Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Academi Brentisiaid

Rydym yn cynnig cyfleoedd prentisiaeth ar gyfer nifer o rolau wahanol sy'n darparu cyfle gwych os ydych chi'n bwriadu dechrau gyrfa mewn GIG.

Ar hyn o bryd mae gennym brentisiaid sy'n gweithio fel gweinyddwyr, Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd ar ein wardiau ac yn ein theatrau, cynorthwywyr yn ein labordai ac mewn meysydd fel Dysgu a Datblygu, Swyddfeydd Archebu Cleifion Allanol, Ystadau a Chyfleusterau a'n Hadran Therapïau. Mae'r mwyafrif yn ymgymryd â phrentisiaethau mewn busnes a gweinyddu a chymorth gofal iechyd clinigol ond rydym yn archwilio prentisiaethau marchnata ac yn edrych i ehangu'r cymwysterau prentisiaeth a gynigiwn i fferylliaeth, lletygarwch a TGCh yn y dyfodol.

Mae prentisiaeth yn rhaglen hyfforddiant seiliedig ar waith sy'n canolbwyntio ar y swydd gyfan, nid eich sgiliau unigol yn unig, a bydd yn rhoi set o gymwysterau sgiliau galwedigaethol a galwedigaethol, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a TGCh. Gall unrhyw un dros 16 oed nad ydynt mewn addysg amser llawn wneud cais i fod yn brentis.

Cyflwynir cymwysterau prentisiaeth yn y gweithle a byddwch yn dysgu yn y gwaith wrth dderbyn hyfforddiant gan staff profiadol. Gall fod yn gyfle i staff newydd a staff presennol. Mae ein cyfleoedd prentisiaeth fel arfer yn para o 12 mis i bedair blynedd, yn dibynnu ar y math o raglen.

Os ydych chi'n aelod o staff presennol gallwch gofrestru ar ystod eang o gymwysterau i weddu i'ch rôl bresennol neu anghenion datblygu gyrfa, ee Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM, AAT (Cyfrifeg), Arwain Tîm, Gweinyddu Busnes (o lefelau 2-4) , Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad, CIPD (HR), Rheoli Prosiectau, Cymorth Gofal Iechyd a TGCh.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhain, cysylltwch â'r Academi Brentisiaid ar abm.apprenticeships@wales.nhs.uk i weld pa raglen sy'n iawn i chi.

Beth fyddwch chi'n ei gael gyda'r Academi Brentisiaid
Cefnogaeth gref

Mae tîm yr Academi Brentisiaid yn darparu cymorth o ansawdd uchel i'ch helpu gyda'ch taith gyrfa. Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant a byddwch yn derbyn hyfforddiant rhagorol, cyfle i rwydweithio a chwrdd â phrentisiaid eraill ar eich taith, a fforwm i chi gyflwyno syniadau arloesol i newid ein gwasanaethau er gwell. Beth bynnag yw'ch nodau gyrfa, fe welwch help a chefnogaeth i'ch cael chi lle mae angen i chi fod.

Fel prentis yma byddwch yn cwrdd â'ch asesydd ac aelodau'r Academi Brentisiaid yn rheolaidd ar gyfer adolygiadau.

Rydym yn ymweld ag ysgolion lleol, colegau ac yn gweithio gyda chanolfannau gwaith i hyrwyddo'r cyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael yn ein bwrdd iechyd a chynnal digwyddiadau gyrfa i brentisiaid i chi ddod i gwrdd â'r adrannau sydd â swyddi gwag.

Manteision prentisiaethau i ni

Rydym yn cydnabod bod manteision recriwtio prentisiaid i'n sefydliad yn arwain at:

• Gweithlu cymwys, medrus, uchel ei gymhelliant sy'n diwallu anghenion llwybrau cleifion a modelau gwasanaeth presennol a newydd, gall helpu i ailgynllunio rolau

• Denu pobl dalentog o bob oed, gall pobl o 16 oed wneud prentisiaethau tan oed ymddeol.

• Mwy o gadw staff trwy fwy o ymgysylltu a chymhelliant, gwella a chydnabod sgiliau.

• Cynhyrchiant a pherfformiad gwell, yn y pen draw o fudd i gleifion a darparu gwasanaeth.

• Gellir defnyddio datrysiad hirdymor, parhaus i ddatblygu staff medrus, i ddefnyddio prentisiaethau fel ffordd o symud ymlaen i gael mynediad i astudiaethau graddedig.

• Ffordd dda o ymgysylltu â chymunedau lleol a hybu'r economi leol, gan annog pobl leol i mewn i'n sefydliad, gan weithio gyda darparwyr hyfforddiant lleol.

Swyddi gyrfa / swyddi Prentisiaeth

Mae ein Gwerthoedd o 'ofalu am bob un arall, gweithio gyda'n gilydd a gwella bob amser' wrth wraidd yr Academi Brentisiaid. Rydym yn ymdrechu i fod y gorau ac rydym am eich helpu i gyflawni eich gorau hefyd.

Rydym yn cynnig ystod eang o brentisiaethau i weddu i'ch potensial ac yn eich helpu ar eich taith i yrfa yn y GIG. Rydym yn recriwtio prentisiaid ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac mae cyflogau ac amodau yn amrywio.

Pwnc prentisiaethau: Gweinyddu busnes, gwasanaeth cwsmeriaid, TGCh, warws, cymorth gofal iechyd, peirianneg drydanol, ystadau / aml-fasnach, patholeg, nyrsio deintyddol, cyfathrebu digidol

Manylion cyswllt

Ffôn. 01792 530631

E-bost. abm.apprenticeships@wales.nhs.uk

Kay Myatt - Pennaeth Dysgu a Datblygu

Ruth Gates - Rheolwr Academi Prentis, Ffôn: 01792 530631 E-bost: ruth.gates@wales.nhs.uk

Ruth Harding - Cydlynydd Prentis ac Ehangu Mynediad Ffôn: 01792 702222 Est. 39192 E-bost: ruth.harding@wales.nhs.uk

Mae'r rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.