Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yn dod - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Cefnogaeth yn y Gymuned

social care pic

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws ein hardal bellach yn fwy integredig nag erioed.

Mae staff o'r bwrdd iechyd a chynghorau lleol - gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, nyrsys ardal a gweithwyr gofal cartref - yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i helpu cleifion i aros yn iach ac yn ddiogel yn yr amgylchedd o'u dewis eu hunain cyhyd â phosibl.

Byddant yn gweithio'n agos gyda phob unigolyn i nodi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw a'r ffordd orau o nodi'r gefnogaeth i gyflawni eu canlyniadau dymunol.

Gall y timau nyrsio ardal ddarparu gofal cymhleth yn y cartref i'r rhai na allant gyrraedd eu meddygfa neu glinig. Gall cleifion a'u teuluoedd gael gafael arnynt drwy un pwynt cyswllt:

Abertawe 01792 343360

Castell-nedd Port Talbot 01639 862826

Gellir cael mynediad at bob tîm iechyd a gofal cymdeithasol arall trwy un cyswllt ffôn â'r Pwynt Mynediad Cyffredin.

Abertawe 01792 636519

Castell-nedd Port Talbot 01639 686802

Nyrsio Ardal
Nyrsio Ardal

Mae ein nyrsys ardal yn gallu darparu gofal cymhleth gartref

Nyrsio Ardal
Nyrsio Ardal

Mae ein nyrsys ardal yn gallu darparu gofal cymhleth gartref

Gwasanaeth Ffisiotherapi Cymunedol

Nod ein tîm yw atal derbyniadau i'r ysbyty a hwyluso rhyddhau


Cefnogaeth Dementia

Mae ein tîm yn helpu cleifion i gael diagnosis a'r cymorth cywir


Therapi Galwedigaethol
Therapi Galwedigaethol

Mae ein tîm yn helpu cleifion i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain

Therapi Galwedigaethol
Therapi Galwedigaethol

Mae ein tîm yn helpu cleifion i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

Mae ein gwasanaeth yn darparu cyngor arbenigol i gleifion


Therapi Iaith a Lleferydd

Mae ein tîm yn helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu