Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Bydd syniad nofel yn hybu mynediad i frechlyn

Prif lun: Yn ôl o'r chwith i'r dde - Simon Thomas, Saer Cyngor Castell-nedd Port Talbot (NPTC), Richard Evans, Swyddog Iechyd a Diogelwch NPTC, Martin Duffy, Rheolwr Gweithrediadau NPTC a Kevin Lewis, Rheolwr Fflyd NPTC.

Canol: Judith a Shaun Burgess, Rheolwr Cynllunio Brys ar gyfer NPTC

Blaen: Metron Catherine Watts

Mae pennod newydd yn cael ei hysgrifennu yn stori'r frwydr yn erbyn Covid gyda datblygiad cyn lyfrgell symudol yn glinig brechu ar olwynion.

Credir mai hwn yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru, mae'r Immbulance wedi'i gynllunio i gyrraedd y rhai na allant deithio i ganolfannau brechu neu feddygfeydd, naill ai oherwydd cysylltiadau trafnidiaeth gwael neu broblemau symudedd.

Fodd bynnag, nid yw wedi'i gynllunio ar gyfer galwadau tŷ. Bydd yn cael ei barcio mewn lleoliad cyfleus sy'n cynnig brechiad Rhydychen trwy apwyntiad i dua 100 o bobl y dydd.

Syniad Matron Catherine Watts, Arweinydd Imiwneiddio a Brechu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r Immbulance, ond ni fyddai'n posibl heb gymorth Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Yn lle gwerthu'r llyfrgell symudol, a oedd wedi dod i ddiwedd ei defnydd ac wedi cael ei disodli gan gerbyd mwy newydd, rhoddodd yr awdurdod hi ac fe neilltuodd wythnosau i'w thrawsnewid yn ofod clinigol na fyddai'n edrych allan o'i le mewn unrhyw ysbyty.

“Rydyn ni'n gyffrous iawn ynglŷn â sut y bydd hyn yn ein helpu i amddiffyn hyd yn oed mwy o bobl wrth i'n cyflwyno brechu barhau i ehangu,” meddai Matron Watts.

“Rydyn ni'n gwybod bod rhai pobl â phroblemau symudedd a bydd y rheini mewn cymunedau mwy anghysbell yn ei chael hi'n anodd ei gwneud hi'n un o'n Canolfannau Brechu Torfol (MVCs) neu hyd yn oed eu meddygfa neu leoliad cymunedol ar gyfer brechu. Ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eu bod yn gaeth i'w cartrefi ac mae angen eu brechu gartref. Dyma lle mae'r Immbulance yn dod i mewn.

“Ac wrth inni symud ymlaen drwy’r grwpiau blaenoriaeth yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf, byddwn yn archwilio hyd yn oed mwy o ffyrdd y gall yr Immbulance gael y brechlyn i’r rhai sydd ei angen pan fydd ei angen arnynt mewn ffordd gyfleus a diogel.”

Tynnwyd rhesi o silffoedd llyfrau, desg dderbynfa bren a charped yn y llyfrgell symudol chwe metr o hyd a thri metr o led a'u disodli gan waliau gwyn glân clinigol, sinc, goleuadau wedi'u gwella'n sylweddol, oergell frechu, cypyrddau storio diogel ar y symud, lloriau glân hawdd a llenni i'w rannu'n giwbiclau.

Cadwyd lifft cadair olwyn i gynnal mynediad hawdd a gosodwyd cysylltiad rhyngrwyd diwifr fel y gellir nodi manylion cleifion yn syth i'r gronfa ddata imiwneiddio.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Rob Jones: “Rydw i wrth fy modd gyda’r ffordd y gwnaeth aelodau o’n Tîm Iechyd a Diogelwch reoli’r prosiect i drawsnewid y cerbyd hwn, gan gysylltu â’r bwrdd iechyd i sicrhau bod y safonau gofynnol yn cael eu cyrraedd.

“Trwy waith caled a medr gan grefftwyr Gwasanaethau Goleuadau ac Adeiladu’r cyngor ac arbenigedd y timau Mecanyddol Fflyd, bydd yr Immbulance nawr yn rhan amhrisiadwy o’n rhaglen frechu.”

Bydd manylion am gyrchfan gyntaf yr Immbulance yn cael eu rhyddhau cyn bo hir.