Neidio i'r prif gynnwy

Blaenoriaethodd pobl yn eu 70au hwyr yn y Ganolfan Brechu Torfol newydd yn Gorseinon

Delwedd yn dangos bod 10 o bobl wedi eistedd ar gadeiriau mewn ystafell.

Prif ddelwedd: Un o'r ddau pods brechu yng Nghanolfan Brechu Gorseinon, sy'n eistedd 10 o bobl.

Mae Canolfan Brechu Torfol newydd (MVC) wedi agor yn Abertawe i gynyddu nifer y bobl sy'n cael eu hamddiffyn.

Canolfan Gorseinon , sydd ger Aldi ar Millers Drive, Gorseinon, yw'r drydedd Ganolfan Brechu Torfol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn dilyn Orendy Margam ac Ysbyty Maes y Bae ar Ffordd Fabian.

Bydd ffocws cychwynnol y ganolfan newydd ar frechu’r rheini yn eu 70au hwyr yn unol ag uchelgais Llywodraeth Cymru i amddiffyn pawb yn y pedwar grŵp agored i niwed erbyn canol y mis nesaf.

Bydd y ganolfan ar agor am nifer gyfyngedig o ddyddiau yn ei hwythnos gyntaf. Yna bydd e'n adeiladu ar ei weithrediad i ddosbarthu cannoedd o ddosau y dydd i helpu i ddiogelu iechyd preswylwyr.

Mae Adam, yn penlinio, yn sgwrsio â Phyllis sy'n eistedd. Mae'r Uwch Awyrenwr Adam Greaves, o Fand Catrawd yr RAF, yn gwirio ar Phyllis Reece, 79, o Penllergaer, yn dilyn ei brechiad Covid. Helpodd Adam a'i gyd-gerddorion o'r RAF i sefydlu a rhedeg y ganolfan frechu.
Credyd: BIPBA

Mae'r rhai yn eu 70au hwyr yn ymuno â phobl dros 80 oed, sy'n cael eu dosau o feddygfeydd.

Mae'r ddau grŵp yn cael eu gweld ochr yn ochr - ond mewn gwahanol leoedd - i'w galluogi i gael eu hamddiffyn cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi'n oedrannus ond heb glywed unrhyw beth eto, byddwch yn amyneddgar - cysylltir â chi.

Mae trefniadau ar gyfer pobl fregus iawn yn glinigol ar y gweill. Manylion yn dod yn fuan.

Mae staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen hefyd yn parhau i gael eu brechu yn y MVCs, tra ymwelir â thrigolion cartrefi gofal yn eu cartrefi.

Gwneir brechiadau trwy wahoddiad yn unig. Cysylltir â phobl trwy lythyr neu ffôn pan fydd eu tro i gael eu brechu yn eu meddygfa, lle maent yn byw neu yng nghanolfannau brechu Margam, Gorseinon neu Ysbyty Maes y Bae.

Annogir y rhai cafodd gwahoddiad i gael eu brechu yng Nghanolfan Gorseinon i beidio â ffonio'r ganolfan ei hun os oes angen iddynt newid neu ganslo eu hapwyntiad, ond i ddilyn y cyfarwyddiadau yn eu llythyr.

Roedd Mary Roslyn Jones, 79, ymhlith y 10 person cyntaf i gael eu brechu amser cinio dydd Iau.

Ar ôl dioddef torri ei chefn a Covid-19, roedd Mary wrth ei bodd i gael ei hamddiffyn.

Mae Mary Roslyn Jones yn eistedd yn cael ei brechu yn ei braich. Mae Mary Roslyn Jones, 79, o Gowerton, yn cael ei brechu gan y nyrs Julie Austin.
Credyd: BIPBA

“Y peth gorau yw i gael e,” meddai.

“Rydw i’n mor falch eu bod yn ei wneud yma ac nid oedd rhaid i mi fynd i Ysbyty Maes y Bae.”

“Roedd yn hollol ddi-boen ac mae pawb wedi bod yn gyfeillgar ac yn barod i helpu,” meddai Phyllis Reece, sy'n 80 ym mis Ebrill.

“Byddwn yn annog pawb i wneud hynny. Rwy’n falch iawn. ”

Ac er oedd e'n ofn y pigiad roedd Ieuan Thomas, 80, “wrth ei fodd” o dderbyn y brechiad Covid.

“Dydw i ddim yn mynd allan llawer ac rydw i’n ofalus iawn, ond rwy’n credu y bydd e'n rhoi ychydig mwy o hyder i mi.”

