Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ffeithlen Rhyddhau

Ein nod

Yn draddodiadol, arhosodd cleifion ysbyty yn y gwely i wella ac roedd popeth wedi'i wneud ar eu cyfer. Rydym bellach yn gwybod nad yw hyn yn ddefnyddiol ac yn niweidiol i'w hiechyd hir-dymor.

Ein nod yw cael cleifion allan o'r gwely, gwisgo a symud cyn gynted ag y byddant yn ddigon da. Mae hyn yn eu helpu i gynnal eu hurddas, i deimlo'n well ac i gadw eu nerth i fyny.

Mae cleifion hŷn yn colli màs cyhyrau'n gyflym os ydynt yn y gwely am gyfnodau hir, felly rydym am atal hyn rhag digwydd. Bydd ein staff, yn enwedig ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol, yn helpu cleifion i gerdded i'r ystafell ymolchi a thasgau syml eraill fel dringo grisiau.

Byddwn yn dechrau meddwl am eich cynllun rhyddhau cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd yr ysbyty neu efallai y bydd hyd yn oed yn dechrau cyn ei dderbyn.

Byddwn yn trafod eich diagnosis, eich gofal parhaus a'ch dyddiad rhyddhau disgwyliedig, a elwir hefyd yn DRD.

Gyda'ch cytundeb chi byddwn yn cynnwys eich teulu, gofalwr neu ffrind (fel sy'n briodol) yn eich cynlluniau rhyddhau. Bydd nyrsys arbenigol a gweithwyr rhyddhau yn cysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol i roi unrhyw gymorth sydd ei angen.

Beth rydym yn ei ddisgwyl

Rydym yn disgwyl i chi gymryd rhan lawn wrth gynllunio eich rhyddhau eich hun, ynghyd â pherthynas, gofalwr neu ffrind fel y bo'n briodol.

Bydd angen i chi drefnu cludiant adref. Mae cludiant ysbyty ar gyfer pobl ag angen meddygol yn unig. Mae angen i chi drefnu dillad awyr agored, allweddi eich tŷ, p'un a oes gennych y gwres ymlaen ac unrhyw fwyd gartref.

Siaradwch â'ch nyrs os oes gennych unrhyw broblemau. Rhowch wybod i ni os bydd angen tystysgrif feddygol (sâl) arnoch.

Meddyginiaeth

Bydd y feddyginiaeth a ddaeth â chi i'r ysbyty yn cael ei dychwelyd atoch, oni bai ei bod wedi dod i ben.

Os ydych chi wedi dechrau meddyginiaeth newydd, cewch gyflenwad i fynd â chi adref. Bydd eich meddyg teulu wedyn yn rhagnodi mwy yn ôl yr angen. Bydd eich meddyginiaeth yn cael ei esbonio i chi. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau ysgrifenedig ar y pecyn, a darperir unrhyw wybodaeth ychwanegol yn ôl yr angen.

Diwrnod rhyddhau a gwaith dilynol

Ar ddiwrnod y rhyddhau, ein nod yw eich rhyddhau chi cyn amser cinio.

Os na allwch adael ar hyn o bryd, efallai y cewch eich trosglwyddo i ardal arall i aros. Bydd hyn yn ein galluogi i drin claf arall.

Efallai y cewch lythyr i'w roi i'ch meddyg teulu neu bydd yr ysbyty yn ei anfon atynt. Mae hyn yn rhoi manylion am y rheswm dros eich gofal yn yr ysbyty ac am eich meddyginiaeth. Byddwn yn trafod gyda chi os ydych angen apwyntiadau dilynol pellach - er enghraifft mewn clinig cleifion allanol - neu ymchwiliadau pellach.

Cefnogaeth barhaus yn y cartref

Bydd y rhan fwyaf o gleifion yn mynd adref o'r ysbyty heb fod angen unrhyw gymorth ychwanegol. Fodd bynnag, os ydych chi a'ch tîm ysbyty yn cytuno bod angen help parhaus arnoch, byddwch yn derbyn gwybodaeth am unrhyw wasanaethau cymorth a fydd yn ymweld â chi.