Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Ffeithlen Cleifion Allanol

outpatients morriston2.JPG

Os na allwch ddod i'ch apwyntiad, rhowch wybod i ni drwy'r manylion cyswllt ar eich llythyr. Efallai y gallwn gynnig yr apwyntiad i rywun arall. Sylwer: Gall cleifion nad ydynt yn mynychu heb roi unrhyw rybudd gael eu tynnu oddi ar y rhestr aros a'u cyfeirio yn ôl at eu Meddyg Teulu.

Peidiwch â mynychu os oes gennych ddolur rhydd a chwydu yn y 48 awr cyn eich apwyntiad. Ffoniwch y rhif cyswllt ar eich llythyr i aildrefnu eich apwyntiad.

Cyn eich apwyntiad

Mae dyddiad, amser a lleoliad eich apwyntiad ar y llythyr a anfonwyd atoch.

Os ydych angen cyfieithydd ar gyfer eich ymgynghoriad neu os oes gennych unrhyw ofynion arbennig wrth ymweld â'r ysbyty, rhowch wybod i ni pan fyddwn yn trefnu eich apwyntiad.

Beth i ddod gyda chi

Eich llythyr neu'ch cerdyn apwyntiad, cofnod cyfredol a chywir o'r holl feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd. Pan fyddwch chi'n mynychu apwyntiad clinig llygaid dewch â'ch sbectol.

Sut i gyrraedd ein hysbytai

Os oes angen cyfarwyddiadau arnoch, galwch god post yr ysbyty yn eich sat sat neu ffoniwch y rhif cyswllt - bydd y ddau ar eich llythyr apwyntiad.

Mae cyfeiriadau isod hefyd.

Ysbyty Treforys , Heol Maes Eglwys, Treforys, Abertawe, SA6 6NL

Ysbyty Singleton , Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot , Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX

Ysbyty Gorseinon , Heol Brynawel, Gorseinon, Abertawe, SA4 4UU

Cynlluniwch eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus

Parcio ceir

Mae parcio am ddim ac mae lleoedd arbennig ar gael i geir â Bathodynnau Glas.

Mae gan y rhan fwyaf o'n hysbytai feysydd parcio ar yr wyneb, ond mae gan Dreforys hefyd faes aml-lawr.

Rhowch ddigon o amser i barcio gan fod ein meysydd parcio yn aml yn brysur, yn enwedig ar adegau prysur.

Ambiwlans

Os oes angen ambiwlans arnoch ar gyfer eich apwyntiad a'ch bod wedi defnyddio'r gwasanaeth cludiant ysbyty o fewn y tri mis diwethaf, rhowch wybod i ni.

Os nad ydych wedi defnyddio'r gwasanaeth o fewn y tri mis diwethaf, cysylltwch â'r ganolfan archebu cludiant ar 0300 123 2303 i drefnu ambiwlans.

Eich apwyntiad claf allanol

Mae dyddiad, amser a lleoliad eich apwyntiad ar y llythyr a anfonwyd atoch.

Mae desgiau ymholiadau wrth fynedfa pob un o'n hysbytai, lle bydd staff / gwirfoddolwyr yn gallu eich cyfeirio at y lleoliad cywir ar gyfer eich apwyntiad.

Peidiwch â chyrraedd y clinig fwy na 10 munud cyn eich amser apwyntiad, gan na fyddwch yn cael eich gweld yn gyflymach a phrin yw'r seddau mewn rhai ardaloedd.

Mae'n syniad da ysgrifennu'r hyn yr ydych am ei ofyn i'r meddyg. Efallai y byddwch hefyd am ddod â ffrind neu berthynas gyda chi i ddarparu cefnogaeth.

Mae gan bob gwasanaeth dîm o arbenigwyr dan arweiniad ymgynghorydd sy'n gweithio gyda nhw a bydd yr aelodau mwyaf priodol yn eich gweld. Efallai na fyddwch yn gweld yr ymgynghorydd bob tro.

Mae pob un o'n hysbytai yn ysbytai addysgu prifysgolion, felly gall myfyrwyr fod yn bresennol yn unrhyw un o'n clinigau. Os byddai'n well gennych beidio â chael myfyriwr yn bresennol, rhowch wybod i'r derbynnydd, nyrs neu aelod arall o staff. Peidiwch â theimlo'n lletchwith am ddweud wrthym, eich dewis chi yw hwn ac ni fydd eich gofal yn cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd.

Efallai y bydd yn rhaid i chi dreulio amser yn yr ysbyty tra byddwch chi'n cael profion, felly ystyriwch hyn wrth wneud trefniadau teithio.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael eich gweld cyn gynted â phosibl, ond gall oedi ddigwydd. Bydd staff yn ymdrechu i'ch hysbysu.

  • Bydd manylion pellach am eich apwyntiad, gan gynnwys help gyda chostau teithio, yn cael eu cynnwys gyda'ch llythyr apwyntiad.