Neidio i'r prif gynnwy

Mae babi cyntaf hanesyddol y GIG yn diolch am oes o ofal

Mae mam-gu o Abertawe a oedd y babi cyntaf a anwyd o dan y GIG fwy na 70 mlynedd yn ôl wedi diolch i'w staff am barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar ôl derbyn ei brechiadau Covid.

Enwyd Aneira Thomas ar ôl sylfaenydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol newydd ar y pryd, Aneurin Bevan, a gwnaeth benawdau ledled y wlad pan gyrhaeddodd un munud wedi hanner nos ar 5 Gorffennaf, 1948, yn ysbyty Glanamman yng Ngorllewin Cymru.

Mae'r ddynes 72 oed, sydd ag anaffylacsis, wedi treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd fel oedolyn yn hyrwyddo'r GIG ar ôl i feddygon achub ei bywyd ar wyth achlysur ynghyd â helpu'i ddau blentyn i oresgyn gwaedlif ar yr ymennydd.

Mae Aneira, a aeth ymlaen i fod yn nyrs, bellach wedi canmol rhaglen frechu UHB Bae Abertawe ar ôl derbyn ei hail ddos yn ei Chanolfan Brechu Torfol yng Nghanolfan, Gorseinon.

Meddai: “Rydw i newydd gael fy ail bigiad ac eisiau dweud diolch i bawb.

“Roedd y staff yn y ganolfan frechu yn fendigedig. Roeddent yn addysgiadol ac yn garedig iawn. Maent yn gwybod bod pawb ar binnau i ddechrau, yn aros i gael y brechlyn, felly maent yn galonogol iawn.

“Fe aeth yn dda iawn er i mi golli cwsg dros gael y brechlyn i ddechrau oherwydd fy mod i’n dioddef o adwaith alergaidd difrifol i gyffuriau amrywiol. Meddyliais yn ddwfn amdano ond penderfynais fod yn rhaid i mi roi cynnig arni.

“Siaradais â fy meddyg teulu hefyd a rhoddodd sicrwydd imi na ddylwn gael alergedd i’r brechlyn hwn. Fe orffwysodd fy meddwl a phrofwyd ei fod yn iawn. ”

Aneira Book

Mae Aneira, sydd wedi ysgrifennu llyfr, o'r enw Hold on Edna !, ar ôl i'w mam a arhosodd i sicrhau iddi gael ei geni ochr cywir hanner nos i ddod yn fabi cyntaf y GIG, bellach yn awyddus i annog eraill sy'n ansicr ynghylch cael ei brechu.

Meddai: “Fy neges i unrhyw un sy’n betrusgar yw, cael y brechlyn. Nid ydym yn gwybod beth sydd yn y dyfodol, nid ydym yn gwybod pryd y bydd Covid-19 yn dod i ben, neu a fydd yn gorffen gyda mwy o amrywiadau o gwmpas.

“Mae'n ddyled arnom i'n plant a'n cymunedau i gael ein brechu ac amddiffyn eraill. Roeddwn i'n teimlo ei bod yn ddyletswydd arnaf ar ôl beth mae’r holl wlad wedi gwneud drosom.

“Mae’r ffordd y mae’r ymchwilwyr a’r gwyddonwyr wedi tynnu at ei gilydd wedi achub y genedl. Maent wedi bod yn anhygoel.

“Mae'n ymdrech tîm. Nid yn unig y gweithwyr iechyd proffesiynol ond yr holl weithwyr allweddol ledled y wlad sydd wedi ein cadw'n fyw.

“Rwy’n teimlo ein bod ni wedi arwain y ffordd ym 1948, a nawr rydyn ni’n arwain y ffordd unwaith eto. Mae staff y GIG yn gwneud yr hyn maen nhw wedi'i wneud erioed, gan roi ein bywydau o flaen eu bywydau eu hunain, ac mae cael y brechlyn yn lleihau'r llwyth ar gyfer gwasanaethau sydd eisoes yn rhy uchel. Mae arnom ddyled iddynt. ”

Dywedodd Aneira fod y GIG “rhyfeddol” wedi dod â hi i’r byd 72 mlynedd yn ôl a’i bod yn dal i edrych ar ei hôl - a’r genedl gyfan.

“Mae'r GIG yn cyffwrdd â'n holl bywydau ar ryw adeg. Mae wedi achub fy mywyd. Rwyf wedi cael fy rhuthro i mewn gyda goleuadau glas wyth neu naw gwaith, ac roedd gan fy nau blentyn waedlif ar yr ymennydd.

“Mae wedi ein gweld ni trwy rai cyfnodau anodd iawn ond mae fy merch wedi gwella’n llwyr, ac yn gweithio i’r GIG nawr fel parafeddyg, ac mae fy mab hefyd yn gwneud yn iawn.

“O'r llawfeddygon i'r nyrsys gofal dwys, i lawr i'r porthorion a'r merched tê a glanhawyr, mae pawb wedi chwarae eu rhan yn ein lles. Mae gen i barch mawr tuag atyn nhw i gyd. Maen nhw'n wirioneddol anhygoel. ”

Dywedodd Emma Crowther, arweinydd clinigol ar raglen imiwneiddio Covid-19: “Mae staff yma yn Gorseinon bob amser yn teimlo bod cymryd rhan yn y rhaglen brechu torfol yn fraint wirioneddol.

“Mae cael Aneira, y babi cyntaf o’r GIG, yma heddiw i gwblhau ei brechiadau COVID-19, yn ein hatgoffa o’r ystod anhygoel o wasanaethau.