraddau is o frechu COVID mewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

Roedd clinig brechu ar olwynion wedi'i barcio y tu allan i fosg fel y gallai aelodau cymwys gael eu brechu.

Gan fod y mwyafrif yn byw ger eu haddoldy ac yn aml nid oes ganddynt fynediad i'w cludiant eu hunain, chwalodd ymweliad yr Immbulance â Mosg Abertawe Ddydd Iau, Mawrth 11 eg , un rhwystr posibl rhag iddynt gael yr amddiffyniad sydd ei angen arnynt.

Mae Immbulance Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe hefyd yn cael ei ddefnyddio i helpu i gyrraedd pobl mewn cymunedau mwy anghysbell ac mewn grwpiau anodd eu cyrraedd arall, fel y digartref.

Dywedodd cadeirydd y mosg, Farid Ali, eu bod hefyd wedi bod yn ceisio chwalu'r chwedlau a all annog y rhai yng nghymuned BAME i beidio â derbyn gwahoddiad i frechu.

Mae'r chwedlau hyn yn cynnwys bod y brechlynnau'n cynnwys cynhyrchion a chelloedd anifeiliaid o ffetysau dynol. Nid yw'r naill na'r llall yn wir.

Mae Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain yn annog Mwslimiaid ledled y DU i dderbyn y brechlyn pan gânt eu cynnig.

Dywedodd Mr Ali: “Rydyn ni'n gwybod bod llawer o wybodaeth wahanol yn mynd o gwmpas mewn perthynas â'r brechlyn. Mae rhywfaint yn ffeithiol ac nid yw gweddill y wybodaeth mor gywir.

“Un o’r pethau rydyn ni wedi bod yn ei wneud yw ceisio chwalu’r streuon hwnnw o fewn ein cymuned a’u hannog i ddod ymlaen a chymryd y brechlyn.

Llun o Gadeirydd Mosg Abertawe, Farid Ali.

Cadeirydd Mosg Abertawe, Farid Ali.
Tarddiad: BIPBA

 

“Rydyn ni'n gwybod bod y pandemig COVID ledled y Deyrnas Unedig wedi effeithio'n anghymesur ar gymuned BAME. Maent hefyd wedi bod yn eithaf araf yn derbyn y brechlyn.

“Felly rydym yn falch iawn o’r ffaith bod gennym heddiw nifer o unigolion sy’n gymwys i gael y brechlyn yn dod ymlaen i gael y brechlyn.”

Ymhlith y rhai a gafodd eu brechu Ddydd Iau roedd Badsa Ali, 65, a Banessa Khatun, 64, y ddau o Abertawe.

Dywedodd eu mab Khalid Hussain: “Maen nhw wedi bod yn aros am ychydig. Ond maen nhw yn hapus ac yn falch eu bod nhw wedi'i gael nawr. ”

Er mwyn helpu i annog pobl i dderbyn brechlyn mewn cymunedau BAME, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi casglu barn aelodau staff BAME ac arweinwyr cymunedol ar y brechlyn a pham y dylai pobl ei gael.

Ewch i'n tudalen BAME newydd i ddarllen barn staff y GIG ac arweinwyr cymunedol sy'n cael y brechiad COVID a hefyd i ddarllen ein hadran Cwestiynau Cyffredin.

Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn cefnogi'r ymgyrch newydd Tell Me More, sy'n ceisio darparu gwybodaeth onest a chywir am y brechlynnau ac sy'n cael ei chefnogi gan arweinwyr ffydd lleol a ffigurau amlwg o gymunedau BAME Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Ewch i'r dudalen we hon i gael manylion am yr ymgyrch Tell Me More, sy'n ceisio darparu gwybodaeth gywir a gonest am frechlyn i'r gymuned BAME.