Neidio i'r prif gynnwy

Llwyddiant ar gyfer cynlluniau peilot brechlyn arloesol

Prif ddelwedd: Yr Immbulance y tu allan i Fosg Abertawe ym mis Mawrth 2021. Mewnosodiad: Mae Banessa Khatun, 64, o Abertawe, yn derbyn ei brechiad Covid cyntaf ar yr Immbulance gan y Preifat Josh Morris o 4 Catrawd Feddygol Arfog.

 

Mae clinig symudol arloesol wedi rhoi brechlynnau Covid i fwy na 1,200 o bobl a fyddai fel arall wedi colli allan.

Yn ystod ei gynllun peilot ers mis Chwefror, mae'r Immbulance wedi dod â gobaith i stepen drws cymunedau sydd fwyaf anghysbell o'r canolfannau brechu torfol.

Mae hefyd wedi'i barcio tu allan i fosg ac mewn ardaloedd sy'n hawdd i gymunedau digartref Abertawe a Chastell-nedd eu cynnig i gynnig sicrwydd a mynediad hawdd at frechu i'r rhai mwyaf agored i niwed.

Ac mae cynllun peilot fferylliaeth gymunedol newydd hefyd wedi gweld tua 750 o bobl bellach yn cael eu brechu yn agosach at adref mewn tri fferyllydd: fferyllfeydd Newbury and Castle ym fferyllfa'r Mwmbwls a'r Ffynnon ar y Stryd Fawr yn Abertawe.

“Rydyn ni wrth ein bodd â llwyddiant y cynlluniau peilot Immbulance a fferylliaeth gymunedol,” meddai Dorothy Edwards, Cyfarwyddwr Rhaglen Brechu Covid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

“Nid yw’r prosiectau hyn erioed wedi ymwneud â niferoedd mawr. Maent yn ymwneud â darparu mynediad cyfartal i frechu, sef ein prif ffordd allan o'r pandemig hwn, i'r rhai nad yw dull un maint i bawb trwy Ganolfan Brechu Torfol neu feddygfa o reidrwydd yn ymarferol nac yn addas ac gall hyn fod am nifer o resymau.

“Rydyn ni’n benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.”

Cynigiodd Catherine Watts, Metron Imiwneiddio a Brechu, y syniad ar gyfer yr Immbulance, sydd wedi'i osod a'i redeg mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Dywedodd er eu bod bob amser yn ceisio cynyddu'r nifer sy'n cael eu brechu ar y cerbyd - mae apwyntiadau wedi codi o 54 i 81 y dydd - mae gan staff fwy o amser o hyd i siarad â chleifion am fuddion brechu a chynnig gwell cefnogaeth a phreifatrwydd i'r rheini sydd ei angen.

“Rydyn ni wedi cael pobl i ddod ar fwrdd y llong sydd mor nerfus ac erbyn iddyn nhw ddod i ffwrdd maen nhw'n gwenu,” meddai.

“Rydyn ni'n gobeithio y bydd yn helpu i newid barn am frechu er gwell.”

Disgwylir i fferyllfa gymunedol arall ymuno â'r cynllun peilot a bydd yr Immbulance yn parhau â'i waith gan dargedu ardaloedd lle mae derbyn brechlyn yn heriol.

Bydd y clinig symudol a'r fferyllfeydd cymunedol hefyd yn cymryd rhan mewn rhoi ail ddosau.

Dywedodd Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp ar gyfer Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Therapïau: “Rydym yn hynod falch o ba mor llwyddiannus y bu’r cynllun peilot fferylliaeth gymunedol hyd yma ac edrychwn ymlaen at weld ei ehangu yn y mis nesaf gyda mwy o fferyllfeydd ymuno â'r cynllun. ”

“Rwy’n gwybod bod ein cydweithwyr fferyllol cymunedol medrus yn gyffrous i fod yn rhan o ddarparu’r brechlynnau hanfodol hyn mewn lleoedd cyfleus a chyfarwydd i’r gymuned leol.”

Dywedodd Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Mae pob unigolyn sy'n derbyn y brechiad Covid yn helpu i wella nid yn unig eu diogelwch eu hunain rhag y firws ond hefyd amddiffyniad y gymuned ehangach y maent yn byw ynddi, felly rydym yn falch. i weld ein cyn lyfrgell symudol, fel yr 'Immbulance', yn helpu i fynd â'r brechlynnau yn uniongyrchol at bobl leol. "