Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Therapi Iaith a Lleferydd

SLT photo

Mae ein therapyddion iaith a lleferydd yn gweithio'n agos gyda, ac yn derbyn atgyfeiriadau gan y tîm amlddisgyblaethol integredig (tîm amlddisgyblaethol), meddygon teulu a nyrsys mewn cartrefi nyrsio.

Mae'r tîm yn gweithio gyda chleifion sydd ag anawsterau cyfathrebu a llyncu o ganlyniad i anhwylder acíwt, caffaeledig neu gynyddol, ee strôc, anaf i'r pen, Parkinson, clefyd niwronau motor.

Rydym yn asesu, yn cynghori, yn darparu rhaglenni therapiwtig ac yn cefnogi cleientiaid i gyflawni eu nodau.

Byddwn yn datblygu sgiliau cyfathrebu'r unigolyn trwy raglenni strwythuredig, swyddogaethol a mynediad at basbortau cyfathrebu a chymhorthion ac apiau cyfathrebu electronig. Rydym yn cefnogi pob unigolyn i gyrraedd ei botensial a chyfathrebu ei anghenion a'i ddymuniadau a gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr a'u teuluoedd i gyflawni eu nodau.

Gall anawsterau llyncu fod yn ddifrifol neu'n gronig ac os na chânt eu rheoli'n effeithiol gallant arwain at faethiad a hydradu is neu haint ar y frest. Mae therapyddion lleferydd ac iaith yn cynnal asesiadau a chyngor arbenigol ynglŷn â lleoli, technegau bwydo a'r diet a'r hylifau mwyaf diogel i leihau'r risg o ddyhead, gan arwain at haint ar y frest.