Wrth groesawu’r cynnydd diweddaraf, dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “ Rydym yn cyflwyno’r brechlyn mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl - fel y mae’r cyflenwad yn caniatáu - ac mae’r ganolfan newydd hon yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl yn y gymuned.

“Rydyn ni’n gwybod bod pryder ein bod ni wedi dechrau brechu grwpiau oedran eraill pan nad yw rhai dros 80 wedi cael eu gweld eto. Ond peidiwch â phryderu, nid oes unrhyw un yn y grwpiau oedran arall yn cymryd slotiau a olygir ar gyfer pobl hŷn.

“Rydyn ni’n brechu’r grwpiau hyn ochr yn ochr er mwyn i ni allu amddiffyn y bobl mwyaf bregus cyn gynted â phosib.”

Ychwanegodd Dr Reid: “Hyd yn hyn rydym wedi brechu mwy na 25,000 o bobl ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ac mae’r ffigwr hwnnw’n codi mwy na 1,000 bob dydd.

“Ond mae’n rhy gynnar inni adael rheolau Covid ar ôl. Rhaid i bawb, hyd yn oed y rhai sydd wedi cael eu brechu, gadw atynt nawr. Oni bai eich bod mewn swigen gefnogol, dim ond gyda phobl yn eich cartref y gallwch chi gymysgu. Peidiwch â chwrdd â ffrindiau nac ymweld â'u cartrefi. Peidiwch â mynd allan oni bai ei fod yn hollol hanfodol, gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do a golchwch eich dwylo yn rheolaidd. "

Cafodd Canolfan Gorseinon, sy'n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Datblygu Gorseinon, ei dewis fel canolfan frechu torfol ar ôl i nifer o safleoedd posib gael eu craffu'n ofalus. Roedd e'n safle yn Abertawe a oedd yn amlygu fel y gorau i ddarparu'r holl gyfleusterau yr oedd eu hangen, gan gynnwys hygyrchedd, man agored, parcio ceir, maint ac ystyriaethau diogelwch.

Delwedd yn dangos dyn yn gwisgo mwgwd wyneb yn dal ei gerdyn brechu i fyny. Mae Ieuan Thomas, 80, o Benllergaer, yn dal ei gerdyn brechu. Credyd: BIPBA

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: “Mae Canolfan  Gorseinon yn ganolfan gymunedol adnabyddus yng ngorllewin Abertawe. Mae'n lleoliad poblogaidd ac mewn sefyllfa dda i berfformio gwasanaeth hanfodol arall i drigolion ledled y ddinas.

“Mae'r rhain yn amseroedd heriol ac rydw i eisiau talu teyrnged i weithwyr y cyngor a phawb sydd wedi helpu i gael y Ganolfan ar waith mor gyflym. Maent yn gwneud cyfraniad hanfodol at gael y brechiad i'r rhai mwyaf agored i niwed a helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

“Bydd Canolfan Gorseinon yn chwarae rhan hanfodol, gyda degau o filoedd o ddosau o’r brechlyn ar fin cael eu danfon yno dros y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, mae'n gwbl hanfodol ein bod ni i gyd yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn parhau i ddilyn y cyngor iechyd cyhoeddus ar olchi dwylo, pellhau cymdeithasol a gorchuddion wyneb. ”

Dywedodd Allan Rudge, ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Datblygu Gorseinon: “Mae ymddiriedolwyr, staff a thenantiaid Canolfan Gorseinon yn falch gallwn nhw sicrhau bod yr adeilad ar gael i gynnal y sesiynau brechu hyn."

“Rydyn ni, yr ymddiriedolwyr, yn ddiolchgar am gefnogaeth Cyngor Abertawe i wneud i hyn ddigwydd.”

Mae cyflwyno'r cyfleuster hanfodol hwn o fewn amserlen fer iawn wedi gofyn i sawl asiantaeth weithio'n agos gyda'i gilydd. Gwnaeth staff Cyngor Abertawe ystod o waith paratoi i sicrhau bod y ganolfan yn barod i ddarparu brechiadau, gyda chefnogaeth gan staff y Ganolfan, Gwasanaethau Cyfreithiol, Gwasanaethau Addysg a Hamdden, Cynllunio Brys a'r tîm Lles a Diogelwch.

Mae dau pod brechu yn y Ganolfan, sy'n galluogi 20 o bobl i gael eu brechu ar y tro. Mae 10 cadair i bob pod. Dim ond tua hanner awr y mae'r broses gyfan, o wirio gwybodaeth i adael, yn ei gymryd. Rhaid i gleifion aros 15 munud ar ôl y brechiad i sicrhau eu bod yn teimlo'n dda.